Історія держави і права України - Ч.1 : Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2002 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 264

КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

VI     ст. до н. є. — III ст. н. є. — Скіфське царство

VII    ст. до н. є. — IV ст. н. є. — античні міста-держави у Північному Причорномор’ї

V       ст. до н. є. — III ст. н. є. — Боспорське царство

І–II ст. — перші писемні відомості (римських і грецьких авторів) про слов’ян

VI     ст. —    утворення перших східнослов’янських державних об’єднань

ІХ-ХП ст. — Київська Русь

860, 907, 911, 944, 971 pp.— договори Київської Русі з Візантією

988 р. —   прийняття християнства як державної релігії в Київській Русі

XI ст., 10-30-ті pp. — Руська Правда Ярослава

XI ст., 50-70-ті pp. — Руська Правда Ярославичів

1113 р. — статут Володимира Мономаха

1119-1340 pp.— Галицько-Волинське князівство

1339 р. — надання магдебурзького права м. Сянку

XIV ст., 50-60 pp. — загарбання Литвою українських земель

1385 р. — Кревська унія між Польщею і Великим князівством Литовським

1413 р.— Городельська унія між Польщею і Великим князівством Литовським

1447 р. — Привілеї Казиміра феодалам Литовського князівства на володіння землями і селянами

1468 р. — Судебник Казиміра

1529 p. — Перший Литовський статут

XVI ст., середина — Утворення Запорізької Січі

1557 р. — “Устава на волоки”

1566 р. — Другий Литовський статут

1569 р. — Люблінська унія між Польщею і Великим князівством Литовським. Утворення Речі Посполитої

1572 р. — утворення польським урядом реєстрового українського козацтва

1588 р. — Третій Литовський статут

1596 р. — Берестейська церковна унія. Утворення української греко-католицької церкви

1648-1654 pp.— Національно-визвольна війна українського народу. Утворення української держави — Війська Запорозького (Гетьманщини)

1649 р.— укладення Зборівського договору

1651р.— укладення Білоцерківського договору

1654р., 8 січня— Переяславська рада. Прийняття рішення про входження України під протекторат Московської держави

1654р., березень— Березневі статті Б. Хмельницького

1658 р. — укладення Гадяцького трактату І. Виговським з Річчю

Посполитою

1659 р. — Переяславські статті Ю. Хмельницького

1663-1722 pp.— Діяльність Малоросійського приказу

1669 p. — Глухівські статті Д. Многогрішного

1687 р. — Коломацькі статті І. Мазепи

1709 р. — зруйнування Петром І Запорізької Січі

1710 р.— “Пакти і Конституція прав і вольностей Запорізького війська”

1722-1727 рр— “Перша” Малоросійська колегія 250

1728 p. — “Рішучі пункти”

1734-1750 рр— Діяльність “Правління гетьманського уряду”

1734 р.— “Процес короткий наказний, виданий при резиденції гетьманській”

1743 р.— “Права, за якими судиться малоросійський народ”

1750-1758 pp.— “Суд і розправа в правах малоросійських”

1764р.— “Книга Статут и прочие права малоросийские”

1764р.— скасування царським урядом гетьманства на Лівобережній Україні і утворення “другої” Малоросійської колегії

1767 р. — “Екстракт малоросійських прав”

1775 р. — ліквідація царизмом Запорізької Січі

1781 р. — остаточна ліквідація полково-сотенного устрою в Лівобережній Україні

1783 р. — Указ Катерини II про заборону переходів (повне закріпачення) селян на Лівобережній Україні

XVIII ст., кінець — поширення загальноросійського адміністративного устрою на територію України

1807 р. — “Зібрання малоросійських прав”

1831 p.— скасування дії Литовського Статуту в Україні

1837 р. — “Звід місцевих законів західних губерній”

1837-1841 pp. — реформа управління державними маєтками (реформа П. Кисельова)

1840-1842 pp. — поширення на Україну Зводу законів Російської імперії 1833 р.

1845 р. — уложення про покарання кримінальні та виправні

1847-1848 p.— запровадження “Інвентарних правил” на Правобережній Україні

1861 p.— ліквідація кріпосного права в Російській імеперії. Селянська реформа

1863 р.— циркуляр міністра внутрішніх справ Валуева про заборону друкувати і викладати українською мовою

1864 р.— Положення про земські установи. Земська реформа

1864 р. — судові статути. Судова реформа

1870 р. — міська реформа

1874 р.— військова реформа

1876 р. — Емський указ імператора Олександра II про заборону друкувати, викладати українською мовою і завозити з-за кордону українські видання

1881 p.— Положення про заходи з охорони державного порядку та громадського спокою

1889 р. — Закон про земських дільничих начальників

1890 р. — земська контрреформа

1902 p. — скасування кругової поруки серед селян

1903 р.— кримінальне уложення

1904 р. — скасування тілесних покарань серед селян

1905 р.— революційний рух в Україні, утворення рад робітничих депутатів. Маніфест імператора Миколи II “Про вдосконалення державного ладу”

1906 p., квітень-липень — І Державна Дума

1907 р., лютий-червень — II Державна Дума

1907р., листопад — 1912р., червень — III Державна Дума

1910 р.— Закон про право закріплення землі в приватну власність і про вихід на хутори та відруби

1911р.— поширення земських установ на Правобережну Україну

1912р., листопад — 1917р., лютий — IV Державна Дума