Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 43

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Ін-т економіки та прогнозування | Кількість сторінок: 277

19. Шляхом праці та перемог

А.С. Аблов

До 60-річчя доктора економічних наук, професора

А. Ф. Мельник

У статті окреслено внесок доктора економічних наук, професора Алли Федорівни Мельник у розвиток сучасної економічної науки України та її роль як засновника вітчизняної наукової школи управління і регулювання економіки на макро- і мезорівнях.

Новітній період історії України став надзвичайно складним етапом для вітчизняної економічної науки. Крах планово- адміністративної системи господарювання, перехід до ринково-ліберальної парадигми економічного розвитку, відмова від автаркії в зовнішньоекономічних відносинах, спонтанне роздержавлення і приватизація, розрив коопераційних зв’язків і швидкий занепад виробництва в поєднанні із проблемою формування власних національних державних інститутів регулювання економіки в умовах набутої незалежності - всі ці прояви докорінної суспільно-економічної трансформації, якої зазнала країна, стали для вітчизняної економічної науки викликом і суттєвим випробуванням, яке, одночасно, створило потужні імпульси для її активного розвитку. Саме життя вимагало від наукової спільноти відповіді на гострі питання, пов’язані з визначенням принципів економічного розвитку країни, підвищенням міжнародної конкурентоспроможності національної економіки, інституційним облаштуванням нової системи господарських взаємин, забезпеченням соціальної орієнтованості ринкових перетворень. Саме в цей період у вітчизняній економічній науці формується плеяда талановитих учених, що спромоглися синтезувати найбільш цінні теоретичні і прикладні напрацювання радянської економічної думки із прогресивними підходами сучасної західної методології економічних досліджень, швидко опанувати зарубіжний досвід функціонування та регулювання ринкових господарських систем та розробити на цій основі концептуальні засади розвитку вітчизняної економіки в нових умовах. Серед таких учених - сучасних провідників української економічної науки особливе місце належить Аллі Федорівні Мельник - доктору економічних наук, професору, фундатору наукової школи організації управління і регулювання економікою на макро- і мезорівнях.

Усе своє наукове життя Алла Федорівна Мельник присвятила Тернопільському національному економічному університету, куди прийшла працювати у 1976 році, після закінчення аспірантури своєї alma mater - Львівського національного університету імені Івана Франка. Початок наукової біографії тендітної дівчинки з Волинської області вражає цілеспрямованістю: староста групи, відмінник навчання, іменний стипендіат університету, диплом із відзнакою, вступ до аспірантури. Після захисту кандидатської дисертації вона продовжує вдосконалюватись як фахівець з управління народним господарством. Пропрацювавши більше 10 років старшим викладачем і доцентом кафедри планування народного господарства, у 1990 році А.Ф. Мельник очолює колектив кафедри, яка з огляду на вимоги часу змінила назву (спочатку - кафедра прогнозування і державного регулювання економіки, а пізніше - державного і муніципального управління). Згодом на неї чекає присвоєння вченого звання професора (1992 р.), захист в Інституті регіональних досліджень НАН України докторської дисертації «Організаційно-економічний механізм розвитку територіального комплексу послуг» (1997 р.), а у 2002 році - призначення на посаду проректора з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету.

Наукова діяльність Алли Федорівни Мельник відзначається надзвичайною активністю й багатогранністю. Вона є автором 3 індивідуальних і 10 колективних монографій, 3 підручників, 15 навчальних посібників, 6 брошур та понад 150 наукових статей (з них 20 опубліковано у провідних наукових зарубіжних виданнях), лауреатом премії імені Сергія Подолинського (2002 р.) Теоретичні та прикладні результати досліджень, виконаних під проводом і за участю проф. А.Ф. Мельник, широко впроваджуються у практичній діяльності органів законодавчої та виконавчої державної влади України загальнонаціонального та регіонального рівня: серед адресатів розроблених пропозицій - Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки, Національний банк, Комісія Європейського Союзу, Тернопільська державна обласна адміністрація та обласна рада (кількість підготовлених аналітичних довідок, наукових записок та експертних висновків із практичними пропозиціями перевищує п’ятдесят). Проф. А.Ф. Мельник - головний редактор наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету», голова спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01. Під її науковим керівництвом підготовлено й захищено дві докторські та одинадцять кандидатських дисертацій. Примітно, що майже всі наукові дослідження, здійснені дисертантами проф. А.Ф. Мельник, безпосередньо пов’язані з магістральним напрямом її роботи та більшою або меншою мірою розвивають і поглиблюють запропоновані нею ідеї та концептуальні підходи.

На думку самої вченої, серед її наукових здобутків можна виокремити три напрямки, результати розробки яких витримали випробування часом й утворили фундамент наукової школи. Першим з них стали теоретичні дослідження в галузі формування регіональних і локальних ринків послуг, які було розпочато ще за часів відмови від централізованої системи управління економікою, коли сама думка про ліберальні підходи до функціонування сфери послуг здавалася багатьом надто радикальною [2; 12]. Другий напрямок досліджень також відзначався випереджальним характером - в період захоплення ліберальними поглядами на організацію економіки та ейфорії щодо регулятивного потенціалу ринкових інститутів у працях проф. А.Ф. Мельник було започатковано і здійснено системне наукове опрацювання низки значущіх питань і аспектів державного регулювання економіки на національному та регіональному рівні [1; 3; 7; 8; 9; 11; 20]. Центральною проблемою третього напрямку є становлення та регулювання суспільного сектору економіки, який, на думку вченої, не є внутрішньо однорідним конгломератом підприємств державної й комунальної форми власності, покликаних компенсувати «провали» ринку в окремих сферах національної економіки за домогою суто адміністративних методів управління, - суспільний сектор економіки має складну, диверсифікова- ну структуру, що включає державний, муніципальний та суспільно-добровільний сектори, кожному з яких притаманні власні функції та специфічні інституційні механізми регулювання [5; 6; 10; 13; 17; 18] (так, наприклад, надзвичайно перспективною видається обґрунтована проф. А.Ф. Мельник пропозиція щодо застосування в межах мунінипального та суспільно-добровільного секторів економіки принципів, форм та організаційних механізмів корпоративного управління [21]).

В сучасних умовах глобалізації, інтеграції національних економік та інтернаціоналізації всіх господарських процесів розробка майже всього спектру економічних проблем вимагає їх розгляду в міжнародно-економічному аспекті. Ця об’єктивна тенденція розвитку сучасної економічної науки позначилась і на дослідженнях проф. А.Ф. Мельник. Органічним продовженням її розробок у сфері державного управління економікою на національному та регіональному рівні стали роботи, присвячені питанням функціонування міжнародних ринків послуг, капіталів, а також актуальній проблемі взаємодії національних та наднаціональних регулюючих інститутів, суперечності між якими наочно проявилися й поглибилися останнім часом під впливом глобальної фінансово-економічної кризи [4; 14; 15; 16].

Характерною особливістю наукової діяльності проф. А.Ф. Мельник є активна, плідна співпраця з іншими науковцями й дослідниками - в її науковому доробку значною є частка публікацій, підготовлених у співавторстві з колегами по університету, докторантами, аспірантами, що свідчить про вміння та бажання щедро ділитися набутими знаннями й науковим досвідом. Саме ця шляхетна риса її індивідуальності стала одним із важливих чинників піднесення науково-дослідницької роботи колективу Тернопільського національного економічного університету, очолюваного доктором економічних наук, професором, Заслуженим діячем науки і техніки України, засновником вітчизняної наукової школи фінансів грошового обігу і кредиту Сергієм Іллічем Юрієм, який в особі проф. А.Ф. Мельник знайшов вірного й відданого справі споборника. Під час її перебування на посаді проректора з наукової роботи вищий навчальний заклад впевнено посів перші позиції загальноукраїнських рейтингів, здобув міжнародне визнання як один із провідних вітчизняних центрів вищої економічної освіти європейського рівня, значно посилив кадровий потенціал.

Предметом особливої уваги проф. А.Ф. Мельник є інтеграція в рамках науково-дослідної роботи ТНЕУ університетської та академічної науки. В університеті успішно функціонують науково-навчальні комплекси «Економосвіта»1 та «Західбанкосві- та»2, працює НДІ інтелектуальних систем, заснований університетом спільно з Інститутом кібернетики НАН України, здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження і розробки за Міжвідомчим координаційним планом наукових досліджень Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України. Справжнім осередком наукової комунікації, який збирає найкращих представників вітчизняної економічної науки, стала започаткована проф. А.Ф. Мельник щорічна міжнародна науково- практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». На переконання проф. А.Ф. Мельник, сьогодні, з огляду на низку обставин, повне перенесення науково-дослідницької роботи до вищих навчальних закладів може негативно позначитися на науково-технічному розвитку країни, проте саме тепер, на тлі помітного скорочення кількості абітурієнтів у вищих навчальних закладах, виникли особливо сприятливі передумови для розширення в університетах науково- дослідної діяльності за рахунок переведення частини викладацького складу, що вивільняється внаслідок скорочення кількості студентів, на посади штатних наукових співробітників, що дозволить вберегти від розпорошення кадровий потенціал вітчизняної науки й освіти [19].

Багатолітній досвід наукової та педагогічної діяльності проф. А.Ф. Мельник у вищій школі сповна реалізується у роботі науково-організаційних структур: вона є членом наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Економіка», науково- методичної комісії МОН України з менеджменту і адміністрування, експертної ради з державного управління при Державній акредитаційній комісії України, заступником голови Наукової координаційної ради Західного наукового центру НАН України та МОН України в Тернопільській області.

Колектив Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України приєднується до численних привітань, висловлених з нагоди ювілею колегами та учнями Алли Федорівни, та зі свого боку щиро бажає їй довголіття, творчої наснаги й майбутніх наукових здобутків, а також особистого щастя їй та її великій родині.