Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

СУСПІЛЬНИЙ Й КОНФЛІКТ

Суспільний (політичний) конфлікт — форма вияву суперечностей сторін, що пов’язана з відмінностями поведінки учасників

суспільних процесів. Такий конфлікт може виникати в різних сферах і набирати різних форм. Це може бути конфлікт між суспільними станами (наприклад, робітни­чим і буржуазним), які протистоять один одному, між інститу­тами, створеними останніми для реалізації власних потреб та інтересів, і т. ін.

Багато фахівців тлумачать політичний конфлікт як проти­стояння різних політичних сил з тих чи інших питань.

Якщо пристати на такі позиції, політичний конфлікт постає як певний екстремальний стан політичного впливу різних ін­ститутів, які представляють інтереси різноманітних великих суспільних груп. У таких випадках учасники конфлікту вико­ристовують майже всі свої резерви політичної активності, залу­чають до нього свою суспільну базу. Такий перебіг подій зава­жає функціонуванню суспільного цілого.

Правлячі групи не зацікавлені в різкому протистоянні сус­пільно-політичних сил, намагаються пом’якшити конфліктні ситуації через узгодження позицій і обмеження взаємних по­літичних вимог.

Отже, концепція створення механізмів розв’язання конфлікт­них ситуацій, яка може прогнозувати відкрите протистояння ан­тагоністичних сил, суперечить марксистській концепції бороть­би станів. Але, на нашу думку, не варто відкидати жодну із зга­даних доктрин, навпаки, треба творчо використовувати набутий ними досвід розв’язання суспільних конфліктів відповідно до конкретної політичної ситуації.

Аналіз суспільного конфлікту дає змогу виокремити в ньому такі соціальні функції:

• розрядки напруженості;

• комунікативно-інформаційну, яка дає змогу краще розу­міти один одного, а відтак зблизитися, маючи загальну платформу;

• стимуляції соціальних змін;

• переоцінки цінностей і норм;

• підсилення лояльності спільнот, консолідації суспільства;

• гарантії розвитку суспільства завдяки зіткненню проти­лежних інтересів, їх аналізу та виробленню шляхів вичер­пання умов конфліктів.