Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ВИДИ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Виходячи з аналізу суспільних відносин можна виокремити такі види політичної

культури.

1. Культура депутатської, у тому числі

парламентської, діяльності, предметом якої є професійна, напівпрофесійна та громадська депутатська діяль­ність, що має розглядатися разом з вивченням діяльності апа­ратів відповідних державних органів.

2. Культура діяльності суспільно-політичних організацій, партій, рухів, інших соціальних об’єднань, груп і громадян.

Типологія політичної культури суспільства

Параметр оцінки

Тип політичної культури

Геополітичний

Західна

Східна

Маргінальна

Рівень відкритості—закритості

Інтровертивна

Екстравертивна

Ідеологічний

Буржуазна

Соціалістична

Етнічна

Конфесійна

Змішана

Ступінь інтегрованості індивіда

Індивідуалістична

Колективістська

Характер політичної соціалізації

Провінційна

Діяльнісна

Маргінальна

Ступінь демократизму

Тоталітарна

Авторитарна

Демократична

Форма суспільного управління

Президентська

Парламентська

Монархічна

Диктаторська

За розвиненістю політичних структур

Допартійна

Монопартійна

Багатопартійна

Перехідна

За типом поведінки в конфліктних ситуаціях

Конфронтаційна

Консенсусна

Компромісна

За рівнем інтересу громадян до політичного життя

Патріархальна

Підданська

Активістська

3. Культура електоральної політичної діяльності або діяль­ності громадян у процесі проведення виборів, референдумів, пле­бісцитів, опитувань населення тощо.

Структурно-функціональний аналіз поняття політичної куль­тури уможливлює виокремити матеріальні (політичні інститути, нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини) та духовні компоненти (політичну свідомість, морально-етичні норми, соціальні настанови, політичні знання, волю, досвід тощо) політичної культури суспільства. Ці компоненти реалізуються у процесі політичної діяльності окремих особистостей, соціаль­них груп, органів влади і т. ін.

Підсумовуючи, зазначимо, що аналіз політичної культури потребує інтегрального підходу з позицій:

• характеру, рівня розвитку та співвідношення сталих пра­вових, соціальних і психічних норм, що регулюють сус­пільні відносини;

• когнітивних (інформаційних, емоційно-комунікативних і практичних, тобто діяльнісних) компонентів формування суспільної свідомості та засвоєння їх окремими особисто­стями.

Виокремимо функції політичної культури:

1) ідентифікації, яка полягає в тлумаченні потреб людини з огляду на її групову (соціальну, етнічну, конфесійну) приналеж­ність та участь в обстоюванні інтересів цієї спільноти;

2) орієнтації, що характеризує прагнення людини до зміс­товного відображення політичних подій і явищ при реалізації прав і свобод у конкретній системі;

3) адаптації, яка допомагає людині пристосуватися до умов політичного середовища, — здійснення її прав і владних повно­важень;

4) соціалізації, що сприяє засвоєнню норм-регуляторів сус­пільно-політичного (правових, соціальних, психічних) життя;

5) інтеграції (дезінтеграції), яка забезпечує можливість спів­існування різних груп у межах політичної системи, збереження цілісності держави та відносин останньої з громадянським сус­пільством;

6) комунікації, що створює інформаційні умови для взаємодії всіх суб’єктів та об’єктів політики.

Формування політичних культур — справа не одного поко­ління і тисячоліття. Навіть кардинальна перебудова політичних структур не може часто-густо радикально змінити цінності попередньої культури.

Скажімо, в Індії, яка успадкувала з колоніального минулого досить розвинену партійну систему та парламентські інститути, і нині домінують архетипи східної ментальності.

Водночас підвищений інтерес на Заході до релігій та способу життя Сходу не здатний змінити параметри політичної культу­ри СІЛА чи Європи.

Проте технологічний прорив Японії до елітної групи світо­вих лідерів сприяв укоріненню ліберальних цінностей і зразків політичної поведінки. Отже, все дуже індивідуально.