Історичне джерелознавство: Підручник

Автори: , , , , , | Рік видання: 2002 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 488

Дивись також:

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

(international relations) - сукупність економічних, політичних, правових, дипломатичних, військових, культурних та інших зв'язків і відносин ...

Частина II ОСНОВНІ ГРУПИ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Історія українського народу ґрунтується на широкій і різноманітній джерельній базі, що включає в себе всі без винятку класичні групи джерел: речові, словесні (усні, писемні, лінгвістичні) зображальні, поведінкові та ін.

Як уже зазначалося, історія кожного народу, кожної нації і держави є унікальною. Вона має свої особливості, свою специфіку, зумовлені його самобутністю і неповторністю. Цю окремішність історії етносу віддзеркалює своєрідність джерельної бази, яка сама є продуктом діяльності людей, історичного розвитку суспільства, несе на собі відбиток різних історичних епох: від найдавніших часів до сьогодення. Водночас значний пласт відомостей про етногенез українців, формування української нації, історію українського народу, його визвольних змагань за волю, незалежність, державність містять джерела з історії інших народів та світових цивілізацій.

Джерельна база Історії України винятково багата і за просторово-географічними та хронологічними параметрами способом кодування інформації. Вона представлена залишками палеоліту, знаряддями праці, іншими пам'ятками матеріальної культури, усною і писемною творчістю княжої і козацько-гетьманської доби, лінгвістичними, поведінковими та зображальними джерелами усіх епох, усіх регіонів України: Сходу і Півночі, Заходу й Півдня, Слобожанщини і Закарпаття, Криму й Буковини. Чимало рідкісних речових, зображальних, писемних та інших джерел з української історії знаходяться за межами сучасної України, в архівах, бібліотеках, музейних колекціях зарубіжних держав. Чимало унікальних джерел пов'язані з діяльністю західної та східної української діаспори.

Тому видається доцільним зупинитися на загальній характеристиці основних типів джерел з історії України, подати бібліографічні та інші відомості про місце їх зберігання та інформаційні можливості. При цьому розгляд цих груп варто розпочати з найдавніших пам'яток,які виникли ще до появи писемності.