Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

9.5. Оцінка соціального розвитку країни

Показники, що характеризують соціальний розвиток країни і регіонів, поділяються на чотири групи.

До першої групи, яка характеризує рівень життя населення, належать 7 показників:

— грошові доходи на одного жителя;

— середньомісячна заробітна плата;

— співвідношення середньодушових доходів та прожиткового мінімуму;

— співвідношення доходів і витрат;

— частка населення з доходами, нижчими за прожитковий мінімум;

— концентрація доходів у різних групах населення;

— співвідношення доходів найбідніших і найбагатших людей країни.

До другої групи, яка характеризує соціальну забезпеченість, належать такі показники:

— забезпеченість житлом одного жителя;

— забезпеченість лікарями та лікарняними ліжками на одного жителя;

— роздрібний товарооборот і платні послуги на одного жителя;

— рівень злочинності.

До третьої групи, яка характеризує демографічну ситуацію, включають:

— природний приріст населення;

— коефіцієнти народжуваності та смертності;

— середню тривалість життя населення;

— коефіцієнт дитячої смертності;

— міграційне сальдо.

Четверта група показників характеризує стан трудових ресурсів і включає:

— рівень зайнятості населення;

— рівень безробіття;

— демографічне навантаження;

— навантаження на одне вільне робоче місце.

Аналіз соціально-економічної ситуації в Україні та її регіонах за останні роки свідчить про деформацію територіальних пропорцій та посилення міжрегіональної поляризації за економічними і соціальними показниками (табл.31).

Таблиця 31. Показники соціального розвитку країни

Назва показників

Одиниця виміру

Значення

1

2

3

І. Показники рівня життя населення України у 2001 році

1. Грошові доходи на одного жителя

грн.

2249,0

2. Середньомісячна заробітна плата (номінальна)

грн.

311,0

3. Співвідношення середньодушових доходів та прожиткового мінімуму

 

0,603

4. Співвідношення доходів і витрат

%

106,4

5. Частка населення з доходами, нижчими за прожитковий мінімум

%

89,1

6. Концентрація доходів у населення понад величину прожиткового мінімуму

%

10,9

7. Співвідношення грошових витрат 20 % найбільш та 20 % найменш забезпеченого населення

разів

6,4

ІІ. Показники соціальної забезпеченості населення

1. Забезпечення житлом одного жителя:

 

 

всього

м2

20,8

в т. ч. міського жителя

м2

19,4

сільського жителя

м2

23,8

2. Забезпечення лікарями та лікарняними ліжками на 10 000 населення

осіб ліжок

45,8 94,1

3. Кількість осіб, які навчаються у закладах освіти на 1000 жителів

осіб

190,5

4. Роздрібний товарооборот на одного жителя

грн.

711,0

5. Платні послуги на одного жителя

грн.

202,0

6. Рівень злочинності на 1000 жителів

злочинів

10,6

ІІІ. Показники демографічної ситуації

1. Природний приріст населення

%

-0,76

2. Рівень народжуваності

%

0,78

3. Рівень смертності

%

1,54

4. Середня тривалість життя населення

років

68,0

5. Дитяча смертність на 1000 народжених

осіб

11,3

6. Міграційне сальдо

%

-0,62

IV. Показники стану трудових ресурсів

1. Рівень зайнятості населення

%

43,2

2. Рівень зареєстрованого безробіття

%

3,7

3. Демографічне навантаження

осіб

1,32

4. Навантаження на одне вільне робоче місце

осіб

7,0

Оцінка соціального розвитку в країні за останні роки свідчить про те, що ця сфера життя суспільства вимагає корінних змін і перетворень. Заходи державного захисту і регулювання соціальних процесів не дають відчутних результатів. Тому необхідні кардинальні трансформації галузей соціальної сфери та зміна парадигми соціальної політики в цілому.