Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2004 | Видавець: Харків: Консум | Кількість сторінок: 432

Розділ 22. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В XX СТ.

XX ст. змінило політичне обличчя країн світу. Від­булось і оновлення політико-правової теорії в тісному взаємо­зв´язку з широкою демократизацією суспільного життя в умовах регульованої ринкової економіки у найбільш розвинених краї­нах Західної Європи і США, науково-технічним прогресом. Це оновлення позначилось глибоким осмисленням методологічних проблем правознавства і політології, що розділилися. Спеціалі­зація досліджень, у свою чергу, привела до зміни структури цих наук, появи теорій і концепцій, започаткованих ще в XIX ст. — теорій солідаризму, еліт, нових шкіл права, концепцій плюралі­стичної демократії, соціальної держави і політики загального бла­годенства та ін.