Дипломатичне представництво: організація і форми роботи - Сардачук П. Д.

Автори: , | Рік видання: 2001 | Видавець: Київ: Україна | Кількість сторінок: 176

Розділ IX. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МІСІЯ У СКЛАДІ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

Велика торгівля полягає в томі/, щоб купити, хоча б і дорого, але в кредит, а продати, хоча б І дешево, але за готівку.

Е. Б. Уайт,

американський письменник

 

В ПЕРЕВАЖНІЙ БІЛЬШОСТІ дипломатичних представництв України діють торговельно-економічні місії (ТЕМ), які згідно з Указом Президента України «представляють та захища­ють у державі перебування інтере­си України у галузі зовнішньоеко­номічної діяльності» і підпорядко­вуються главі диппредставництва, який здійснює контроль за їх ро­ботою.

На час прийняття Указу про ТЕМ (квітень 1994р.) вони підпо­рядковувались Міністерству зовні­шньоекономічних зв´язків і тор­гівлі. На сьогодні існує дві думки щодо їх подальшого функціонуван­ня. Перша — зберегти існуючий статус-кво, збільшуючи загальну кількість ТЕМ і їх кадрове забез­печення, на чому наполягає Мініс­терство економіки. Друга — пе­ретворити ТЕМ в бюро чи апарат економічного радника диппредставництва, об´єднавши ці фактич­но окремі на сьогодні підрозділи. Цю пропозицію вносить МЗС і вже прийнято попереднє рішення про створення таких спільних підроз­ділів у кільканадцяти диппредставництвах з метою вивчення ефектив­ності їх діяльності.

—Але, незалежно від цих струк­турних перетворень, основні зав­дання торговельно-економічних місій згідно з Указом Президента залишаються незмінними: — захист економічних інтересів України та прав суб´єктів під­приємницької діяльності Украї­ни у державі перебування сприяння розвитку торговельно-економічних зв’язків України, залученню іноземних інвестицій у пріори­тетні сфери економіки України і виконанню міжна­родних договорів України, укладених з державою перебування;

—інформування Міністерства економіки України, Мі­ністерства закордонних справ України та інших орга­нів виконавчої влади про цінову, податкову, тарифну політику, яку проводить держава перебування, сто­совно товарів, що експортуються з України;

- підготовка висновків щодо доцільності імпорту та послуг, залучення кредитів із держави перебування, виходячи з запропонованих державою перебування цін, тарифів, кредитних ставок тощо.

Виходячи з цих основних завдань, співробітники ТЕМ:

1)вивчають загальний стан економіки, тенденції роз­витку зовнішньоекономічних зв´язків, технічний рівень виробництва і рівень якості продукції провідних галузей держави перебування, кон´юнктуру ринку товарів та по­слуг, інформують Міністерство економіки та Міністерство закордонних справ України з цих питань, а в разі потре­би — інші зацікавлені міністерства, органи виконавчої вла­ди, установи та організації;

2)розробляють пропозиції щодо підвищення ефектив­ності торговельно-економічних зв´язків України з держа­вою перебування;

3)здійснюють заходи щодо захисту інтересів України, прав та законних інтересів суб´єктів підприємницької діяль­ності України у державі перебування, інформують Міністерство економіки України та Міністерство закор­донних справ України про додержання суб´єктами підпри­ємницької діяльності держави перебування зобов´язань за міжнародними договорами, сприяють налагодженню та розвитку прогресивних форм співробітництва, проведен­ню переговорів, експертиз, укладенню контрактів, а та­кож встановлюють контакти з державними установами, організаціями, суб´єктами підприємницької діяльності дер­жави перебування;

4)вживають заходів щодо додержання інтересів Украї­ни, правил міжнародної торгівлі суб´єктами підприємниць­кої діяльності України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

5) сприяють запозиченню передового досвіду в галузі демонополізації економіки, приватизації, конверсії військо­во-промислового комплексу, розвитку структур ринкової економіки;

6)інформують суб´єктів підприємницької діяльності держави перебування про правові, економічні, соціальні, екологічні та інші умови їх діяльності в Україні, а також надають допомогу в налагодженні контактів із зацікавле­ними українськими партнерами;

7)беруть участь у роботі міжнародних економічних організацій та їх органів з питань торговельно-економіч­ного і науково-технічного співробітництва;

8)сприяють міністерствам, іншим органам державної влади, суб´єктам підприємницької діяльності України в організації та проведенні у державі перебування торговель­но-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків тощо; вживають заходів щодо залучення суб´єктів підпри­ємницької діяльності держави перебування до участі у ви­ставках, ярмарках, які проводяться в Україні, тощо;

9)аналізують та узагальнюють за дорученням Міністер­ства економіки України інформацію щодо суб´єктів підприємницької діяльності держави перебування, що ви­ходять на український ринок;

10)здійснюють за дорученням Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України зби­рання усіма законними засобами та аналіз інформації сто­совно суб´єктів підприємницької діяльності держави пе­ребування, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують взяті зобов´я­зання, а також суб´єктів підприємницької діяльності дер­жави перебування, з якими укладаються контракти на поставку продукції та надання послуг для державних по­
треб, зокрема у рамках проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок іноземних кредитів, залучених під державні гарантії;

11)надають суб´єктам підприємницької діяльності України інформацію щодо порядку відкриття і діяльності їх представництв.

Торговельно-економічну місію очолює керівник, що за посадою прирівнюється до радника-посланника або рад­ника дипломатичного представництва, який несе повну персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на ТЕМ. Керівник ТЕМ за своєю посадою є членом української частини спільної міжуря­дової комісії з питань економічного і науково-технічного співробітництва з державою перебування. Керівник ТЕМ та його заступник є членами дипломатичного корпусу, а інші співробітники (економісти, експерти) — членами ад­міністративне-технічного або обслуговуючого персоналу диппредставнигдтва.

В країнах з невеликим обсягом торговельно-економіч­них контактів з Україною функції ТЕМ може виконувати один співробітник. У разі потреби на співробітників ТЕМ покладається обов´язок виконання ними службових зав­дань в одній або кількох країнах. За необхідності в дер­жаві перебування можуть створюватись відділення тор­говельної місії у тих чи інших регіонах, які мають широкі і сталі торговельне-економічні контакти з Україною. Такі відділення є структурними підрозділами ТЕМ у складі диппредставництва і, як правило, очолюються заступни­ком керівника місії.

Про роботу ТЕМ її керівник звітує як перед Міністер­ством економіки, так і перед Міністерством закордонних справ.

Слід зазначити, що нинішня діяльність ТЕМ значною мірою є продовженням практики торговельних пред­ставництв колишнього СРСР, а тому певною мірою вона страждає від консерватизму. Сьогодні, в умовах ліквіда­ції державної монополії на зовнішню торгівлю, повинні змінюватись і форми роботи ТЕМ, які б були більш гнуч­кими. У цьому зв´язку ТЕМ повинні надавати більшу ме­тодологічну допомогу суб´єктам зовнішньоекономічних зв´язків, допомагати їм краще орієнтуватися на зовніш­ньоекономічному ринку країни перебування, а не займа­тися дрібною опікою у цій галузі. Особливої уваги і підго­товки вимагають візити українських делегацій, що прибу­вають з метою підписання взаємовигідних економічних угод.

Слід підкреслити, що в нинішніх умовах економізації дипломатичної діяльності відповідно до вимог Президен­та України проблемами торговельно-економічних контактів мають перейматися всі відповідальні працівники дипло­матичних представництв, а не лише співробітники торго­вельно-економічних місій.