Історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2007 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 536

Список рекомендованої літератури

Алексеев Ю. М., Кульчицький С. В., СлюсаренкоА. Г. Україна на зламі історичних епох. — К., 2000.
Алексеев Ю. М., Вертечем А. Г., Даниленко В. М. Історія України. — К., 2003.
Аркас М. М. Історія України-Руси. — К., 1990.
Багалій Д. І. Нариси Історії України. — К., 1994.
Баран В., КозакД., Терпиловський Р. Походження слов´ян. — К., 1991.
Баран В. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 pp. — Львів, 1992.
Білас І. Репресовано-каральна система в Україні. 1917-1953. — К., 1994. - Кн. 1-2.
Бойко О. Історія України. — К., 2001.
Борисенко В, Курс української історії. — К., 1998.
Брайчевський М. Вступ до історичної науки. — К., 1991.
Брайчевський М. Конспект історії України. — К., 1993.
Великий українець: матеріали з життя та діяльності М. Грушевського. — К., 1992.
Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XX ст.). — Львів, 1996.
Верстюк В. Махновщина. — К., 1992.
Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. — К., 1995.
Винокур О., Трубчанінов О. Давня і середньовічна історія України. — К., 1996.
Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. — К., 1991.
Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. — К., 1994.
Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. — К., 1994. Геть-мани України. — К., 1991.
Гиатенко П. Український національний характер. — К., 1997.
Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. ХІХ-ХХ ст.- К., 1996.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1990.
Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. — К., 1991-1998.
Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. Нариси політичної історії. — К., 1993.
Гутній О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996.
Гуржій О. І., Смолій В, А. та ін. Історія України. Нове бачення: в 2-х т. — К., 1995, 1996.
Давня історія України. Кн. 1-2. — К., 1994, 1995.
Давня історія України. У 3-х т. — К., 1997.
Даниленко В., Касьянов І., Кульчицький С Сталінізм в Україні: 20-30-ті роки. — К., 1991.
Дорошенко Д. І. Нарис історії України: В 2-х т. — К., 1991.
Дорошенко Д. Огляд української історіографії. — К., 1996.
Жуковський А,, Субтельний О. Нарис історії України. — Львів, 1993.
Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.
Залізняк Л. Походження українського народу. — К., 1996.
ЗалізнякЛ. Первісна історія України. — К., 1999.
Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіж-них країнах. — Львів, 1991.
Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1992.
ІсаєвичЯ. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. — Львів, 1996.
Історія русів / Український переклад І. Драча. — К., 1991.
Історія України / За ред. В. А. Смолія — К., 1997, 2000.
Історія України. Курс лекцій: У 2-х кн. — К., 1991, 1992.
Історія України / Керівник авт. колект. Ю. Зайцев — Львів, 1996.
Історія української еміграції. — К., 1997.
історія української культури / За ред. І. Крип´якевича. — К., 1999.
історія українського війська. У 2-х т. — Львів, 1992—1996.
Історія України в особах. іХ—XVIII ст. — К., 1993.
Історія України в особах. ХІХ-ХХ ст. — К., 1995.
Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. — К., 1994.
Історія Академії наук України, 1918-1993. — К., 1994.
Історіографія історії України. — К., 1996.
Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х — 1930-х років: соціальний портрет та історична доля. — К., 1992.
Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ ст. Соціально-політичний портрет. — К., 1993.
Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті pp.). - К., 1991.
Книш 3. Становлення ОУН. — К., 1994.
Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. — К., 1995.
Коваль М. В., Кульчицький С. В., Курносое Ю. О. Історія України. — К., 1992.
КонквестР. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. — К,1993.
Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. — Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.
Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. — К., 1991.
Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. — К., 1996.
Котляр М., Кульчицький С Довідник з історії України. — К., 1996.
Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. — К., 1994.
Крип´якевич І. Історія України. — Львів, 1992.
Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. — 1939). — Івано-Франківськ, 1993.
Культура українського народу. Навч. посібник. — К., 1994.
Кульчицький С Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). — К, 1996.
Кульчицький С. Ціна «Великого перелому». — К., 1991.
Лебедь Т. УПА. Кн. 1. — Дрогобич , 1993.
Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1-2, — К., 1994.
Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. — К, 1994.
Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. — Львів, 1995.
Лях Р. Історія України. —Донецьк, 1999.
Малий словник історії України. — К., 1997.
Моця О. П. Населення південно-руських земель ІХ-ХІІІ ст. — К., 1993.
Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996.
Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. — К., 1997.
Мушкетик Ю. Гетьманський скарб. — К., 1993.
Нагаєвськнй І. Історія української держави XX ст. — К., 1994.
Нариси з історії українського національного руху. — К., 1994.
Огієнко І. Українська культура. — К., 1991.
Онопрієнко В.І. Історія української нації ХІХ-ХХ століть. — К., 1998.
Петров В. Походження українського народу. — К., 1992.
Півторак Г. Українці: Звідки ми і наша мова. — К., 1993.
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. — К., 1995.
Попович М. Нарис історії культури України. — К., 1998.
Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Тра-гічне десятиліття: 1924-1934. — К., 1996.
Рибалка І. Історія України: У 2-х ч. — Харків, 1995, 1997.
Реєнт О. Українська революція. — К., 1996.
Семчишнн М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. — К., 1993.
Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. - К., 1991.
Смолій В. А., Степанков В. С Богдан Хмельницький. — К., 1995.
Смолій В. А., Степанков В. С Українська державна ідея. — К., 1997.
Солдатенко В., Крижанівський В., Левенець Ю. Українська ідея, істо-ричний нарис. — К., 1995.
Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. — К., 1999.
Субтельний О. Україна: історія. — К., 1993.
Терещенко Ю. Україна і європейський світ. — К., 1996.
Толочко А. Князь в древней Руси: власть, собственность, идеология. - К., 1992.
Толочко П. Київська Русь. — К., 1996.
Толочко П. П. Літописи Київської Русі. — К., 1994.
Трофимович В. Україна в роки II світової війни (1939-1945). — Львів, 1995.
Турченко Ф. Новітня історія України. — К., 1995.
Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших ци-вілізацій до становлення індустріального суспільства. — К., 1994.
Українська державність у XX ст. — К., 1996.
Українська ідея. Історичний нарис. — К., 1995.
Ульяновський Ф., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х кн. — К., 1994.
Шаповал Ю. Україна 20-х-50-х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993.
Шаповал Ю. Людина і система (штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). —- К., 1994.
Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності: Курс лекцій. — К., 1999.
Шлоргун О. О. Україна: шлях відродження. Економіка, культура, політика. — К., 1999.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. — К., 1999.
Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. - К., 1997.