Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

16.2. Дослідження політичного ринку

Однією з найважливіших складових політичного маркетин­гу є вивчення особливостей функціонування ринку влади в пев­ному суспільстві. (Тут, до речі, слід зауважити, що ринок влади існує не лише в демократичних суспільствах. Ми маємо певні підстави говорити про ринок влади і в тоталітарних державах, вважаючи, що й там існують конкуренція й боротьба за владу. А різниця полягає лише в рівні цивілізованості змагань за владу та в наявності певних “правил гри”, загальноприйнятих у цьому суспільстві.)

Дослідження ринку влади передбачає вивчення та аналізу­вання політичної культури суспільства, рівня розвитку партій­но-політичних структур, банку політичних лідерів (тобто полі­тичної та правлячої еліти) і, звичайно, настанов суспільної сві­домості.

Якщо перші три чинники досліджуються традиційними методами політичного аналізу, то стереотипи суспільної свідо­мості можна дослідити насамперед через вивчення громадської думки.

Вивчати громадську думку можна через опосередковані, пря­мі й спеціалізовані канали надходження інформації.

Опосередковані канали висловлювання громадської дум­ки — засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, відео, комп’ютерна, електронна пошта тощо), документи засідань органів влади, суспільно-політичних організацій, матеріали дер­жавних органів управління статистики, спецслужб, органів внут­рішніх справ, армії та ін.

Прямі канали висловлювання громадської думки — осо­бисті контакти працівників органів управління з населенням на зборах, мітингах, страйках, прийом громадян, через листування і т. ін.

Спеціалізовані канали висловлювання громадської думки

е найнадійнішими, оскільки дають змогу отримувати з допомо­гою соціологічних і соціопсихологічних методів надійну й ре­презентативну (адекватну) інформацію з широкого кола пи­тань.

На відміну від опосередкованих каналів (які дають змогу дослідити методом контент-аналізу лише основні тенденції гро­мадської думки), прямих каналів (які надають інформацію про думки найактивнішої частини населення, яка пише листи, звер­нення, виступає на мітингах і т. ін.) саме спеціалізовані канали висловлювання громадської думки мають стати науковою базою для проведення політичного маркетингу.