Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: КНЕУ | Кількість сторінок: 108

Типова програма курсу «Політологія»

Запропонована програма складена з урахуванням сучасних вимог і до-сягнень класичної та новітньої науки. Аналіз засадових понять політології як науки, вивчення характеру політичних явищ, засвоєння принципів і норм життя у демократичному суспільстві, розвиток політичних процесів в Ук-раїні, становлення її державності й проведення у життя політичних реформ є тими основоположними напрямками, які відтворюють своєрідність курсу.

Програма подана таким чином, що відображає загальнолюдські цінності та визначає їх роль у політичному житті різноманітних соціальних систем.

Тема 1. МІСЦЕ І РОЛЬ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Сутність і зміст політичного життя суспільства. Політика як окрема сфера суспільної діяльності та об’єкт досліджень.

Об’єкти й суб’єкти політичних відносин. Залежність політики від еко-номічних та інших суспільних стосунків. Відносна самостійність політики. Зростання ролі політики та політичних відносин у сучасних умовах. Політика як мистецтво.

Політологія як наука. Місце та роль політології у системі навчальних дисциплін соціально-гуманітарного напрямку, її зв’язок із суспільними науками. Закономірності, категорії та методи політології як науки. Функції політології.

Зростання ролі політичних знань у житті сучасного суспільства. Фор-мування нової системи політичної освіти в Україні. Сучасні центри і школи політичних знань у світі.

Тема 2. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ВЛАДА

Політична діяльність як специфічна діяльність людей. Зміст та рівень політичної діяльності. Основні види політичної діяльності. Політична ак-тивність населення. Політична активність як важливий чинник розвитку демократичного суспільства.

Формування механізму прямого й зворотнього зв’язку між владними структурами суспільства і населенням.

Влада як явище суспільного життя. Різноманітність визначень влади, основні підходи до тлумачення цього поняття. Широке й вузьке уявлення про владу. Типи, роди й види влади у суспільстві. Політична влада як найбільш важлива сфера влади у суспільстві. Об’єкти й суб’єкти влади. Ви-ди влади. Поняття «сильної влади» у суспільстві. Основні рівні влади, їх взаємозв’язок і взаємодія.

Тема 3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ, СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ

Історія соціально-політичних вчень як одна з найважливіших складових духовного стану людства. Перші спроби пояснення суспільно-політичних порядків у період розкладу общинного устрою та виникнення класового суспільства.

Патріархально-патерналістська концепція держави у Стародавньому Китаї.

Вибір форми політичного ладу в Греції. Політичні ідеї Сократа, Плато-на й Арістотеля.

Політична думка Середньовіччя та Відродження. Християнська док-трина держави. Фома Аквінський про суспільство, державу і право.

Політична думка епохи Відродження. Нікколо Макіавеллі як виразник інтересів бюргерства та буржуазії. Нікколо Макіавеллі про суть політичної влади, цілі й засоби політичної діяльності, мистецтво державного управління.

Тема 4. ПОЛІТИЧНА ДУМКА НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Політичні вчення в епоху становлення буржуазних відносин: про суспільство, державу, право, про сутність та цілі політичної діяльності, мистецтво управління, про правову державу і громадянське суспільство.

Томас Гоббс про походження і завдання державної влади. Девід Локк і зародження політичної ідеології лібералізму. Ідея суспільного договору та народного суверенітету Жан-Жака Руссо. Шарль Монтеск’є про розподіл влади. І. Кант і Г. Гегель про громадянське суспільство та правову державу.

Політичні теорії ХХ століття. Макс Вебер про три типи влади у суспільстві. «Теорія еліт» В. Парето і Г. Моска. Ідеї класика політичного біхевіорізму Г. Лассуела. Теорія плюралістичної демократії. Концепція плюралістичної еліти Р. Даля.

Сучасна теорія конфліктів. Розробка цієї теорії Р. Дарендорфом, М. Дюверже та іншими політологами.

Тема 5. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Зародження політичних ідей у прадавніх та ранньослов’янських спільностях. Політичні ідеї мислителів Київської Русі.

Становлення й розвиток української національної політичної думки періоду козацько-гетьманської держави. Політичні погляди вчених Києво-Могилянської академії. Проект Конституції Пилипа Орлика.

Політичні та правові погляди учасників Кирило-Мефодіївського товари-ства. Т.Шевченко — засновник руху за національне і соціальне визволення українського народу. Особливості політичних поглядів М. Драгоманова.

Ліберально-демократична та радикально-консервативна течії українофільства ХІХ і початку ХХ століття. Політичні погляди М. Грушевського, І. Франка, В. Липинського, Д. Донцова. Українська інтелігенція про національно-культурне відродження України у 60—80-ті роки ХХ ст.

Тема 6. СУЧАСНІ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ

Сутність політичних течій, критерії їх типології та функції у сучасному світовому політичному процесі. Соціальна база основних політичних течій.

Лібералізм. Історичні витоки лібералізму, характерні риси його політики. Неолібералізм і його роль у сучасному суспільстві. Консерватизм. Генезис і основні риси консерватизму як політичної течії. Неоконсерватизм і його місце у сучасному політичному житті.

Соціалізм. Еволюція соціалістичної ідеї та соціалістичного руху. Теорія «наукового соціалізму» й суспільна практика. Сучасні концепції соціалізму й суспільно-політична практика. Сучасний соціал-демократизм, його роль у політичному житті.

Екстремізм. Особливості політики екстремізму. Правий і лівий екст-ремізм. Тероризм — крайня форма політики екстремізму. Анархізм і на-цизм як різновид правого екстремізму.

Сталінізм і маоїзм як прояви екстремізму. Негативна роль у політиці сучасного екстремізму.

Тема 7. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Поняття й суть політичної системи. Структура політичної системи: держава, партії, громадські організації та рухи. Політичні відносини, політична ідеологія, політичні й правові норми. Типи політичних систем. Політичні режими як характеристики функціонування політичної системи. Політичні режими: тоталітарний, авторитарний, демократичний. Функції політичної системи. Основні тенденції розвитку політичних систем.

Держава як основний елемент політичної системи. Генезис держави, її сутність. Суспільна зумовленість та ефективність функціонування держав-ної влади, функції держави.

Форми державного правління: монархія і республіка, парламентська мо-нархія, президентська і парламентська республіки. Президентсько-парламентська республіка. Еволюція і зміна форм правління у країнах Східної Європи. Форми державного устрою: унітарна, федеративна, конфедеративна.

Політичні партії, громадські організації й рухи у суспільно-політичному житті.

Поняття політичної партії. Генезис і типологія політичних партій, їх функції в політичних системах сучасного суспільства. Одно- і багатопартійні політичні системи, особливості їх існування. Сучасна класифікація політичних партій: кадрові, масові партії виборців, партія «нової хвилі» і т.п.

Місце і роль громадських організацій, рухів у політичній системі, їх типи і функції. Зумовленість появи альтернативних рухів і їх роль у політичній боротьбі.

Місце й роль кооперативних організацій, творчих спілок, науково-технічних, культурно-освітніх та інших добровільних організацій у політичній системі суспільства.

Специфіка масових демократичних рухів (економічні, антивоєнні, на захист прав людини тощо), їх роль у політичному житті суспільства.

Тема 8. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Поняття економічної політики держави. Економічна політика й економічна стратегія. Співвідношення і взаємовплив економіки і політики у суспільному житті. Функції економічної політики, її цілі. Соціальна й політична спрямованість економічної політики. Економічна могутність та економічна безпека як найважливіші чинники політичної незалежності України.

Механізм політичного регулювання економічних відносин у сучасних умовах. Радикальна економічна реформа, її місце в економічній політиці. Багатоукладність економіки, ринкове господарство, подолання енергетич-ної кризи, ефективне управління — основні важелі піднесення економічної могутності України. Необхідність створення ефективного механізму захис-ту трудящих в умовах переходу до ринкових відносин в Україні. Сутність і перспективи розвитку економічної самостійності регіонів.

Економічні зв’язки України з країнами близького та далекого за-рубіжжя. Необхідність ефективної інтегрованості економіки України у сис-тему міжнародних економічних відносин.

Тема 9. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Сутність і специфіка соціальних відносин. Соціальна структура суспільства й політика. Теорія класів та теорія соціальної стратифікації. Об’єкти і суб’єкти соціальних відносин та їх роль у політиці.

Основні напрями соціальної політики. Суть соціальної політики — за-доволення потреб людини, поліпшення її добробуту. Соціальні інтереси класів, соціальних груп, їх урахування при здійсненні політики. Політика стосовно пенсіонерів, ветеранів війни й праці, жінок. Молодіжна політика. Соціальна політика і студентство. Проблеми соціальної рівності та соціальної справедливості у суспільстві.

Тема 10. ПОЛІТИКА Й ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Поняття, сутність та особливості національних відносин. Місце й роль національних відносин у політичному житті суспільства. Співвідношення та взаємозв’язок етнічного, національного і соціального у суспільстві.

Нація як об’єкт і суб’єкт політичних відносин. Нація і держава. Національна держава.

Україна — багатонаціональна держава. Механізм і шляхи гармонізації національних відносин у сучасній Україні. Самовизначення української нації — умова створення національної державності.

Національна політика як цілеспрямована діяльність держави, політичних партій, громадських організацій і рухів щодо регулювання й розвитку національних відносин. Націоналізм та національний патріотизм як яви-ща соціально-політичного життя. Їх основні форми прояву. Сутність і зміст українського націоналізму, його місце і роль у національній політиці України.

Основні принципи цивілізованої національної політики: компе-тентність, аналітичність, урахування міжнародного досвіду, планування і прогнозування тощо. Національна політика сучасної України: зміст і спря-мованість, проблеми й суперечності, шляхи їх вирішення. Ефективна національна політика — політика подолання національної нерівності, за-безпечення всебічного розвитку народів, зміцнення дружби та співробітництва.

Тема 11. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Поняття політичної культури. Місце й роль політичної культури у за-гальній системі культури, у політичному житті суспільства. Структура політичної культури. Єдність і специфіка структурних елементів політичної культури: політичної свідомості й політичної поведінки. Основні функції політичної культури. Рівні політичної культури: індивідуальний і масовий. Політична поведінка особи, груп, мас.

Історичні типи політичної культури. Політична культура суспільства та наявність політичних субкультур — культур окремих суспільних верств. Особливості й суперечності української національної політичної культури.

Політична культура посттоталітарної України. Політична культура і морально-правові засади суспільного життя у сучасній Україні. Політична культура і політичний плюралізм. Політична культура і символіка ук-раїнської держави: Герб, Прапор, Гімн, Конституція, політичні свята, політичні ритуали.

Тема 12. ОСОБИСТІСТЬ І ПОЛІТИКА

Зростаюче значення людини та її участі у політичному житті сьогоден-ня. Залучення людини до політичного життя як теоретична проблема. Лю-дина як суб’єкт політики: статус, політична роль, престиж та авторитет. Основні типи особи стосовно політики.

Людина як об’єкт політики. Поняття політичної соціалізації особи. Ос-новні фактори процесу політичної соціалізації. Політико-економічне відчуження особи або її політична активність як наслідок політичної соціалізації особистості. Свобода й права, обов’язки і відповідальність гро-мадянина, політична участь у тоталітарному і демократичному суспільствах. Формування громадянина в умовах становлення української держав-ності: актуальні проблеми і перспективи. Положення людини, її права і свободи в умовах правової держави.

Тема 13. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

Поняття й сутність політичного лідерства. Політичний лідер, сфери йо-го діяльності: теоретична, аналітична, ідеологічна, організаторська, вико-навча, стратегічна, тактична. Вимоги до політичного лідера: професійна придатність, компетентність, популярність, демократизм, відповідальність, висока політична культура і моральність.

Типологія політичного лідерства та її критерії: суспільно-історичні умови, вид регулювання суспільних відносин; об’єкт лідерства, форма лідерства, стиль лідерства.

Функціональні особливості політичного лідера: здійснення функції оцінки, вироблення лінії поведінки, виконання мобілізуючих функцій, здійснення прогнозуючих функцій.

Соціальна роль політичного лідерства, його формального й неформаль-ного авторитету, масштабів та рівня впливу, вміння прогнозувати і контро-лювати події. Політичні лідери України. Критерії оцінки популярності та ефективності діяльності політичного лідера в Україні.

Тема 14. СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

Сучасний світ та його основні тенденції розвитку. Світова політика як система міжнародних відносин, процес їх регулювання. Баланс і гар-монізація міжнародних інтересів — головне завдання суб’єктів світової політики. Поглиблення взаємозв’язку, цілісності та єдності сучасного світу. Зміна характеру суперечностей та змісту всесвітнього прогресу — вирішальні фактори, що визначають формування сучасної політики держав, політичних сил і рухів.

Поняття глобальних проблем людства. Роль світової політики в усуненні загрози ядерної війни. Економічні проблеми людства та політичні шляхи їх вирішення. Поняття міжнародної та національної безпеки. Головні напрямки створення ефективної системи міжнародної безпеки у сучасних умовах.

Сучасне політичне мислення як фактор забезпечення балансу інтересів на міжнародній арені. Пріоритет загальнолюдських цінностей та інтересів над класовими. Забезпечення безпеки політичними засобами. Перехід до діалогу та балансу політичних інтересів. Посилення впливу сучасного політичного мислення на долю народів світу.