Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

6.4. Міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції, їх роль у державному регулюванні структури економіки

Міжгалузевий баланс - основна модель економіки, яка дає змогу показати різноманітні зв´язки в економіці. Вона визначає показники виробництва і розподілу продукції з урахуванням взаємозв´язків виробництва, капітальних вкладень, трудових ресурсів.

Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції (МГБ) - це економіко-математична структурна модель функціональних зв´язків між галузями і сферами економіки та взаємозв´язків між загальноекономічними пропорціями і пропорціями розвитку окремих галузей.

В основу МГБ покладена модель американського економіста В. Леонтьева "витрати - випуск" (табл. 23).

Розрізняють декілька видів МГБ залежно від ознак: національні, регіональні (за масштабом); натуральні, вартісні, натурально-вартісні (за характером вимірників); статичні, динамічні (за характером процесу виробництва).

МГБ складається з трьох квадратів (блоків):

І квадрат - основний, відображає рух проміжного продукту, тобто частини створеного продукту, яка не виходить з виробництва і не призначена для кінцевого споживання. По вертикалі таблиці розміщені галузі - виробники продукції (і-галузь); по горизонталі - галузі - споживачі цієї продукції (j-галузь).

Показники І квадрата характеризують взаємозв´язок між галузями за допомогою коефіцієнтів прямих витрат:

 f23

де xij- кількість продукції і-галузі, спожитої j-галуззю; xj - валовий випуск галузі-споживача.

Технологічні коефіцієнти прямих витрат (aij) характеризують кількість продукції однієї галузі, необхідної для виробництва одиниці продукції іншої галузі:

 f24

Це середні величини витрат галузі для кожного конкретного рівня розвитку техніки, технології та організації виробництва.

Розраховують коефіцієнти повних витрат ( Bij), які характеризують витрати будь-якого продукту на виробництво одиниці продукції на всьому ланцюгу взаємопов´язаних галузей.

Таблиця 23. Схема натурально-вартісного МГБ виробництва, розподілу продукції та послуг

 

Галузі-споживачі

Галузі-вироб-ники

Проміжне споживання

Кінцеве споживання

 

1

2

j

n

Разом

Осо-бисте спо-жи-вання

Фонд нагро-мад-ження

Відшко-дування вибулих основних фондів – аморти-зація

Саль-до

екс-порту (+)

ім-порту (-)

Ра-зом

Вало-вий

ви-пуск

1

2

3

4

1

a11x1

a12x2

a1jxj

a1nxn

S a1nxn

 

 

 

 

y1

X1

2

a21x1

a22x2

a2jxj

a2nxn

S a2nxn

 

 

 

 

y2

X2

 

 

 

 

 

ai1x1

ai2x2

aijxj

ainxn

S ainxn

 

 

 

 

yi

Xi

I кв.

 

 

 

II кв.

 

n

an1x1

an2x2

 

anjxj

 

annxn

S annxn

 

 

 

 

yп

Xп

Разом

S ai1x1

S ai2x2

 

S aijxj

 

S ainxn

SS

 

 

 

 

S

S

Доходи населен-ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи підпри-ємців

 

ІІІ кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи держави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий продукт

X1

X2

Xi

Xп

SS

 

 

 

 

 

 

 

У IIквадраті МГБ відображається використання створеного продукту на кінцеве споживання (у):

— особисте споживання (сімейне господарство);

— нагромадження (інвестування);

— амортизацію (відновлення основного капіталу);

— чистий експорт (різниця між експортом та імпортом);

— інше.

Сума показників І і II квадратів по горизонталі відображають валовий випуск продукції певної галузі (ВВП) (У), а баланс рядків f25-1  - валовий національний продукт (ВНП).

 f25

де Xj- валовий випуск продукції галузі (і = 1, 2, ..., n); Хij- кількість продукції і-галузі, спожитої j-галуззю; уi- кінцевий продукт; п - кількість галузей.

Це перше і основне рівняння МГБ.

III квадрат характеризує додану вартість (Z) і виражає доходи населення, підприємців, держави, тобто суму заробітних плат, дивідендів, прибутків, податків, амортизації.

Сума показників І і III квадратів (по вертикалі) відображає витрати на випуск продукції певної галузі (Xі), а баланс f26-1  - витрати на створення продукції за всім народним господарством.

 f26

де Xj- валовий випуск галузі-споживача (j = 1, 2, ...n); Хij - матеріальні витрати галузі споживача; Zj- додана вартість; f26-2- кількість галузей.

Це друге рівняння МГБ.

 f27

Це третє рівняння МГБ.

МГБ є основою для макроекономічного аналізу; використовується для макроекономічного прогнозування; забезпечує регулювання міжгалузевих зв´язків, формування раціональної народногосподарської структури; виявляє роль різних факторів, секторів та галузей у розвитку національної економіки.