Політична історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Академвидав | Кількість сторінок: 552

Дивись також:

БЕНЕДИКТ

Бенедикт (Benedict) Рут Фултон (1887-1948) - американский культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром, М. ...

БЕРГЕР

Бергер (Berger) Питер Людвиг (17.03.1929, Вена) - американский социолог, ведущий представитель феноменологической социологии знания, видный ...

БЕЛЛА

Белла (Bellah) Роберт H. (p. 1927) - американский социолог, профессор социологии и сравнительных исследований в ...

БЕНЬЯМИН

Беньямин (Benjamin) Вальтер (15.07.1892, Берлин-26.09.1940) - немецкий критик, публицист и социолог искусства леворадикальной ориентации; проделал ...

БЕЛЛ

Белл (Bell) Даниел (Ю.05.1919, Нью-Йорк) - американский социолог, специалист в области истории обществ, мысли, политических ...

Література

Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР // Радянська Україна. — 1991. — 31 серпня.

Андрусяк І., Петренко Є. Блиск і злиденність української національної демократії: Політологічне есе. — К., 1999.

Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734—1775 pp.: У 2-х т. — Київ. 1998 — 2000.

Багатопартійна Українська держава на початку XX ст.: Програмні документи перших українських партій. — Київ, 1992.

Багринець В. М. Коли і як виникли назви Україна, українці. — Ужгород, 1997.

Бандера С. Перспективи української революції: Збірник творів. — Мюнхен, 1978,

Бар М., Зеленоокий А. Війна втрачених надій: Український самостійний рух у 1932—1945 pp. // УІЖ. — 1992. — №6.

Баран В. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953—1985 pp. — Львів. — 1992.

Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов'ян. — К., 1991.

Белебеха І. Україна і комунізм. Кн. перша. — Харків, 2000.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917—1953: Суспільно-політичний та правовий аналіз. — К., 1994. — Кн. 1.

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917—1941 pp.). — К., 1999.

Боєчко В. Ф., Чабан А. Ю. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва // УІЖ. — 1999. — № 2.

Бойко О. Д. Україна 1991—1995 pp.: Тіні минулого чи контури майбутнього (нариси новітньої історії). — K., 1996.

Бондаренко Д. Временное правительство и Украинская Центральная Рада: федерализация или распад государства? // Россия XXI (Москва). — 1999. — № 5.

Борець Ю. У вирі боротьби: Спогади учасника повстанської боротьби (1941—1948). — K.. 1993.

Брайчевський М. Вступ до історичної науки. Навчальний посібник. - К., 1995.

Брайчевський М. Ю. Походження Русі. — К., 1968

Брайчевський М. Ю. Походження слов'янської писемності. – К., 1994

Бриндак О. : Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в Україні у 20-ті роки – Одеса, 1998

Бугай М.Ф. Депортації населення з України в 30-50 р. – Ужгород, 1990. – № 1.

Бугай М. Ф. Депортація кримських татар у 1944 р. //УЇЖ —1992 — №1

В інтересах миру і дружби між народами. Міжнародно-правова діяльність УРСР. 1945—1972: Документи і коментарі. — K., 1974.

Великое княжество Литовское // Родина. —1993. — № 3.

Вєтров P. І . Політичні партії України на початку XX століття (1900-1925 pp.): Навч. посібник. — Дніпродзержинськ, 1997.

Гурщин О . Чернігівські Рюриковичі в системі давньоруських між князівських відносин домонгольської доби (генеалогічний аспект проблеми) //Другий міжнародний конгрес україністів. — Львів, 22—28 серпня 1993 р — Ч 1 — Львів, 1994.

Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. — Київ, 1999.

Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис (процес складання, редакції і редактори). — К., 1958.

Глущенко В. В. Казачество Евразии: зарождение, развитие, интеграция в структуру российской государственности. — Москва, 2000.

Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною, 1648—1651.

Голобуцький О. Г., Криворучко Т. Г., Кулик В. О., Якушин В. М. Політичні партії України. — К.: Кобза, 1996.

Голобуцький О. та ін. Сучасний профспілковий рух в Україні. — K., 1996.

Голубенко І. Коли ми вмирали, нам дзвони не грали: ОУН—УПА в боротьбі за державність України (1942—1953 pp.) // Дзвін. — 1993. — № 2—9; 1994. — № 6.

Голубенко П. Русифікація України і український культурний процес у

XIX ст. // Березіль. — 1994. — № 12.

Гончарук Т. З історії виборчого руху галицьких українців на рубежі XIX—XX ст. // Нова політика. 1998. — № 1.

Горань О. В. Убити дракона: з історії Руху та нових партій України. — K., 1993.

Горбачов М. С. Перебудова і нове мислення для нашої країни і для всього світу. — К., 1988.

Грабовський С., Ставровні С., Шкляр Л. Нариси з історії України. — K., 1996.

Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. — М.. 1963.

Греченко В. А., Ярмиш О. Н. Україна в добу раннього тоталітаризму. — Харків. 2001. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11-ти т. —12 кн. — K.: Наукова думка. 1991—1997

Грушевський М. На порозі нової України: гадки і мри. — К.: наукова думка, 1991.

Грушевський М. Велика, Мала і Біла Русь // Україна. 1917. — кн. 1—2.

Грушевський М. Наша політика. — Львів, 1911.

Губогло H. Червонная В. Крымско-татарское национальное движение. —

Гунчак Т. Втрати українців під час Другої світової війни // Сучасність, 1992. - №7.

Гунчак Т. Україна, перша половина XX століття: Нариси політично, історії. -

Гурбик А. Українська Атлантида. (До історії виникнення першої Запорозької Січі.) // Пам'ять століть. — 1998. — № 5.

Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський. — Київ, 1998.

Гуржій О. Українська Козацька держава в другій половині XVII — XVIII ст.: кордони, населення, право. — Київ, 1996.

Гусєв В. І. Депортація української інтелігенції за кордоном у 1922 р. // Історія України. — 2000.— №8.

Давня історія України. — Кн. 1—2. — К., 1994,1995.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР16 липня 1990 p. — K., 1991.

Джеджора О. Історія європейської цивілізації. Ч. 1.: До кінця XVIII століття. — Львів, 1999.

Дзир Я. Автопортрет нації. — К., 1997.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. — K., 1991.

Документы . Исследования. Ч. 1. Источники времен Б. Хмельницкого. — Москва, 1998.

Долженков О. О. Тоталітаризм в Україні: проблеми формування та трансформації. — Одеса, 2000.

Древняя Русь в цвете зарубежных источников. — М., 1999.

Древняя Русь. Пересечение традиций. — М., 1997.

Дробот Н., Кучер В. Провідник Андрій Мельника // Пам'ять століть., 2000. — №5.

Духовна спадщина Київської Русі. 36. наук праць. Вип. 1 та 2. — Одеса, 1997.

Еврейские хроники XVII столетия (Эпоха - Хмельниччины"). — Москва; Иерусалим, 1997.

Єленецький В. Державно-церковні взаємини на Україні. — К., 1991. Єфремов С. За рік 1912-й. — Київ. 1913.

Железный А. Происхождение русско-украинского двуязычия в Украине. — К., 1998.

Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. Спб., 1910. — Вып. 5.

Журавський Віталій. Політична система України: особливості, фактори, чинники права // Віче. — 2000. — № 2.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1998.

Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. — Київ; Запоріжжя, 1997.

Ишнаков Н. А. На пути к державе Рюриковичей. — Брянск; СПб., 1995.

Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження. — Тернопіль, 1990.

Іванченко Р. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності., 1996.

Історія русів. — К., 1991.

Історія України в особах: IX—XVIII ст. К., 1993.

Історія України: нове бачення. Т. 1—2. — K., 1995,1996.

Каппелер А. Структура українського національного руху в Російській імперії // Сучасність. — 1992. — № 7.

Каратуев А. Г. Советская бюрократия: Система политико-экономического господства и ее кризис (1919—1991). — Белгород, 1993.

Карпор А. Владимир Святой. — М., 1997.

Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920—30-х років: соціальний портрет та історична доля. — К., 1922.

Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960—80-х років. — К., 1995.

Кирило-Мефодіївське товариство: 36 документів.: У 3-х т. — К., 1990.

Киричук Ю. Історія УПА. — Тернопіль, 1991.

Ключевский В. О. Курс русской истории // Сочинения. — М., 1988. —Т. 2—3.

Коваленко В. Чернігово-Сіверська і Галицько-Волинська землі у XII—XII СТ. (до питання про перші осередки української державності) // Другий міжнародний конгрес україністів. — Львів, 22—28 серпня 1993 р. Ч. 1., Львів, 1994.

Коваль В. С. Невідомий варіант плану "Барбаросса". —1996. — № 3.

Коваль М. В. Доля української культури за "нового порядку" — 1993. — № 11—12.

Коваль М. В. Український народ у Великій Вітчизняній війні (1941— 1945). — 1991. — №3.

Когут 3. Російський централізм і українська автономія: ліквідація Гетьманщини 1760—1830. — Київ, 1996.

Кожукало І. П., Шаповал Ю. І. У ті важкі повоєнні роки. — К.. 1989.

Козацькі Січі (нариси з історії українського козацтва XVI—XIX ст.). — Київ; Запоріжжя, 1998.

Кондратюк В. О., Буравченкова С. Б. Українська революція: здобутки і витрати в державотворчих змаганнях. — К., 1998.

Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху XIX ст. — Тернопіль, 1993.

Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К., 1996.

Конституція України — основа реформування суспільства. — Харків. 1996.

Корчмарик Б. Духовні впливи Києва на Московщину в добу гетьманської України. — Львів, 1993.

Костюк Г. Сталінізм в Україні: Генеза і наслідки. — K., 1995.

Котляр М. Галицько-Волинська Русь у XIII ст. (До 800-ліття утворення Галицько-волинського князівства.) // Київська Старовина. — 1999. — № 6.

Котляр М. Галицько-Волинське Велике князівство XIII ст. // Історія України. — 2000. — № 4.

Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. — К.. 1996.

Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов'янської цивілізації. — К., 1995.

Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. — К., 1993.

Котляр Н. Ф. Данило Галицький. — К., 1979.

Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси IX—XIII вв. — К., 1985.

Коцур А. Українська державність: історія та сучасність. — Чернівці, 2000.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст. — К., 1997.

Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина XVIII — середина XIX ст.). — Харків, 1996.

Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: Альтернативи поступу: Критика історичного досвіду. — К., 1996.

Кремінь В., Базовкін Є. Політичні партії України: порівняльний аналіз програмних документів. — К.. 1993.

Крижановська О. О. Таємні організації в Україні (масонський рух у XVIII — на початку XX ст.). — Київ, 1998.

Крип'якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. — К.. 1984.

Крип'якевич І. Історія України. — Львів, 1992.

Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI вв. — М.. 1995.

Кульчицький С. В. та ін. Возз'єднання Закарпаття з Радянською Україною. — Львів, 1985.

Кульчицький С. В. Новітня історія України. "Відлига" //УІЖ. — 1991. — №10.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928 pp.). — К.. 1996.

Курносое Ю. О. Інакомислення в Україні (60-ті — перша половина 80-х pp. ХХ ст.). —К., 1994.

Курносое Ю. О. Проблеми перебудови в Українській РСР // УІЖ. — 1990. —№ 7.

Кухта Б. З історії політичної думки України. — К.. 1994.

Кучма Л. Д. Шляхом радикальних економічних реформ. — К., 1994.

Лето 1941 г. Украина. Документы и материалы: хроника событий. — К.. 1991.

Лип'яжко С. А. Українське козацтво на державній службі (початковий період) // УІЖ. — 1999. — № 3.

Лисенко А. С. Религия и церковь на Украине накануне и в годы Второй мировой войны. — Вопросы истории. — 1998. — № 4.

Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть. — К.: Альтернативи. — 2000.

Литвин В. Політична арена України. Ділові особи та виконавці. — К.: Абрис, 1994.

Литвин С. Симон Петлюра у 1917—1926 роках. Історіографія та джерела. — Київ. 2000.

Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. — Львів, 1993. ЛІТОПИС Руський. — К., 1989.

Магочій П. Українське національне відродження: Нова політична структура//УІЖ— 1991. — № 3.

Мала енциклопедія етнодержавознавства. — к., 1996. Малий словник історії України. — К., 1997.

Малик Я., Вол Б..Чуприна В. Історія української державності. — Львів, 1995.

Маркусь В. Приєднання Закарпатської України. 1944—1945. — К., 1992.

Матеріали про розвиток мов в Українській РСР. — К., 1991.

Матеріали установчої конференції Товариства української мови ім. Т. Шевченка (11—12 лютого 1989 р.). — К.. 1989.

Мироненко О. М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. — Київ, 1995.

Мірчук П. Українська повстанська Армія 1942 —1952, — Львів, 1991.

Місило Є. Операція "Вісла". — Львів, 1994.

Міхновський М. Самостійна Україна. — Київ; Львів. 1991.

Молчанов В. Державницька думка Михайла Драгоманова. — К., 1994.

Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996.

Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. — К., 1994. Українська державність у XX столітті. — К, 1996.

Наджафаров Д. Г. Советско-германский пакт 1939 года: переосмысление подходов к его оценке. — Вопросы истории. — 1999. — № 1.

На зов Києва: Український націоналізм у Другій світовій війні. — К., 1994.

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI— XVIII ст. — Київ, 1998.

Національні відносини в Україні у XX ст.: Збірник документів і матеріалів. — K.. 1994.

Онищенко І. Діалектика становлення українського етносу та нації (Етно-пологічний аналіз.). — Київ, 1997.

Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России. Власть и массы. — Москва, 1997.

Панченко П. Московська серпнева революція у верхах. — Тернопіль, 1991.

Пасічник М. С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657— 1665 pp.). Монографія. — Львів, 1998.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. Спб., 1904 — 1905. Т. 13, 33, 46; Другий міжнародний конгрес українців.: Львів, 22—28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія. — Ч. 1. — Львів, 1994.

Петлюра С. Народе Український. — Харків, 1992.

Петров В. Походження українського народу. — К., 1992.

Пишуто В. Образование Литовского государства. — М., 1959.

Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда трьох братів слов'янських зі "спільної колиски". — К., 2001.

Підкова І. 3., Шуст P. М. Довідник з історії України.: У 3-х томах. — K.: Генеза. —1993.

Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров. — К., 1994.

Плохий С. Н. Панство в Украине: Политика Римской курии на украинских землях в XVI—XVII вв. — К.. 1989.

Подскальский Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988—1273). — М.. 1997.

Політичний простір України. (Політичні партії країни.) // Вітчизна — 1998. — № 1 -2.

Політичні партії України. — К.: "К.І.С". 1998.

Попик С. Українці в Австрії 1914—1918. Австрійська політика в українському питанні періоду великої війни, — Київ; Чернівці, 1999.

Приймак Т. Конституційний проект М. Грушевського з 1905 року // УІЖ. — 1991. -№ 1.

Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела. — Т. 1., — К.. 1997.

Про серйозні недоліки та помилки однієї книги // Комуніст України. — 1973. — № 4.

Пробудження : Робітничий рух в Україні в 1989—1993 pp.: Документи і матеріали. — К., 1995.

Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації. — К.: Вид-воУФПр 1997.

Ржешевский О. А. Война и дипломатия. — М.. 1997.

Ричка В. М. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект). — К., 1997.

Розумний М. Політичний вибір України. — К.: Смолоскип, 1999.

Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації. — Київ. 2001.

Рубан В. В., Серегина Н. С. Многопартийная система Украины: как она есть. — Харьков: "Ксилон", 1998.

Русначенко А. Пробудження: Робітничий рух на Україні в 1989—1993 реках. — К., 1995.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М.. 1982.

Савельєв В. Л. Чи був П. Ю. Шелест виразником українського ав-номізму? // УІЖ. —1991. — № 4.

Савельєв В. Л. 50—80-ті — час пошуків і втрачених можливостей // Про минуле заради майбутнього. — К.. 1989.

Савченко С. Сучасна українська історіографія: спроба характеристики // Сучасність. 1999. — № 11.

Самостійна Україна: Збірник програм Українських політичних партій початку XX століття. — Тернопіль, 1991.

Сарбей В. Г. Етапи формування національної свідомості (кінець XVIII — початок XX ст.) // УІЖ. — 1993. — № 7.8.

Сас П. М. Політична культура Запорозького козацтва (кінець XVI — початок XVII ст.): Акт. дис. докт. іст. наук. — К., 1998.

Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI — перша половина XVII ст.). — Київ. 1998.

Світленкс С. I. Народництво в Україні: сучасний погляд на проблему //

Секретные документы из особых папок. — Вопросы истории. — 1993.—N9 L

Семененко В. I. Історія Східної України. Поновлення кайданів (1917— 1922 роки). — Харків, 1995.

Семиряга М. Й. Тайны сталинской дипломатии. 1939—1941. — М.: Высшая школа. 1992.

Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917— 1920 роках. — Київ. 1999.

Скифы . Хазары. Славяне. Древняя Русь... — СПб.. 1998.

Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. М.. 1994; УІЖ. — 1998. — № 4.

Смолій В. А., Степанов В. С. Українська державна ідея XVII—XVIII століть: Проблеми формування, еволюції, реалізації. — Київ. 1997.

Смолка А. О. Соціально-економічна думка та політика в Україні XVII — на початку XVIII ст. — Київ, 1996.

Становлення багатопартійності // Політична думка. — 1993. — N" 1.

Старовойт І. С. Збіг І своєрідності західноєвропейської та української ментальностей: Філософсько-історичний аналіз. — Тернопіль. 1997.

Статут Народного Руху України за перебудову // Літературна Україна. — 1989. — 29 вересня.

Субтельний О. Розпад імперії та утворення національних держав: Випадок України // Сучасність. — 1994. — № 12.

Табачник Д. Останній із могікан // Заповіт. — 1990. — № 1—5.

Толочно П. Від Русі до України. — К., 1997.

Томенко М. Українська перспектива історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії. — K.: Фонд "Українська перспектива", 1995. УІЖ. — 1997.— №3.4.

Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. — K., 1991. Україна в XX столітті (1900— 2000): Збірник документів і матеріалів: Україна. 1991. — № 25.

Українська соборність, ідея, досвід, проблеми (До 80-річчя Акта злуки 22 січня 1919 р.). — К., 1999.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. // Старожитності. — 1992.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті.// Сучасність. —1983. — Т. 1.

Українське питання в Російській імперії та Радянському Союзі (XVIII — перша половина XX ст.). — Дніпропетровськ, 1998.

Федака С. Д. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (XII століття). — Ужгород, 2000.

Черненко А. М. Українська національна ідея. — Дніпропетровськ, 1994.

Чорновіл В. Лихо з розуму. (Портрети двадцяти "злочинців".). — Львів, 1991.

Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. — К., 1987.

Шаповал Ю. І. У ті трагічні роки: Сталінізм на Україні. — К., 1990.

Шаповал Ю. І. Україна 20—50-х років: Сторінки ненаписаної історії. — К., 1993.

Шаповал Ю. Сталінізм: Україна // УЇЖ. — 1992. — № 10—11.

Шаповал Ю., Пристайно В., Золотарьов В. ЧК—ГПУ— НКВД в Україні: особи, факти, документи. — К., 1997.

Швагуляк М. Н. Украина в экспансионистских планах германского фашизма (1933—1939). — К., 1983.

Шевчук В. П., Тараненко М. Г . Історія української державності: Курс лекцій. — К., 1999.

Шелухін С. Україна — назва нашої землі з найдавніших часів. — Дрогобич, 1992.

Штепа П. Московство, його походження, зміст, форми й історична тяг-лість. — Львів, 1995.

Щербак В. Українське козацтво, формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст. — Київ, 2000.

Юрій М. Ф. Етногенез та менталітет українського народу. — Чернівці, 1997

Яблонський В. М. Сучасні політичні партії України: Довідник. — К.

Яворницький Д. І. Історія Запорозьких козаків. — Т. 1., — Львів. 1990.

Якимович В. Драма Карпатської України. Події 1938—1939 р. на Закарпатті і справа їх сучасної оцінки. — Дзвін. — 1990. — N* 11.

Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV — до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна.). — K., 1993.

Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни. — Київ, 1998.