Етнологія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2001 | Видавець: Київ: АртЕК | Кількість сторінок: 304

Література

Абель К. Великорусский и малорусский языки // Из чтений д-ра Карла Абеля в Оксфордском университете по сравнительной лексикографии. - Лейпциг; Берлин, 1885.

      Авдєєв В. Расове мислення давніх греків // Сварог. - 2000. - Вип. 10.

      Алексеев А. Ю. Скифская хроника. - СПб., 1992.

      Атлас народов мира. - М., 1964.

      Безверхий В. История религий. - М., 1998.

      Білецький А. О. Про мову і мовознавство. - К., 1996.

      Бочковський О. Вступ до націології. - К., 1998.

      Брайчевський М. Ю. Вступ до історичної науки. - К., 1995.

      Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. - М., 1983.

      Бунатян, К.П., Мурзін В. Ю., Симоненко О. В. На світанку історії. - К.: Альтернативи, 1998.

      Буниатян А. Индоарийская ведическая традиция в Армениии // Мифы и магия индоевропейцев. - 1995. - № 1.

      Валянская О. Женщина в мифах и легендах. Энциклопедический словарь. - М., 1992.

      "Варвары". Сборник статей по истории древнего мира и средневековой Европы / Под ред. П. Тулаева. - М.: Метагалактика, 1999.

      Велесова Книга. - К.: Індоєвропа, 1995.

      Венелин Ю. Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. - М., 1829. - Т. 1.

      Водовозова Є. Н. Как люди на белом свете живут: чехи, поляки, русины. - СПб., 1897.

      Гердер Й. Г. Идеи к философии истории человечества. - М., 1977.

      Геродот. Історії в дев´яти книгах. - К., 1993.

      Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. - К., 1993.

      Грушевський М. Історія української літератури. - В 6-ти томах. - К., 1993. - Т.1.

      Гуменна Докія. Минуле пливе у прийдешнє // Слов´янське віче - ХХІ століття, 1998. - № 1.

      Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. - М., 1994.

      Гумилев Л. География этноса в исторический период. - М., 1970.

      Гуцало Є. Ментальність орди. - К., 1996.

      Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. - Луцьк, 1997.

      Давня історія України в трьох томах. - К., 1998.

      Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна: наука і культура. - Вип. 26-27. - К., 1993.

      Донцов Д. Дух нашої давнини. - Мюнхен; Монреаль, 1951.

      Дюринг Є. Еврейский вопрос. - М., 1999.

      Эвола Ю. Языческий империализм. - М., 1994.    

      Еврейская традиция: под ред. проф. Германа Брановера. - Иерусалим, 1998.

      Енциклопедія українознавства: В 3-х т. - К., 1994 (перевидання в Україні).

      Етнічний довідник. Етнічні меншини в Україні. - У 3 част. - К., 1996.

      Етнос і соціум. - Під ред. Б. Попова. - К., 1993.

      Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

      Іванченко М. Дивосвіт прадавніх слов´ян. - К., 1991.

      Історія релігій в Україні. - За ред. проф. А. Колодного і П. Яроцького. - К.: Знання, 1999.

      Історія світової культури. - К., 1999.

      Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. -М., 1971, т. 1-3.

      История Чехии / Под ред. акад. В. И. Пичета. - М., 1947.

      Ключевский В. О. Этнографические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья... - в кн.: Ключевский В. Исторические портреты. - М., 1990.

      Колодний А. М. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. - К., 1999.

      Колодний А. М., Филипович Л. О. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. - Львів, 1996.

      Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. - М., 1996.

      Крамер С. Н. История начинается в Шумере. - М., 1991.

      Краткая история Румынии. - М., 1987.

      Крымские караи. Самоидентификация. Краткий очерк истории и культуры. - Симферополь, 1998.

      Крисаченко В. Українознавство. Хрестоматія. - К., 1996. - Кн. 1.

      Куліш П. Записки о Южной Руси. - К., 1994.

      Липа Ю. Призначення України. - Нью-Йорк, 1953.

      Лозко Г. Берегиня: Богиня чи Русалка? // Сварог. - 1997. - Вип. 6.

      Лозко Г. Велесова Книга - пам´ятка української культури // Дивослово. - 1999. - № 11.

      Лозко Г. Володимир Шаян - основоположник відродження Рідної Віри // Сварог. - 1999. - Вип. 9.

      Лозко Г. Волхви // Сварог. - 1997. - Вип. 5.

      Лозко Г. До питання етики міжрелігійних відносин // Сварог. - 1995. - Вип. 3.

      Лозко Г. Етнічна релігія як наукове поняття // Сварог. - 1998. - Вип. 8.

      Лозко Г. Святослав Хоробрий // Сварог. - 1998. - Вип. 8; 2000. - Вип. 10.

      Макарчук С., Турій С. Український етнос. - Львів, 1990.

      Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1996.

      Марчук Є. П´ять років української трагедії. - К., 1999.

      Месхиа Ш. А. История Грузии. - Тбилиси, 1968.   

      Мірчук П. Зустрічі і розмови в Ізраїлі. - Нью-Йорк, Лондон, 1982.

      Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 томах. - М., 1992.

      Моця О., Ричка В. Київська Русь від язичництва до християнства. - К., 1996.

      Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник / За ред. В. Ф. Панібудьласки. - К., 1997.

      Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз. - За ред. Ю. Римаренка. - К.; Донецьк,

      1998.Нельга О. В. Теорія етносу. Курс лекцій. - К., 1997.

      Никольский Н. М. Политеизм и монотеизм в єврейской религии. - М., 1974.

      Овсянико-Куликовский Д. Н. Психология национальности. - Петербург, 1922.

      Огієнко І. Українська культура. - К., 1992.

      Оріон Я. Голос Предків (матеріали про Велесову Книгу) // Сварог. - 1998. - Вип. 6.

      Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. - К.: Фенікс, 1994.

      Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації. - К., 1996.

      Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.

      Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. - К., 1993.

      Пономарьов А. Українська етнографія. - К., 1994.

      Попович М. Нарис історії культури України. - К. 1998.

      Пошук Велесової Книги. Листування Миколи Скрипника // Сварог. - 2000. - Вип. 10.

      Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. - М., 1988.

      Ребет Л. Теорія нації. - Мюнхен, 1955.

      Ребіндер Б. Велесова Книга: життя та релігія слов´ян. - К., 1993.

      Релігієзнавчий словник. - Під ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. - К., 1996.

      Релігійний світ на межі тисячоліть // Релігійна панорама. -Презентаційне число, червень 2000.

      Ригведа. - Перевод Елизаренковой Т. Я. - М.,1989.

      Римаренко Ю. Національний розвій України. - К., 1995.

      Світовий конґрес етнічних релігій (декларація) // Сварог. - 1998. - Вип. 8.

      Семиряга М. И. Лужичане. - М., 1955.

      Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. - К., 1997.

      Скорий С. А. Курган Переп´ятиха. - К., 1990.

      Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н. Толстого. - М., 1995, т. І.

      Словник-довідник археології. - Під ред Н. О. Гаврилюка. - К., 1996.

      Сміт Ентоні. Національна ідентичність. - К., 1994.

      Старожитності Русі-України. Збірник наукових праць. - К., 1994.

      Степико М. Буття етносу. Витоки, сучасність, перспективи. - К., 1998.   

      Стрижак О. Серби й Україна. - Україна: наука і культура. - К., 1993. - С. 251-259.

      Тереножкин А. И. Киммерийцы. - К., 1976.

      Тойнбі А. Д. Дослідження історії. - К., 1995.

      Тулаев П. Венеты: предки славян. - М., 2000.

      Український Радянський Енциклопедичний Словник. - К., 1986, т. І-ІІІ.

      Факти про Німеччину. - Societдts-Verlag, 1995.

      Федотов Г. П. Россия и свобода // Знамя. - 1989. - № 12. - С. 196-214.

      Феномен нації. Основи життєдіяльності. - За ред. Б. Попова. - К., 1998.

      Феномен української культури. Методологічні засади. - За ред. В. Шинкарука, Є. Бистрицького. - К.,

      1996.Филипович Л. Етнологія релігії. Теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. - К., 2000.

      Хонигсман Я. С., Найман А. Я. Евреи Украины (краткий очерк истории). - К., 1992.

      Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України. - К., 1992.

      Чмыхов Н. А. Истоки язычества древней Руси. - К., 1990.

      Шаян В. Віра Предків Наших. - Гамільтон, 1987.

      Шаян В. Проблема української віри. Найвища Святість // Сварог. - 1997. - Вип. 6; 1998. - Вип. 7, 8; 1999. - Вип. 9; 2000. - Вип. 10.

      Шевчук В. Мислене дерево. - К., 1989.

      Шуба. О. Релігія в етнонаціональному розвитку України. - К., 1999.

      Evola Julius. "Ciwilta americana" z 1945 roku // Odala, N VI, lato 2000.

      Lorens Konrad. Regres czloweczenstwa. - PIW, 1986.

      Stachniuk Jan. Czlowieczenstwo i cultura. - Wroclaw, 1996.

      Stachniuk Jan.Wspakultura. - Warshawa, 1947.

      Tryglaw.Kwartalnik metapolityczny. - № 3, wiosna 1999; N 4, wiosna 2000.