Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

13.3. Показники промислового виробництва

У процесі формування соціально-економічних прогнозів, індикативних планів розвитку економіки використовується система показників, з допомогою яких здійснюється оцінка промислового виробництва.

При прогнозуванні потреби народного господарства і населення в продукції промислового виробництва та товарах народного споживання, встановленні розміру державного замовлення, формуванні виробничої програми на підприємствах використовуються натуральні показники обсягів виробництва. При використанні натуральних показників оцінки обсягів промислового виробництва враховується кількість і якість продукції, а вимірювання здійснюється в фізичних одиницях, що відображають споживчі властивості товарів.

Перелік продукції, яка планується та обліковується в натуральному виразі, називається номенклатурою.

У процесі прогнозування і планування виділяють:

номенклатуру найважливіших видів продукції, яка є основою для випуску інших видів продукції (продукція базових галузей промисловості). Ця група включає: електроенергію (млрд. кВт-год); нафту з газовим конденсатом (тис. т.); газ (млрд. м8); вугілля (млн.т.); сталь (млн.т.); готовий прокат (млн. т.); мінеральні добрива (тис. т.); хімічне волокно і нитки (тис. т.); цемент (млн. т.) тощо;

номенклатуру промислової продукції, яка сприяє розвиткові науково-технічного прогресу: верстати металорізальні, станки з програмно-числовим управлінням, комп´ютери тощо;

номенклатуру промислової продукції, що входить до складу державного замовлення і державного контракту: шкільні підручники, учнівські зошити, лікарські засоби тощо;

номенклатуру продукції, яка характеризує рівень життя і добробут населення: телевізори (тис. шт.); побутові холодильники (тис. шт.); побутові пральні машини (млн. шт.); легкові автомобілі (тис. шт.); м´ясо (тис. т); ковбасні вироби (тис. т); тваринне масло (тис. т); хліб і хлібобулочні вироби (тис. т) тощо;

номенклатуру продукції, виробництво і розподіл якої контролюється державою.

За рівнями управління розрізняють народногосподарську, галузеву номенклатуру та номенклатуру продукції підприємства.

Для оптимального задоволення потреб споживача випуск продукції планують не лише в номенклатурі, але й в асортименті. Асортимент конкретизує номенклатуру продукції за всіма параметрами її призначення.

Загальний обсяг випуску промислової продукції загалом, за галузями, підгалузями та окремими підприємствами визначається вартісними показниками. До них належать показники валової, товарної, реалізованої, чистої або нормативно-чистої продукції.

Валова продукція (ВП) - це обсяг всієї випущеної промисловістю, галуззю та підприємством продукції, з урахуванням вартості внутрішнього обігу (продукції на власні промислово-виробничі потреби). Величину валової продукції визначають у діючих і порівняльних цінах. Цей показник використовується для обчислення показника валового національного продукту та його динаміки.

Товарна продукція (ТП) - це продукція, яка пройшла всі стадії промислової обробки і контролю та готова для реалізації. До її складу включають готові вироби (ГП), напівфабрикати (НФст) і побічні роботи промислового характеру пр.х.):

ТП = ГП + НФсть + Р пр.х.

На основі даних про обсяг товарної продукції визначають структуру промислового виробництва, фінансові показники. Величину товарної продукції обчислюють у діючих і порівняльних цінах.

Реалізована продукція (РП) - це промислова продукція, що надійшла у народногосподарський обіг, тобто така, яка відвантажена замовниками й оплачена ними. Величину реалізованої продукції визначають на основі показника товарної продукції та залишків нереалізованої продукції на початок і кінець розрахункового періоду (∆ЗРП):

РП = ТП  ± ∆ЗРП

Чиста продукція (ЧП) характеризує знову створену вартість у промисловості, галузі, на підприємстві та використовується для обчислення національного доходу. Величина чистої продукції визначається як різниця між валовою (товарною) продукцією та сумою матеріальних витрат на її виробництво (MB):

ЧП = ВП - МВ