Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Ін-т економіки, упр. та госп. права | Кількість сторінок: 300

§9. Процес етнічної інтеграції

Ще одним процесом об'єднавчого характеру є міжетнічна інтеграція /від лат. "integratio" - зближення, об'єднання/. Під міжетнічною інтеграцією розуміється такий процес взаємовідносин і взаємодій між різними етнонаціональними спільнотами багатонаціональної та/чи поліетнічної держави, внаслідок якого ці спільноти зближуються й об'єднуються, формуючи політичну націю, виробляючи почуття спільного громадянства й державного патріотизму, але не втрачаючи при цьому своїх етнічних властивостей і своєї етнічної свідомості й не перестаючи бути самими собою.

Характерними рисами й ознаками процес міжетнічної інтеграції можна вважати те, що він: /1/ стосується не окремих осіб, а груп людей; 121 відбувається на рівноправній основі; /3/ веде не до виникнення якоїсь нової стіеретнічної чи міжетнічної спільноти, а до формування політичної нації.

Процеси міжетнічної інтеграції успішно розвивались і розвиваються у правових демократичних державах /США, Канада, Швейцарія та ін/. Однак, вони, на думку автора, можуть мати місце і в країнах, що розвиваються, а також у посттоталітарних державах, де йдуть процеси формування політичних націй. Представники таких політичних націй можуть мати спільну "нейтральну" назву, таку; скажімо, як американці, канадці, росіяни, швейцарці тощо. В Україні такою назвою може стати термін "українці", але слід враховувати, що він співпадає із назвою домінуючої етнонації і деякі етнічні групи не дуже охоче її сприймають.

Виходячи із розглянутих концепцій етнічних процесів, можна зробити висновок, що всі вони, по-перше, рідко відбуваються у чистому вигляді; по-друге, тісно пов'язані між собою; по-третє, зазнають впливів і в свою чергу впливають на всі соціальні процеси, зокрема, глобалізації та модернізації; по-четверте, передують, супроводжують чи йдуть слідом за процесами етнічного ренесансу та політизації етнічностей; по-п'яте, діють протягом всієї історії людської цивілізації; нарешті, відбивають головні взаємообумовлені й взаємозалежні тенденції': етнічного розмежування й етнічного згуртування та етнічного роз'єднання й етнічного об'єднання.

Знання сутності й характеру етнічних процесів, причин і наслідків їх посилення й послаблення може допомогти у вирішенні проблем прогнозування та прийняття рішень, спрямованих на досягнення й збереження етнополітичної стабільності як в окремих країнах, так і світі в цілому.