Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: КНЕУ | Кількість сторінок: 108

Вступ

Характерною ознакою сьогодення є політизація всіх сторін життя на-шого суспільства. Докорінні зміни у соціально-політичному розвитку

України зумовлені радикальною економічною реформою, демократизацією, формуванням громадянського суспільства і правової держави. Ці процеси надзвичайно актуалізують соціальну потребу в політичних знаннях, підносячи їх на рівень національних інтересів. За цих умов постають якісно нові вимоги до ролі й місця у суспільстві політичної науки, до поширення політичних знань серед широких верств населення.

З метою оволодіння системою наукових знань про політичне життя та суспільно-політичні процеси у структуру гуманітарної освіти введено вик-ладання нової навчальної дисципліни — політології, найважливішою функцією якої є формування політичної культури суспільства.

Якісно нові завдання нашого суспільно-політичного розвитку вимага-ють відмовитися від упередженого у недалекому минулому ставлення до політології як науки. В умовах адміністративно-командної системи інтелектуальний потенціал науки про політику ігнорувався. Це породжува-ло відчуженість широких народних мас від участі у політичному житті, об-межуючи їхню політичну свідомість та прирікаючи на політичну па-сивність. Ось чому формування суспільства на демократичних засадах неможливе без оновлення політичної свідомості, без оволодіння системою знань про політику.

В теперішніх умовах становлення громадянського суспільства та пра-вової держави, особливо після прийняття Конституції України, надзвичай-но важливого значення набуває формування у громадян, насамперед у мо-лоді, високої політичної культури.

Стан глибокої і всебічної кризи, яку переживає нині Україна, не тільки актуалізує проблему поширення політологічних знань, а й потребує своєчасного розгортання в країні дійової та розгалуженої системи політичної освіти. Сенс її запровадження — в необхідності розвивати в мо-лоді політичний розум, вивченні й застосуванні в практичній діяльності політичних знань, в умінні цивілізовано боротися за демократію, а відтак — і власну долю, захищатися від бюрократичного свавілля, дотримуватися моральних, правових, конституційних, політичних норм і правил людського життя.

Вивчення політології надасть можливість майбутнім фахівцям у галузі економіки оволодіти політичними знаннями. Ці знання мають велике зна-чення для соціально-політичної зрілості молоді, оскільки допоможуть об’єктивно розібратися у системі політичних відносин у сучасному світі, обрати громадянську зрілу позицію відносно радикальних змін у нашому суспільстві.

Політологія необхідна і для професійного становлення у галузі еко-номіки, адже політика й політичні відносини є складовою системи еко-номічних відносин, істотно на них впливають. Орієнтуватись у факторах цього впливу означає ефективно сприяти вирішенню економічних проблем на кожному робочому місці.