Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: КНЕУ | Кількість сторінок: 108

Запитання до іспиту

1. Політика як сфера суспільної діяльності і суб’єкт досліджень.
2. Об’єкти та суб’єкти політичних відносин. Зростання ролі політики в сучасних умовах.
3. Політика як мистецтво.
4. Політологія як наука, її місце в системі гуманітарних наук.
5. Закономірності, категорії та методи політології як науки.
6. Функції політології як науки.
7. Політика як специфічна діяльність людей, її зміст та рівні.
8. Основні види політичної діяльності.
9. Влада як явище суспільного життя, основні підходи до її тлумачення.
10. Типи, роди та види влади в суспільстві.
11. Політична влада як одна з важливих сфер влади в суспільстві, її об’єкти й суб’єкти.
12. Варіації влади, поняття сильної влади в суспільстві.
13. Політична думка Стародавнього світу.
14. Політична думка Середньовіччя та Відродження.
15. Політичні вчення нового часу.
16. Політичні теорії ХХ століття.
17. Політичні ідеї мислителів Київської Русі.
18. Політичні погляди мислителів Києво-Могилянської академії. Про-ект Конституції Пилипа Орлика.
19. Політичні погляди М.Драгоманова та М.Грушевського.
20. Політичні погляди В.Липинського та Д.Донцова.
21. Вплив української інтелігенції на національно-культурне відродження України в 60—80-ті роки ХХ ст.
22. Лібералізм та неолібералізм як політичні течії сучасності.
23. Місце та роль консерватизму та неоконсерватизму в політичному житті.
24. Теорія «наукового соціалізму» і суспільна практика.
25. Сучасний соціал-демократизм, його роль у політичному житті.
26. Екстремізм як політична течія. Негативна роль у міжнародній політиці сучасного екстремізму.
27. Поняття і суть політичної системи, її структура.
28. Політичні режими та їх основна характеристика.
29. Держава як основний елемент політичної системи, її функції.
30. Форми державного правління та форми державного устрою.
31. Політичні партії та їх основна типологія.
32. Місце і роль громадських організацій та рухів у політичній системі.
33. Поняття економічної політики держави, її функції та цілі.
34. Радикальна економічна реформа в Україні та її місце в економічній політиці.
35. Основні важелі піднесення економічної могутності України.
36. Необхідність соціального захисту трудящих в умовах переходу до ринкових відносин в Україні.
37. Економічні зв’язки України з країнами близького та далекого за-рубіжжя як важливий напрямок економічної політики.
38. Сутність та специфіка соціальних відносин у суспільстві.
39. Суть та основні напрямки соціальної політики.
40. Соціальна політика стосовно молоді та студентства.
41. Проблеми рівності та соціальної справедливості в суспільстві.
42. Місце і роль національних відносин у політичному житті суспільства.
43. Нація як суб’єкт і об’єкт політичних відносин.
44. Національна політика та основні напрямки.
45. Націоналізм та національний патріотизм як явище суспільного життя.
46. Сутність і зміст українського націоналізму, його місце і роль у національній політиці України.
47. Національна політика сучасної України: зміст, проблеми і супереч-ності та шляхи їх вирішення.
48. Суть ефективної національної політики.
49. Місце і роль політичної культури в загальній системі культури.
50. Структура політичної культури.
51. Основні функції політичної культури, її рівні.
52. Історичні типи політичної культури.
53. Політична культура та політичні субкультури в суспільстві.
54. Особливості формування української політичної культури.
55. Політична культура і політична символіка української держави.
56. Сучасний світ та його основні тенденції розвитку.
57. Поняття глобальних проблем людства.
58. Чорнобильська трагедія — екологічна проблема України і всього людства, політичні шляхи її розв’язання.
59. Сучасне політичне мислення як фактор забезпечення балансу інтересів на міжнародній арені.
60. Зростаюче значення людини та її участі в політичному житті в су-часному світі.
61. Людина як суб’єкт політики. Основні типи особи стосовно політики.
62. Людина як об’єкт політики. Політична соціалізація особи.
63. Формування громадянина в умовах становлення української держа-ви: проблеми та перспективи.
64. Поняття і сутність політичного лідерства.
65. Типологія політичного лідерства та її критерії.
66. Соціальна роль політичного лідера та масштаби його впливу.
67. Політичні лідери України, критерії і оцінки їх популярності та ефектив-ної діяльності.