Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

РЕСУРСИ ВЛАДИ

Термін “ресурси влади” використовують як у широкому, так і у вузькому розу мінні. У широкому розумінні ресурси влади є всім, що суб’єкт (індивід, група) може використати для впливу на інших (Р.Дал [268], М. Роджерс [347]).

У вузькому розумінні — це засоби, використання яких забез­печує вплив суб’єкта на об’єкт влади.

Ресурси влади можуть застосовуватися для примусу, заохо­чення або переконання. Відповідно до цих способів досягнення політичних цілей можна виокремити й такі антропологічні ре­сурси влади, як страх, інтерес, переконання.

Згідно з характером і сферою впливу розрізняють норма­тивні, примусові та утилітарні ресурси (А. Етціоні [279]).

Нормативні ресурси — засоби впливу на внутрішній світ, ціннісні орієнтації та норми поведінки людини.

Примусові ресурси — заходи адміністративного впливу, що передбачають силові методи “переконання” через так звані си­лові структури (суд, поліцію, армію тощо).

Утилітарні ресурси пов’язані з матеріальними та соціаль­ними благами, повсякденними інтересами людей. За їх допомо­гою влада, особливо державна, може купувати не тільки окремих політиків, а й соціальні групи, верстви населення. Ці ресурси можуть застосовуватися й для покарання (наприклад, зменшен­ням заробітної плати недобросовісним працівникам).

Залежно від життєдіяльності ресурси влади поділяються на економічні, соціальні, культурно-інформаційні, силові та демо­графічні.

Економічні ресурси — матеріальні цінності, гроші, техніка, землі, корисні копалини.

Соціальні ресурси — соціальний статус (ранг), посада, освіта, соціальне забезпечення, медичне обслуговування.

Культурно-інформаційні ресурси — інформація, знання, що отримуються та поширюються через науково-освітні заклади, мас-медіа як з метою об’єктивної комунікації, так і маніпулю­вання суспільною свідомістю.

Визначаючи важливість перших двох видів ресурсів, остан­нім часом фахівці фіксують зростання впливу культурно- інформаційних ресурсів. Скажімо, соціолог-футуролог О. Тоффлер (США) переконаний, що в постіндустріальних країнах знання вже підкорили силу й багатство, ставши визначальним чинником функціонування влади [141].

Силові (спонукальні) ресурси — інститути фізичного при­мусу: армія, поліція, служба безпеки, суд, прокуратура.

Цей вид ресурсів традиційно вважається найефективнішим джерелом влади, оскільки його використання загрожує вищим цінностям людини — життю, свободі, майну.

Демографічні ресурси розглядаються в тому розумінні, що людина стає специфічним ресурсом влади лише тоді, коли є за­собом реалізації чужої волі. Загалом вона, безперечно, є не тіль­ки ресурсом влади, а й її суб’єктом та об’єктом.

Відповідно до зазначених ресурсів влади виокремлюють вла­ду економічну, соціальну, культурно-інформаційну та спону­кальну.

Проте нас найбільше цікавить політична влада, яка характе­ризується такими ознаками:

• легальністю використання сили в межах держави;

• верховенством щодо інших видів влади;

• публічністю (звертанням за допомогою права від імені всього суспільства до всіх громадян);

• моноцентричністю (наявністю єдиного центру ухвалення рішень);

• використанням (окрім спонукальних) також економіч­них, соціальних і культурно-інформаційних ресурсів.

У цьому контексті слід згадати кумулятивний ефект влади, що полягає в її зростаючому нагромадженні: багатство збільшує шанси на входження до політичної еліти, доступ до освіти й мас- медіа; висока політична посада сприяє збільшенню багатства, доступу до знань і мас-медіа; інформаційний вплив сприяє по­літичній кар’єрі та підвищенню доходів.

Злиття політичної, економічної, соціальної та культурно- інформаційної влади за переважанням влади політичної харак­терне для тоталітаризму. Демократичний устрій передбачає легальний та неформальний поділ влади: державної — на за­конодавчу, виконавчу та судову; економічної — між центрами впливу; духовної — між мас-медіа, конфесіями.

Ось тут доречно розглянути типологію влади (рис.6).