Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

8.3. Прогнозування трудових ресурсів

Інформаційною основою державного регулювання зайнятості населення є зведений баланс трудових ресурсів і баланс ринку праці.

Зведений баланс трудових ресурсів - найважливіший прогнозно-аналітичний документ, який складається з чотирьох розділів - 1. Населення. 2. Трудові ресурси. 3. Розподіл трудових ресурсів. 4. Розподіл зайнятих за сферами та галузями національної економіки (табл. 25).

 

Таблиця 25.Зведений баланс трудових ресурсів, тис. осіб

Зайнятість трудових ресурсів

За звітом

За прогнозом

1

2

3

1. Населення

49 850

 

2. Трудові ресурси

 

 

всього

21400

 

у тому числі:

 

 

працездатне населення в працездатному віці

19 760

 

працюючі особи старшого віку

1200

 

працюючі підлітки до 16 років

440

 

3. Розподіл трудових ресурсів

 

 

3.1. Зайнято в народному господарстві

 

 

всього

14 240

 

у тому числі:

 

 

працівники державних, громадських установ і організацій, підприємств

6 050

 

селяни, зайняті у суспільному господарстві

1240

 

особи, зайняті у селянському фермерському господарстві

1720

 

особи, зайняті у кооперативах та малих підприємствах

850

 

особи, зайняті індивідуальною трудовою діяльністю

3 ПО

 

особи, зайняті в особистому підсобному господарстві

1 150

 

інші

120

 

3.2. Учні працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва

 

 

всього

15

 

з них ті, що проходять професійну перепідготовку і підвищення кваліфікації

2

 

3.3. Служителі релігійних культів

32

 

3.4. Працездатне населення у працездатному віці, зайняте у домашньому господарстві

 

 

всього

7 113

 

у тому числі:

 

 

особи, яким потрібна робота

5 750

 

4. Розподіл зайнятих за сферами і галузями народного господарства

 

 

всього

14 287

 

у тому числі:

 

 

у галузях сфери матеріального виробництва

 

 

всього

10 100

 

з них:

 

 

у промисловості

4 050

 

у будівництві

1850

 

у сільському господарстві

1200

 

у лісовому господарстві

650

 

на транспорті, зв´язку, в галузях обслуговування виробництва, у торгівлі, громадському харчуванні, заготівлях, матеріально-технічному забезпеченні, інформаційно-обчислювальному обслуговуванні та інших галузях матеріального виробництва

2 350

 

у галузях невиробничої сфери

 

 

всього

4 187

 

З них:

 

 

в освіті, культурі та мистецтві

1 050

 

у науці і науковому обслуговуванні

850

 

в охороні здоров´я, фізичній культурі і соціальному забезпеченні

1 045

 

у житловому та комунальному господарстві, побутовому обслуговуванні

410

 

в апараті органів державного управління, управління кооперативних громадських організацій, кредитних і страхових установах

832

 

 

У балансі ринку праці визначається очікувана кількість незайнятого населення. Інформацією для його складання є розрахунки обласних служб зайнятості на підставі даних підприємств і організацій.

Інформаційною базою для розрахунку 1 та 2 розділів балансу служать прогнози кількості населення та його складу. Чисельність населення у працездатному віці та працюючих пенсіонерів визначається за даними звітів, балансів трудових ресурсів, а інших категорій і груп населення - за даними перепису населення з урахуванням динаміки, яка склалася за останні роки.

Головною пропорцією у 4 розділі є співвідношення чисельності зайнятих у матеріальному виробництві й у галузях невиробничої сфери. При визначенні пріоритетів у розвитку економіки потрібно дотримуватися такого співвідношення між матеріальною і невиробничою сферами, яке забезпечувало б у перспективі ефективну зайнятість населення. Оптимальний розподіл зайнятих за галузями народного господарства сприяє зростанню суспільної продуктивності праці за умов зниження приросту населення.

Зведений баланс трудових ресурсів характеризує склад і використання трудових ресурсів у середньорічному обчисленні у фізичних особах. Більш повно характеризує ринок праці зведений баланс, який дає змогу визначити очікувану кількість незайнятого населення і розрахувати показники забезпечення зайнятості населення (табл. 26).

Таблиця 26. Забезпечення зайнятості населення

Кількість і рух незайнятого населення

За звітом 2003 р.

За прогнозом 2004 р.

1

2

3

1. Кількість незайнятого населення, тис. осіб

 

 

всього

2410

 

у тому числі:

 

 

працівники, які звільняються з підприємств та організацій у зв´язку зі змінами виробництва й організації праці

630

 

особи, які вперше шукають роботу

280

 

звільнені за власним бажанням

1 500

 

2. Кількість населення, яке передбачається зайняти працею, тис осіб

 

 

всього

1750

 

у тому числі:

 

 

працевлаштування в галузях народного господарства

1455

 

скеровані на громадські роботи

115

 

скеровані на навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації

180

 

3. Очікувана кількість безробітних, тис. осіб

660

 

4. Введено в дію робочих місць за рахунок нового будівництва, розширення і реконструкції підприємств і організацій, тис. місць

291

 

5. Витрати на реалізацію заходів із зайнятості населення, млн. грн..

 

 

всього

717

 

У тому числі:

 

 

перепідготовка вивільнених працівників і зайнятого населення

36

 

допомога безробітним і членам їх сімей

231

 

створення робочих місць

450

 

У процесі прогнозування трудових ресурсів складають баланс ринку праці, який відображає пропозицію та попит на робочу силу в прогнозному періоді (табл. 27).

Таблиця 27. Баланс ринку праці

Пропозиція

Попит

Джерела поповнення робочої сили

Кількість осіб, тис.

Напрями використання робочої сили

Кількість осіб, тис.

1

2

3

4

1. Кількість безробітних на початок року

210

1. Кількість вакантних робочих місць на початок року

240

2. Чисельність звільнення з галузей економіки

630

2. Кількість вивільнених робочих місць у зв´язку з природним рухом робочої сили

1180

3. Чисельність звільнених з причин плинності кадрів

1180

3. Створення нових робочих місць за рахунок інвестицій

420

4. Чисельність випускників навчальних закладів

280

4. Збільшення робочих місць за рахунок використання гнучких форм зайнятості

80

5. Чисельність осіб, зайнятих у домашньому господарстві

40

5. Збільшення робочих місць за рахунок підвищення змінності роботи

45

6. Чисельність незайнятих осіб інших категорій

70

6. Збільшення попиту за рахунок інших факторів

25

Всього

2410

Всього

1990

 

______

Перевищення пропозицій над попитом

420

Разом

2410

Разом

2410

 

Інформація балансу ринку праці використовується при здійсненні регулюючих заходів, спрямованих на проведення політики продуктивної зайнятості, запровадженні дієвих стимулів створення нових робочих місць, забезпечення гарантій зайнятості в процесі приватизації та реструктуризації підприємств, підтримці підприємництва і самозайнятості населення, розширенні практики громадських робіт, підвищенні гнучкості ринку, формуванні спеціальних державних програм зайнятості.