Людина і світ: Підручник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Дакор | Кількість сторінок: 460

§19. Економічна діяльність

Яка роль економічної діяльності у вирішенні проблем життєзабезпечення людей, структура цієї діяльності? Як виміряти економічну діяльність? Яким чином виробники і споживачі беруть участь у вирішенні економічних проблем?

КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ:

Сутність, структура і мотиви людської діяльності, матеріально-виробнича діяльність.

НАВІЩО ПОТРІБНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У широкому розумінні економіка - це сукупність методів створення умов для виживання і прогресу людства. Звідси можна сказати, що економічна діяльність - це всі види господарської діяльності людей, спрямовані для задоволення їхніх потреб і забезпечення матеріальних умов життя. При цьому вибирати способи задоволення потреб необхідно, зважаючи на обмеженість ресурсів. Суспільна наука економіка описує, як люди роблять цей вибір.

Економічна діяльність необхідна для того, щоб перетворювати ресурси в потрібні для людини економічні блага - товари і послуги, що задовольняють ту чи іншу потребу людини і наявні в розпорядженні суспільства в обмеженій кількості. Схематично процес перетворення об'єктів природи в предмети споживання можна представити так:

РЕСУРСИ - ВИРОБНИЦТВО - РОЗПОДІЛ - СПОЖИВАННЯ

Власне економічна діяльність включає виробництво і розподіл. Ці дві складові нерозривно зв'язані, тому що вироблені блага можуть дати корисний результат у тому випадку, коди вони дійшли до споживача.

Різноманітні відносини, що складаються в процесі виробництва і розподілу матеріальних благ" охоплюються поняттям "економічна сфера суспільства" (згадайте, які ще виділяють сфери суспільства, як вони пов'язані з економікою).

Успіх вирішення головної проблеми економіки - визначення найбільш ефективних способів використання обмежених ресурсів - багато в чому залежить від правил, принципів організації діяльності. Так, уже не одне сторіччя світом економіки керує один з основних принципів - принцип раціональності, що дозволяє вибрати рішення, засновані на прагненні одержати найбільші економічні результати з мінімально можливими витратами всіх необхідних для цього ресурсів.

(Порівняєте знайомі вам з історії форми ведення господарства: натуральне і товарне. Яке з них більш повно враховує принцип раціональності? Яке більш ефективне?)

Результати економічної діяльності залежать не тільки від загальних принципів її організації, але і від так званих економічних механізмів, тобто способів і форм з'єднання людьми своїх зусиль при вирішенні завдань життєзабезпечення. Такими найважливішими механізмами економіки є, наприклад, поділ праці і спеціалізація, торгівля (подумайте, як ці вже знайомі вам способи співробітництва людей впливають на зміст і результати економічної діяльності).

Суспільство одержує товари і послуги або роблячи їх самостійно, або за допомогою обміну вироблених продуктів на необхідні товари. Тому щоб підвищити рівень життя населення, необхідно знайти шляхи збільшення обсягу виробництва. Таких шляхів два: розширити обсяги використання економічних ресурсів чи збільшити ефективність їхнього використання. Показником або мірою того, наскільки ефективно використовуються доступні ресурси, є продуктивність (не плутайте з продуктивністю праці). Коли більше товарів кращої якості виробляється при тих же ресурсах, продуктивність зростає.

Продуктивність - це обсяг товарів і послуг, створюваних на одиницю витрат. Витратами можуть бути будь-які ресурси, задіяні в процесі виробництва: земля, паливо, витрати на устаткування тощо. На продуктивність прямо впливає якість трудових ресурсів (професійна підготовка, кваліфікацій працівників), використовувані технології й ефективність управлінських рішень.

ЕКОНОМІКА СПОЖИВАЧА

Економічна діяльність органічно пов'язана зі споживанням, що є її кінцевою метою.

Споживачі - це ті, хто купує і використовує товари, замовляє роботи і послуги для особистих побутових потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку. Кожний з нас є споживачем, бажаючи яким-небудь способом задовольняти свої потреби. Споживачем виступає фірма, організація, у цілому держава.

Ціль споживача - мати максимальну корисність від споживання товарів і послуг. На шляху до цієї мети в споживача виникає маса обмежень: сімейний бюджет, ціни, асортимент пропонованих товарів і послуг. Тому споживач, як і виробник, відчуває на собі вплив обмежених можливостей. Перед ним теж стоїть проблема раціонального вибору.

Споживачу, зацікавленому в задоволенні своїх потреб з найменшими витратами обмежених засобів, доводиться задумуватися над наступними питаннями: на що, в першу чергу, витратити свої доходи? Як вибрати товар або послугу бажаної якості і відповідні його купівельним можливостям? Як скоротити фінансові втрати? Яким чином зберігати наявні доходи?

Раціональна поведінка споживача при виборі товару або послуги припускає, як правило, певну послідовність дій: усвідомлення необхідності покупки, пошук інформації про товар чи послугу, оцінка можливих варіантів покупки, прийняття рішення про покупку. Звернемося до конкретної ситуації. Припустимо, ви вирішуєте придбати автомобіль. З чого почати?

Постарайтеся одержати максимально повну інформацію про товар: де і за якою ціною його можна придбати, який асортимент цього виду товару, які умови гарантійного обслуговування тощо. У цьому вам допоможуть рекламні оголошення, знайомі власники машин, кваліфіковані фахівці магазинів. Виберіть спеціалізований магазин, де можна одержати дані про властивості товару: швидкість, економічність (витрата бензину), зручність керування, колір тощо. Аналіз усіх факторів допоможе зробити раціональний вибір.

Отже, вибір зроблено, але чи завжди ми можемо купити бажане? На жаль, часто ми наражаємось на такий обмежник наших можливостей, як рівень наших доходів.

Основними джерелами доходу споживача є заробітна плата, трансферти (соціальні виплати держави окремим громадянам у вигляді допомоги, пенсій, стипендій), дохід від підприємницької й іншої діяльності, дохід від власності (плата, отримана за оренду вашої квартири чи дачі, дохід від заощаджень).

У багатьох домашніх господарствах отриманий дохід розпадається на дві частини: одна призначається для покупки товарів і оплати послуг, необхідних для задоволення особистих потреб людей; інша частина доходу утворює їх заощадження. Цей розподіл не залежить від форм і джерел доходу, однак залежить від його розміру. Чим більший дохід одержує споживач, тим більшу суму грошей він здатний витратити на споживання. З ростом доходу росте і сума заощаджень. Ці залежності очевидні. Але економісти установили й інші залежності доходів і витрат: чим більший дохід сім'ї, тим менші витрати на харчування і більші на товари тривалого користування, а також більша питома вага заощаджень.

За часткою витрат сім'ї на харчування можна робити висновок про рівень добробуту громадян. У країна знаходиться за цим показником на останньому місці серед найбільших країн світу (більше 40% витрат на харчування). (Подумайте, як економічна ситуація в нашій країні впливає на цей показник.)

Як зберегти і збільшити свої доходи? Це питання хвилює всіх споживачів, незалежно чи то сім'я, чи фірма.

Раціональному споживачу важливо не тільки вміло витрачати гроші, але і правильно розміщати свої заощадження. Розумні люди користуються ощадними рахунками в банку, одержуючи дохід від внеску, або купують цінні папери (акції, облігації), одержуючи дивіденди за них (відзначимо, що сказане справедливе в умовах економічної стабільності).

Ще один надійний спосіб розміщення заощаджень, особливо в ситуації економічної і фінансової нестабільності в країні, при високому рівні інфляції,- це придбання нерухомості (квартира, будинок, дача), ціни на яку ростуть швидше, ніж знецінюються гроші.

Формою розміщення заощаджень є також страхування життя, здоров'я, майна тощо. Заощадження, якщо вони правильно розміщені, дозволяють споживачу не тільки мати додатковий прибуток, але і здійснювати дорогі покупки; вони необхідні на випадок непрацездатності, оплати освіти і підвищення професійного рівня тощо (наведіть приклади заощаджень у домашньому господарстві, що підтверджують їх необхідність).

При виборі варіантів де заощаджувати, споживачу необхідно порівнювати усі варіанти з погляду надійності, відсотка на дохід, ліквідності (можливості легкого обертання заощаджень у готівку).

Основні поняття

Валовий внутрішній продукт. Валовий дохід. Валовий національний продукт. Споживач. Виробник. Продуктивність. Раціональність. Економічні блага. Економічна діяльність.

Терміни

Виробництво. Розподіл. Трудові ресурси. Економічні ресурси. Кінцевий продукт.

Питання для самоперевірки

1. Які основні економічні проблеми доводиться вирішувати в умовах обмежених ресурсів раціональним шляхом виробнику і споживачу?

2. Що необхідно для того, щоб об'єкти природи були перетворені в предмети споживання? Яка роль економічної діяльності в цьому процесі?

3. Як можна виміряти і визначити валовий національний продукт?

4. Якими способами можна збільшити обсяг виробленої продукції при наявних обмежених ресурсах?

5. Чи можна захистити свої доходи від інфляції?

Завдання

1. ВНП Китаю вищий, ніж Франції. Чи можна на цій підставі зробити висновок про краще становище справ у його економіці? Відповідь аргументуйте.

2. За даними обстеження американських підприємств використання групового (бригадного) методу організації праці дозволило збільшити продуктивність від 60 до 600%. Поясніть причини цього явища. Які ще фактори впливають на продуктивність праці працівників?

3. Яке із запропонованих тверджень правильне:

а) зростання виробництва повинне призвести до збільшення продуктивності;

б) збільшення продуктивності призводить до збільшення виробництва при незмінних трудових ресурсах;

в) продуктивність збільшується, коли всі ресурси цілком задіяні;

г) спад виробництва приводить до зниження продуктивності?

4. Ви вирішили відкрити кафе. Складіть перелік витрат, які необхідно буде зробити.

5. Яким чином технічний прогрес впливає на зміну витрат виробництва і прибуток виробника? Наведіть приклади використання технічного прогресу як фактора збільшення продуктивності праці в сучасному виробництві.

6. Ви керівник фірми з виробництва прохолодних напоїв. Узимку попит на вашу продукцію тимчасово падає. Які заходи ви здійсните для скорочення витрат виробництва?

7. Ви вирішили придбати відеокамеру. Виберіть і обґрунтуйте найбільш раціональний варіант споживчої поведінки. Наведіть приклади раціональної і нераціональної поведінки людини.