Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Опитування громадської думки можуть відбуватися безпосе­редньо (у так званих польових умовах), за допомогою анкетуван­ня, інтерв’ю через засоби масової інформації (телефон, телеба­чення, радіо, преса, пошта), через комп’ютерні мережі і т. ін.

Техніка опитування полягає в тому, що респондентам пропо­нуються заздалегідь розроблені анкети, які складаються із за­критих і відкритих запитань.

Основну проблему, яку доводиться розв’язувати під час про­ведення опитувань громадської думки, становить правильна побудова респондентського масиву — вибірки. Остання має бути репрезентативною, тобто відповідати структурі населення в цьому об’єкті дослідження (країні, області, місті, районі, селі). Як контрольні параметри вибірки беруть стать, вік, освіту, соціаль­но-професійний статус опитаних, їхні політичні уподобання (у разі потреби).

Досвід показує, що за умов правильної побудови вибірки помилка у прогнозах, скажімо, під час голосування на виборах не перевищує 2 %.

Нерідко в політичній практиці використовують так звані експертні опитування, коли респондентів береться не широкий загал (від кількох сотень до кількох тисяч опитаних), а лише кілька фахівців з проблем політики. За належного добору екс­пертів і відповідного рівня їхньої кваліфікації результати та­ких опитувань можуть бути дуже корисні.