Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 43

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Ін-т економіки та прогнозування | Кількість сторінок: 277

18. На шляху наукових звершень

В.М. Фещенко

До 85-ї річниці від дня народження доктора економічних наук, професора Л.Я. Корнійчук

У статті коротко охарактеризовано життєвий шлях та наукові здобутки відомого вченого і педагога, доктора економічних наук, професора Людмили Яківни Корнійчук.

Нещодавно наукова спільнота відзначила ювілейну дату в житті відомої дослідниці, визнаного фахівця в галузі економічної теорії та історії економічної думки - доктора економічних наук, професора кафедри історії економічних вчень та економічної історії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Людмили Яківни Корнійчук.

Народилася Л.Я. Корнійчук 10 листопада 1924 р. у м. Харкові в родині службовця. 1944 року стала студенткою щойно створеного економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила з відзнакою у 1949 році - одна з перших серед спеціалістів його першого випуску.

У складні повоєнні часи в Інституті економіки АН УРСР розпочалося становлення Л.Я. Корнійчук як науковця. Вона вступила до аспірантури Інституту, а по завершенні у 1953 р. захистила дисертацію з питань колективізації сільського господарства, отримавши науковий ступінь кандидата економічних наук. Під час навчання в аспірантурі та протягом перших років праці у відділі історії народного господарства та економічної думки Інституту економіки були опубліковані перші історико-економічні дослідження Л.Я. Корнійчук, які поклали початок її глибокого наукового опрацювання вітчизняної економічної думки. У цій царині професор Л.Я. Корнійчук віддано й плідно працює більше ніж півстоліття.

У середині 50-х - на початку 60-х років за участю Л.Я. Корнійчук виходить низка фундаментальних колективних праць, зокрема «Нариси з історії економічної думки на Україні» (1956), «Економічні погляди С.А. Подолинського» (1958), «З історії економічної думки на Україні» (1961) [1]. Ці наукові розробки Л.Я. Корнійчук та її колег поклали початок ґрунтовним дос- лід-женням в галузі історії української економічної думки. Сучасні історики-економісти, характеризуючи той період розвитку економічної науки в Україні, справедливо відмічають активізацію історико-економічних досліджень, присвячених українській тематиці. Така активізація знайшла відображення в широкому спектрі досліджуваних проблем, глибині їхнього аналізу, у висвітленні наукового доробку ряду персоналій національної економічної думки (С. Подолинського, М. Зібера, І. Франка, М. Бунге) та дослідженні їхнього творчого внеску у світову економічну теорію.

Науковим працям Л.Я. Корнійчук, від перших і до сучасних, притаманні такі риси, як глибина і скрупульозність аналізу, логічність викладення матеріалу та обґрунтованість висновків, активна громадянська позиція та відданість справі дослідження історії економічної думки України.

Із 1962 р. наукова та педагогічна діяльність Л.Я. Корнійчук тісно пов’язана з Київським інститутом народного господарства (нині КНЕУ імені Вадима Гетьмана). Тут вона підготувала та успішно захистила докторську дисертацію на тему «Суспільно- економічна думка на Україні в 70-х роках XIX ст.» (1972), плідно реалізувала свої наукові здобутки у викладацькій діяльності: доцент, професор, завідувач кафедри політичної економії планових факультетів (1979-1988 рр.). Людмила Яківна цікаво викладала підготовлені нею навчальні курси «Політична економія», «Історія економічних учень», «Історія економічної думки України». Серед її колишніх студентів є депутати, і науковці, є керівники підприємств і сьогоднішні викладачі університету. Всі вони із вдячністю згадують лекційні та семінарські заняття професора, її глибокі знання, вимогливість і людяність, мудрі життєві поради.

Поряд із педагогічною діяльністю, професор Л.Я. Корнійчук успішно вела науково-організаторську роботу. Протягом двадцяти років вона була членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, два терміни її очолювала, була членом науково-методичної ради Міністерства вищої освіти СРСР з питань історії народного господарства та історії економічних учень. Вона наполегливо працювала над удосконаленням структури й логіки курсу історії економічних учень, над концепцією та змістом нормативної програми з історії економічної думки України. Результатом цієї діяльності стала участь у підготовці першого навчального посібника, виданого в незалежній Україні, «Історія економічної думки України» (1993), видання підручника за редакцією Л.Я. Корнійчук «Історія економічних учень» (1999), підготовка та опублікування за її участю підручника «Історія економічних учень» (2001) та навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Історія економічних учень» (2002).

У 2000 році Л.Я. Корнійчук виступила натхненником та організатором створення єдиної в Україні кафедри історії економічних вчень та економічної історії. З її ініціативи в цьому ж році було проведено Міжнародну наукову конференцію «Учення Сергія Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива». Професор Л.Я. Корнійчук підготувала видання «Вибраних творів» цього видатного українського вченого XIX ст. Бажання донести новаторські ідеї С. Подолинського до наукового співтовариства, розкрити потужний потенціал української економічної думки втілилися у низці наукових праць Людмили Яківни, в успішному завершенні під її керівництвом кандидатської дисертації з питань формування української школи фізичної економії й насамкінець - у сприянні та активній участі Л.Я. Корнійчук у підготовці та проведенні Міжнародної наукової конференції «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України» (2009), яка отримала широкий міжнародний резонанс, зацікавивши поставленими проблемами вчених США, Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

Навчальним посібником нового покоління став один з останніх надрукованих посібників дослідниці - посібник «Історія економічної думки України» (2004), в якому розкрито розвиток економічної думки України від найдавніших часів до сучасності. На багатому науково-дослідницькому матеріалі та першоджерелах українська економічна думка представлена авторкою в контексті розвитку світової економічної теорії, проаналізовані погляди провідних науковців другої половини XIX - початку

XX ст., розкрито роль окремих напрямів і шкіл у розвитку економічної думки України, в тому числі Київської психологічної школи, класичного напряму економічної думки, української школи фізичної економії, відомої школи українських кооператорів тощо.

Ґрунтовно представлені в посібнику наукові здобутки українських вчених світового рівня М. Тугана-Барановського та Є. Слуцького. Професор Л.Я. Корнійчук акцентує увагу читача на кон’юнктурній теорії грошей та теорії економічних циклів М. Тугана-Барановського, які справили величезний вплив на подальші наукові розробки цих проблем у вітчизняній і світовій економічній теорії. Розкриваючи науковий доробок Є. Слуцького, вона звертає особливу увагу на його теорію граничної корисності та концепцію циклічності, яка будувалася вченим не лише на основі економічного аналізу, але й увібрала в себе положення й висновки теорії ймовірностей, аналізу сто- хастичності та коефіцієнтів кореляції.

Професор Л.Я. Корнійчук є автором майже 100 наукових праць, присвячених актуальним проблемам економічної теорії та історії економічної думки, серед яких історико-економічні аспекти проблеми сталого розвитку, дослідження української школи фізичної економії, питання змісту політичної економії та ін.

Л.Я. Корнійчук - вмілий організатор науки і науковий наставник молодих дослідників. Під її науковим керівництвом захищено 18 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Визнанням наукових, педагогічних і громадських заслуг Л.Я. Корнійчук стало її нагородження багатьма відзнаками та високими державними нагородами. Л.Я. Корнійчук нагороджена нагрудними знаками «За відмінні успіхи в роботі» (1976), «Відмінник освіти України» (1996), «Дипломом Лауреата нагороди Ярослава Мудрого» (1996), орденами «Знак пошани» (1981), «Трудового червоного прапора» (1986), «Княгині Ольги III ступеня» (2001) та чотирма медалями.

Сьогодні Л.Я. Корнійчук - професор-консультант кафедри історії економічних учень та економічної історії КНЕУ, член редакційної колегії збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України», член наукового товариства ім. С.А. Подолинського. Талановитий вчений і педагог, Л.Я. Корнійчук живе інтересами колективу і творчими планами. Вона виступила науковим консультантом інтегрованого курсу «Історія економіки та економічної думки» (2006), підготовленого колективом кафедри історії економічних учень та економічної історії КНЕУ. В особі Людмили Яківни поєднуються найкращі якості людини: мудрість та інтелект, високий професіоналізм, чуйність і доброзичливість, бажання допомагати іншим і вміння відстоювати власну позицію, талант дослідника і відповідальність у роботі. Вона сповнена готовності віддавати свій досвід і знання, творче натхнення на благо економічної науки та нашої країни.

1. З історії економічної думки на Україні / Ред. кол.: В. П. Теплицький, Л. Я. Корнійчук, Є. А. Шаблій. — К. : Вид-во АН УРСР, 1961. — 348 с.

2. Корнійчук Л. Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках XIX ст. / Л. Я. Корнійчук. — К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. — 253 с.

3. Корнійчук Л. Я. Питання мит на з’їздах гірничопромисловців Півдня Росії (З історії економічної думки на Україні. 70-і роки XIX ст.) / Л. Я. Корнійчук // Історія народного господарства та економічної думки Української РСР : міжвід. зб. наук. праць. — К. : Наук. думка, 1971. Вип. 6. — С. 80—88.

4. Історія економічної думки України : навч. посібник / Р. Х. Васильєва та ін. — К. : Либідь, 1993. — 272 с.

5. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаре- нко, А. М. Поручник та ін.; ред. Л. Я. Корнійчук. — К. : КНЕУ, 1999. — 564 с.

6. Корнійчук Л. Сергій Подолинський - видатний український вчений, громадський діяч / Л. Корнійчук // Економіка України. — 2000. — № 7. — С. 70—74.

7. Подолинський С. А. Вибрані твори / Упоряд. Л. Я. Корнійчук. — К. : КНЕУ, 2000. — 328 с.

8. Історія економічних учень : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Я. Корнійчук, Г. Ю. Кирилова, Н. О. Татаренко, С. Б. Пого- рєлова. — К. : КНЕУ, 2002. — 284 с.

9. Корнійчук Л. Я. Історія економічної думки України : навч. посібник /Л. Я. Корнійчук — К. : КНЕУ, 2004. — 431 с.

10. Корнійчук Л. Я. М. Х. Бунге - засновник Київської психологічної школи політичної економії / Л. Я. Корнійчук // Бунге М.: сучасний дискурс : монографія / Ред. В. Д. Базилевич. — К. : Знання, 2005. — С. 56—59.

— (Славетні постаті).

11. Корнійчук Л. Сталий розвиток і глобальна місія України / Л. Корнійчук, В. Шевчук // Економіка України. — 2009. — № 4. — С. 4—13; №

5. — С. 4—14.

12. Корнійчук Л. Подолинський Сергій Андрійович / Л. Корнійчук // Економічна енциклопедія. — К. : Тернопіль, 2001. — Т. 2. — С. 781— 782.

13. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток / Л. Корнійчук // Економіка України. — 2008. — № 3. — С. 84—91; № 4. — С. 82—90.

14. Корнійчук Л. Сергій Подолинський та його космопланетарна теорія суспільно-економічного розвитку / Л. Корнійчук // Наука і суспільство.

— 2008. — № 9/10. — С. 6—10.

15. Корнійчук Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку / Л. Корнійчук // Економіка України. — 2010. — № 2. — С. 72—83.