Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ

До початку передвиборної кампа нії конче потрібно мати об’єктивну, ґрунтовну інформацію, щоб проаналізувати політичну ситуа­цію в країні загалом і в обраному виборчому окрузі зокрема. Це потрібно надто тому, що кожен кандидат розв’язує для себе проб­лему оптимізації людських (команда), фінансових (передвибор­ний фонд), матеріальних (транспорт, поліграфія, розмножуваль­на техніка) та часових ресурсів, відведених на виборчу кампа­нію. А без правильного, адекватного оцінювання розстановки

політичних сил унеможливлюється прийняття відповідних по­літичних рішень.

Для всебічного оцінювання ситуації у виборчому окрузі необхідно мати таку інформацію:

• історичні та географічні особливості округу;

• соціально-демографічний портрет округу;

• соціально-економічну структуру, стан її розвитку, пробле­ми та перспективи розвитку промисловості, сільського гос­подарства, сфери обслуговування і т. ін.;

• транспортну мережу;

• діяльність політичних партій, суспільних організацій, груп тиску неформальних структур і т. ін.;

• карту округу з кордонами виборчих дільниць, кварталів, вулиць з кількістю виборців;

• політичні традиції голосування виборців на попередніх виборах, референдумах, опитуваннях громадської думки і т. ін.;

• наявність впливових, авторитетних осіб — неформальних лідерів;

• найвпливовіші засоби масової інформації, їх адреси, теле­фони;

• досьє на конкурентів і т. ін.

Лише перелік питань, які слід знати, йдучи на вибори, на­штовхує на думку про необхідність ґрунтовної підготовки на по­передньому етапі виборчої кампанії.

Особливо важливою є інформація про політичні традиції го­лосування виборців на виборах, референдумах і час опитувань громадської думки. Актуальність і необхідність отримання та­кої інформації щодо певного виборчого округу (села, селища, міста, району та області) зумовлена потребою розв’язання про­блем обрання виборчого округу, побудови стратегічної лінії кампанії та конкретної тактики поведінки під час організації передвиборної агітації.

До речі, навіть більшовики, які здобули владу неконститу­ційно, приділяли цим питанням належну увагу. Наприклад, їх­ній лідер В. Ленін, ретельно дослідивши результати голосування виборців Петербурга і Москви, розробив систему збирання ін­формації. Це дало йому змогу проаналізувати суспільні настрої в робітничих кварталах і центрі найбільших міст Російської імперії, які, зрештою, і визначили подальший шлях розвитку країни.

Отже, результати попередніх виборчих кампаній та референ­думів е своєрідним варіантом соціологічних досліджень, що дають змогу вивчити напрями еволюції громадської думки і зробити з цієї інформації належні висновки.

Скажімо, знаючи, з яким результатом на попередніх виборах переміг певний політичний лідер, маючи результати подальших соціологічних досліджень і рейтинг цього політика, а також його місце в ієрархії політичної й правлячої еліти, можна оцінити свої шанси в боротьбі проти нього, якщо цей депутат (мер, губер­натор) знову балотуватиметься в певному виборчому окрузі.

Аналогічно можна оцінити й інші аспекти, які дають змогу проаналізувати власний прогнозний рейтинг. Наприклад, якщо ви працюєте в певній структурі (Адміністрації Президента, Вер­ховній Раді, уряді, місцевій адміністрації, політичній партії), а її рейтинг невисокий, це також має бути предметом аналітичних роздумів. Чому? Тому що негативне ставлення електорату до за­значених інституцій поширюватиметься і на особу, яка її пред­ставляє. І подолати це негативне ставлення можна лише за ра­хунок особистісних якостей кандидата. А тому його мають доб­ре знати.

Іще один аспект, який обов’язково слід урахувати, обираючи виборчий округ, — наявність у цьому окрузі владних, політич­них, господарських, комерційних та інших структур, які можуть підтримати кандидата. І не лише структур, а й впливових місце­вих лідерів, які можуть провести відповідну роботу на вашу ко­ристь. Йдеться про людей, які мають авторитет у своїх трудових колективах, а також впливають на політику місцевих засобів масової інформації.

Надзвичайно важливим є такий особистісний аспект попе­редньої аналітичної роботи, як оцінка можливих конкурентів у боротьбі у виборчому окрузі та збирання щодо них інформації (фактологічної, політичної, особистісної і т. ін.). Інакше кажучи, знаючи біографію, освіту, публікації, висловлювання конкурен­тів, набагато легше будувати свою “контргру”, а також стратегію й тактику виборчої кампанії.

Оцінюючи політичну ситуацію, бажано все-таки не обмежува­тися результатами попередніх виборів та аналізом впливовості політичних структур і окремих політичних лідерів, які діють у цьому виборчому окрузі. Стратегічну, ключову інформацію мо­жуть дати професійно проведені соціологічні та соціопсихо- логічні дослідження. Такі дослідження уможливлюють оціню­вання не лише загальнополітичних настроїв виборців, а й рівня популярності окремих лідерів — потенційних кандидатів на ба­лотування. І цей попередній, стартовий рейтинг у поєднанні з психологічною мотивацією політичної поведінки виборців має стати серйозною основою для остаточного прийняття рішення про балотування в цьому виборчому окрузі.