Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2004 | Видавець: Харків: Консум | Кількість сторінок: 432

Розділ 15. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Найбільш впливовим політичним і інтелектуальним напрямком політичної думки в Європі першої половини XIX ст. виступив лібералізм. Його соціальну основу складали підприєм­ці, частина чиновників, люди вільних професій, університет­ська професура, хто сповідував ідеали особистої свободи, свободи приватної ініціативи, підприємництва, договорів, хто виступав за конституціоналізм, самоврядування, панування права, не­втручання держави в економічне життя. У суспільстві утвер­джувалася формула взаємин з державою: laissez faire, laissez passer (не заважайте, дайте свободу дій). Нарешті теоретичним відо­браженням втілених у новому законодавстві принципів грома­дянського суспільства став філософський і юридичний позитивізм як специфічна форма філософського і юридичного світогляду. Місце критики феодального права з позиції природно-правової теорії зайняла апологія нового діючого позитивного права, мож­ливостей наукової організації суспільства.