Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2004 | Видавець: Харків: Консум | Кількість сторінок: 432

Розділ 16. ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РОСІЇ Й УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

На початку XIX ст. Росія значно відставала від пе­редових європейських держав, що будували громадянське сус­пільство, промислову економіку. У країні накопичувалися соці­альні протиріччя, особливо між поміщиками і кріпаками. Існування самодержавства і кріпосництва, соціально-економіч­на відсталість Росії звужували умови ліберальних перетворень, підсилювали позиції консерватизму. Криза самодержавно-крі­посницького ладу, що поглиблювалась, на тлі європейських по-літико-правових досягнень призвела до організації таємних то­вариств і виступу декабристів 1825 р.