Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Ключові поняття і терміни:

ринок праці, координація попиту і пропозиції праці, державна служба зайнятості, зайнятість, безробіття, міграція, державна міграційна політика, національна служба міграції, сегментація ринку праці, природний рівень безробіття, фрикційне, структурне, циклічне безробіття, трудові ресурси, зведений баланс трудових ресурсів, баланс ринку праці, показники забезпечення зайнятості населення, державні і регіональні програми зайнятості.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: зміст основних нормативних актів з питань регулювання праці, характеристику сучасного національного ринку праці, баланс ринку праці, засоби регулювання зайнятості, склад і структуру зведеного балансу трудових ресурсів та його співвідношення, механізми державного регулювання оплати праці.

вміти: провести оцінку тенденцій національного ринку праці, зайнятості населення, оплати праці; скласти баланс ринку праці і зведений баланс трудових ресурсів; визначати вплив основних засобів державного регулювання на стан ринку праці, зайнятість, оплату праці та макроекономічні показники.