Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року): Навч. посібник

Автор: | Рік видання: 2002 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 240

Дивись також:

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

загальний курс держави в міжнародних справам який регулює взаємовідносини з іншими державами та міжнародними організаціями ...

ДОДАТКИ

Програма нормативного курсу "Зовнішня політика України". Плани семінарських занять

ДОДАТКИ

ПРОГРАМА НОРМАТИВНОГО КУРСУ
«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ»
(від давніх часів до 1944 року)

ВСТУП

Тема 1 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Давні слов'яни. Риси їхнього характеру очима чу¬жинців. Коротка характеристика сусідів східних слов'ян. Зовнішня політика полянськото князя Аскольда. Пере¬хрещування на слов'янських землях політичних та куль¬турних впливів між Сходом і Заходом.
Прихід варягів на Русь як зовнішньополітичний чин¬ник. Зовнішня політика князів у процесі створення дав¬ньоруської держави. Міжнародні аспекти в підкоренні Києва Олегом, наступному збиранні слов'янських зе¬мель, відсічі завойовникам.
Перший писемний договір Олега з Константинополем (911 р.) — документ великої історичної ваги. Його аналіз і висновки. Угода Ігоря з греками (941 p.). Використання Ольгою дипломатичних прийомів під час помсти за смерть Ігоря й у відносинах з Візантією. Політика Свя¬тослава щодо Константинополя, болгар, хозарів, печенігів.
Володимир, його стосунки з варягами. Міжнародне значення хрещення Русі (988 p.). Зовнішня політика Во¬лодимира. Святополк та його союз з поляками.
Розквіт зовнішньополітичних відносин Київської Русі за Ярослава Мудрого. Плідні союзи з багатьма євро¬пейськими країнами. Міжнародні мотиви «Руської правди».
Зовнішня політика Київської Русі періоду феодаль¬ної роздробленості. Посилення внутрішніми усобицями зовнішніх ворогів. Стосунки з половцями, їхня роль у князівських чварах. Зовнішня політика Володимира Мо-номаха, міжнародні особливості його повчання.
Українські'землі періоду монголо-татарського іга як об'єкт міжнародних відносин середньовіччя. Дипломатія галицько-волинських князів (Данила Галицького, його наступників). Широкі міжнародні контакти Галицько-Волинського князівства.


Тема 2
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ЗА ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ


Участь українських земель у зовнішній політиці Ве-ликого князівства Литовського. Збройна та дипломатич¬на боротьба з німецькими лицарями. Відносна самостійність окремих князівств у зовнішніх справах. Українська кар¬та у відносинах Литви й Польщі після Кревської (1385 p.), Люблінської (1569 р.) та Берестейської (1596 р.) уній.


Тема З
ДИПЛОМАТІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ Й КОЗАЧЧИНИ


Запорізька Січ як суб'єкт міжнародних відносин. Офі-ційні стосунки козаків з Польщею, Росією, Туреччиною, іншими країнами. Молдовські справи. Участь козаків у боротьбі європейської коаліції проти турецького іга. Міжнародні аспекти повстання під проводом С. Нали¬вайка. Вплив морських походів козаків та їхньої участі в боях поляків за Москву на міжнародну політику. Виборювання козацької автономії, захист православної віри дипломатичними засобами. Куруківська угода з поляками (1625 р). Козаччина у сфері інтересів європейських держав. Угоди між козаками й польською адміністра¬цією за підсумками народних повстань першої поло¬вини XVII століття. Вклад України у світову науку. Києво-Могилянська академія.Тема 4
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ПОДІЯХ ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648—1657 РОКІВ


Зовнішня політика Б. Хмельницького на етапі по-ступового переходу від козацького автономізму до ство-рення самостійної Української держави.
Вигідне міжнародне становище Речі Посполитої на-передодні Визвольної війни українського народу 1648—1657 років. Вражаючі перемоги козацьких військ на- по-чатку війни та закріплення їх у міжнародних доку¬ментах. Роль союзу з кримськими татарами в підсумках битв. Дипломатичні спроби гетьмана порозумітися з по¬ляками. Вплив його позиції на вибори польського ко¬роля. Військо Запорізьке — офіційна назва Української козацької держави, визнаного суб'єкта міжнародного права. Перетворення України на чинник самостійної зовнішньої політики. Союз зі Швецією.
Зборівський трактат (1649 p.). Перенесення акцентів зовнішньої політики на Туреччину. Спроби Б. Хмель-ницького створити міжнародну коаліцію проти Польщі. Білоцерківський мир (1651 p.). Заселення Слобідської Ук-раїни як акт міжнародної політики.
Дипломатичне зближення України з Москвою. Пере-яславська угода та Березневі статті (1654 p.), їхня історично-юридична характеристика.
Розчарування Б. Хмельницького в московській про¬текції, пошуки політичних комбінацій для забезпечення Українській державі самостійності й незалежності. Уні-версал Б. Хмельницького (1654 р.) про створення митниць на московському й турецькому кордонах.
Віленський договір (1656 р.) між Польщею та Мос-ковією, підступність обох сторін щодо України. Спроби створення Б. Хмельницьким коаліції європейських держав проти Московії, Польщі й Криму, вияв гетьманом глибокого державного розуму, великого дипломатичного хисту.


Тема 5
УКРАЇНА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
ХУІІ—XVIII СТОЛІТЬ


І. Виговський як гетьман і дипломат, його міжнародна політика. Непослідовність московського ставлення до України. Переорієнтація козацької старшини на держав¬ний союз з Польщею. Гадяцький трактат (1658 р.) — взірець високого рівня політико-дипломатичного мис¬лення козацьких державців, перспективна українська національна програма.
Переяславська угода гетьмана Юрія Хмельницького з Московією (1659 р.) та Чуднівська угода (1660 р.) з Польщею.
Дипломатія періоду «Руїни». Московські статті І. Брю-ховецького. Андрусівське перемир'я (1667 р.) та його згубні наслідки для України. Опора П. Дорошенка в боротьбі з Польщею на Туреччину та Кримське ханство. Протекторат Туреччини над Гетьманщиною й Право-бережжям та його умови. Значення походів кошового І. Сірка в українсько-кримських відносинах. Глухівські статті (1669 p.). Бучацька умова (1672 p.). Конотопські статті (1672 p.). Капітуляція П. Дорошенка перед мос¬ковським царем. Бахчисарайське перемир'я (1681 p.). «Вічний мир» (1686 р.) між Москвою та Польщею, його вплив на історичну долю українських земель. Коломацькі стат¬ті (1687 р.) гетьмана І. Мазепи.
Формальний трактат Петрика між Україною та Кри¬мом (1692 p.). Маніфест Петрика до запорожців, Кон-стантинопольське перемир'я.
Українська карта в планах європейських країн під час Північної війни (1700—1721 pp.). Зовнішня політика і плани гетьмана' І. Мазепи. Шведсько-український союз (1708 р.) та його наслідки для України. Формальна угода запорожців зі шведським королем (1709 p.). Решетилівські статті І. Скоропадського (1709 p.). Конституція П. Орлика (1710 р.) — пам'ятка передової європейської політичної думки. Перша масова українська політична еміграція. Прутський мир (1711 р.) між Росією й Туреччиною та його вплив на поділ України.
Зовнішня торгівля України: здобутки й поступові втра¬ти через протекціонізм царського уряду.
Малоросійські колегії (1722 р. і 1734 р.) — вияв по-силення колонізаторської політики царату. «Решитель-нне пункти» Д. Апостола (1728 p.), спроби реставрації ним автономних прав Гетьманщини. Меморандум Д. Апо¬стола до Колегії закордонних справ (1728 p.). Лубенська умова запорожців з російськими урядовцями (1734 p.).
Повернення Росії запорізьких земель завдяки мир¬ному договору з Туреччиною (1739 p.). Останній гетьман України К. Розумовський та його зовнішньополітичні кроки. Політика Катерини II щодо України, остаточне позбавлення її автономних прав. Скасування гетьманату (1764 p.). Ліквідація (1775 р.) Запорізької Січі. Запорожці в еміграції, їхній вплив на міжнародну політику. Приєд¬нання (1783 р.) Криму до Росії та значення цього акту для українських земель. Історична доля цих земель внаслідок трьох поділів Польщі (1772 p., 1793 р, 1795 p.).
Роль культурних зв'язків у розвитку міжнародних відносин. Композитори М. Березовський, Д. Бортнянський.

Тема 6
ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, ГЕТЬМАНАТУ ТА ДИРЕКТОРІЇ


Встановлення перших контактів України із зарубіжними країнами після Лютневої революції. Третій і Четвертий Універсали Української Центральної Ради. Принцип фе-дералізму. Відносини з Радянською Росією. Ультиматум Раднаркому РСФРР Центральній Раді.
Переговори в Бресті-Литовському. Позиції делегації УНР. Принцип миру й мирного співіснування. Укла¬дення Брестської угоди (9 лютого 1918 p.). Аналіз тексту угоди. Військово-політичний та економічний союз УНР із Центральними державами.
Доба Гетьманату. Відносини України з окремими кра-їнами Центрального блоку: Німеччиною, Австро-Угор-щиною, Туреччиною, Болгарією. Проблема об'єднання українських земель у складі єдиної держави, принцип іредентизму щодо Холмщини, Підляшшя, Бессарабії, Бу-ковини, Закарпаття, Криму, Чорноморщини.
Україно-російські мирні переговори. Еволюція прин¬ципу федералізму. Становлення зовнішньополітичної служ¬би УНР. Видатні українські дипломати. Посольства й консульства УНР у зарубіжних країнах.
Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР. Відносини УНР з країнами Антанти. Впровадження принципу ней¬тралізму України. Проблема участі України в Паризькій мирній конференції. Принципи участі в міжнародних організаціях.
Війна з Радянською Росією. УНР і громадянська війна в Росії. Варшавський договір УНР з Польщею. Поразка УНР у війні з Радянською Росією та УСРР.
Міжнародні відносини уряду УНР в екзилі.Тема 7
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УСРР . ТА УРСР 1921—1944 РОКІВ


Зовнішня політика Радянської України. Намагання провідних держав відновити статус-кво внутрішньої по-будови та ладу в межах Російської імперії, ігнорування ними спеціальних і специфічних інтересів колишніх скла-дових частин цього державного утворення, серед них і України.
Перші успіхи української дипломатії. Врегулювання відносин з Польщею, Румунією, Німеччиною, Австрією, Італією, Чехословаччиною, Францією, Туреччиною тощо. Фактичне й юридичне визнання України. Міжнародна допомога голодуючим в Україні (1921—1922 pp.) та її зовнішньополітичні аспекти й передумови.
Утворення СРСР та місце України в цьому союзі. Міжнародна реакція на виникнення радянської феде¬рації. Поступове позбавлення УРСР зовнішньополітичної функції.
Українське питання як проблема європейської політики. Плани провідних держав світу щодо України та спроби їхньої реалізації. Політична колонізація західноукраїнських земель.
Україна в програмі загарбань нацистів. Мюнхенська політика та ставлення її творців до планів гітлерівської Німеччини щодо України. Карпатоукраїнська держава, міжнародні аспекти її створення й діяльності. Пакт Молотова—Ріббентропа, його вплив на долю українських земель.
Розв'язання Другої світової війни як крайнє загост¬рення міжнародних суперечностей. Зовнішньополітичне значення возз'єднання українських земель. Входження Бессарабії й Північної Буковини до складу УРСР. Його міжнародно-правова обґрунтованість.
Окупація України гітлерівською Німеччиною. Політика нацистської вояччини та адміністрації на загарбаних територіях як злочинне порушення всіх міжнародних декларацій та угод. Дипломатична боротьба за визнання законності возз'єднання українських земель в одній державі Створення антигітлерівської коаліції. Міжнародні форуми періоду війни. Вигнання ворога з української землі. Відновлення зовнішньополітичних прерогатив України.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1
Зовнішня політика Київської Русі


1. Договір Олега з Візантією 911 року та його аналіз.
2. Зовнішня політика Ігоря, Ольги, Святослава.
3. Розквіт міжнародних зв'язків Русі за Володимира Великого та Ярослава Мудрого.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Брайчевськай М. Конспект історії України. Київ, 1993. Греков Б. Киевская Русь. Москва, 1953.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. Львів, 1990. Дорошенко Д. Нарис історії України. Київ, 1991. Єфименко О. Історія України та її народу. Київ, 1991. Карамзин Н. Предания веков. Москва, 1988. Сахаров А. Дипломатия Святослава. Москва, 1982. Субтельний О. Україна: історія. Київ, 1991. Шекера І. Міжнародні зв'язки Київської Русі. Київ, 1963.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Аркас М. Історія України. Київ, 1991.
Брайчевський М. Біля джерел слов'янської держав¬ності. Київ, 1964.
Брайчевський М. Походження Русі. Київ, 1968.
Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. Киев, 1969.
Ганусенко І. Боротьба східних слов'ян за вихід до Чорного моря. Київ, 1956.
Грушевский М. Очерки истории украинского народа. Киев, 1991.
Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Львів, 1991.
Крип'якевич І. Історія України. Львів, 1992.
Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси-України. Філа¬дельфія; Торонто, 1986.

Тема 2
Зовнішня політика Русі періоду феодальної роздробленості

1. Феодальна роздробленість як чинник змін зовнішньополітичної орієнтації князів Київської держави.
2. Дипломатія галицько-волинських князів. Зовнішня політика Данила Галицького.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Брайчевський М. Конспект історії України. Київ, 1993. Греков Б. Киевская Русь. Москва, 1953. Грушевський М. Історія України-Руси: В 10 т. Київ, 1991. Т. 1—2.
Дорошенко Д. Нарис історії України. Київ, 1991. Єфименко О. Історія України та її народу. Київ, 1991.
Костомаров Н, Исторические монографии и иссле-дования: В 2 кн. Москва, 1989.
Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. Київ, 1964.
Пашуто В. Внешняя политика древней Руси. Москва, 1968.
Повість минулих літ: Літопис. Київ, 1991.
Полонська-Василенко Н. /сторія України: У 2 т. Київ, 1992.
Рибалко І. Історія України: Дореволюційний період. Київ, 1991.
Субтельний О. Україна: історія. Київ, 1991.
Толочко П. Киев и Киевская земля в зпоху фео-дальной раздробленности XII—XIII веков. Киев, 1980,
Шекера І. Міжнародні зв'язки Київської Русі. Київ, 1963.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Аркас М. Історія України, Київ, 1991.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. Львів, 1990.
Грушевский М. Очерки истории украинского народа. Киев, 1991.
Ефименко А. История украинского народа. Киев, 1990.
Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Львів, 1991.
Крип'якевич І. Історія України. Львів, 1992.
Рыбаков Б. Древняя Русь: Сказання. Бьілиньї. Летописи. Москва, 1963.


Тема З
Зовнішня політика Запорізької Січі

1. Участь українських земель у зовнішній політиці Литви й Польщі XIV—XVI століть.
2. Дипломатія Запорізької Січі.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Голобуцкий В. Запорожское казачество. Киев, 1957.
Грушевський М. Історія України-Руси: В 10 т. Київ, 1991. Т. 1.
Костомаров Н. Исторические монографии и иссле-дования: В 2 кн. Москва, 1989. Кн. 1.
Крип'якєвич І. Галицько-Волинське князівство. Київ, 1964.
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Київ, 1992.
Сергійчук В. Іменем Війська Запорізького. Київ, 1991.
Субтельний О. Україна: історія. Київ, 1991.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. Київ, 1990.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Грушєвський М. Ілюстрована історія України. Львів, 1990.
Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991.
Ефименко А. История украинского народа. Киев, 1990.
Королюк В. К вопросу о посольстве в Москву от запорожского гетмана Петра Сагайдачного в 1620 г.// Славянский архив AH CCCP. Москва, 1958.
Крип'якєвич І. Історія України. Львів, 1992.
Плохий С. Папство на Украине. Киев, 1989.
Рибалко І. Історія України: Дореволюційний період. Київ, 1991.
Середні віки на Україні. Київ, 1971.
Брайчевський М. Приєднання чи возз'єднання? Критичні завваги з приводу однієї концепції. Париж; Балтимор, 1972.
Брайчевський М. Конспект історії України. Київ, 1993.
Голобуцкий В. Запорожское казачество. Киев, 1957.
Голобуцкий В. Дипломатическая история освободи-тельной войньї 1648—1654. Киев, 1962.
Грушєвський М. Історія українського козачества // Вітчизна. 1989. № 1—11.
Документи Богдана Хмельницького. Київ, 1961.
Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991.
Єфименко О. Історія України та її народу. Київ, 1991. Історія українського війська (від княжих часів до два¬дцятих років XX ст.). Львів, 1992.
Крип'якєвич І. Богдан Хмельницький. Київ, 1954.
Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. Київ, 1992.
Сергійчук В. Іменем Війська Запорізького. Київ, 1991.
Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. Київ, 1960.
Яворницькай Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. Київ, 1990.Тема 4
Зовнішня політика Війська Запорізького

1. Дипломатія Б. Хмельницького періоду Визвольної війни 1648—1657 років.
2. Переяславська угода та Березневі статті, їх істо¬ричний аналіз.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. Київ, 1991.
Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIII ст. Київ, 1969.
Багалій Д. Історія Слобідської України. Харків, 1993.
Базилевський В. Холодний душ історії // Дніпро. 1996. № 1—2.
Боплан Г. Опис України; Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. Київ, 1992.
Грушевськай М. Ілюстрована історія України. Київ, 1990.
Ефименко А История украинского народа. Киев, 1990,
Історія України. Курс лекцій: У 2 т. Київ, 1991.
Крип'якєвич І. Зв'язки Західної України до середини XVIII ст.: Нариси. Київ, 1953.
Крип'якєвич І. Історія України. Львів, 1992,
Овсій І. Дипломатичне забезпечення Визвольної війни 1648—1657 pp. // Нова політика. 1995. Листопад-грудень; 1996. № 1.
Українська козацька держава: Витоки та шляхи істо¬ричного розвитку (матеріали республіканських читань). Київ, 1991.
Шевченко Ф. Політичні та економічні зв'язки України з Росією в середині XVII ст. Київ, 1959.


Тема 5
Дипломатія періоду «Руїни»

1. Україна в зовнішній політиці сусідніх держав періоду «Руїни».
2. Гетьман І. Мазепа та його дипломатична діяльність.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Грушевський М. Історія українського козачества // Вітчизна. 1990. № 2, 4, 6, 8.
Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991.
Дядиченко В. З історії боротьби українського козацтва проти шляхетської Польщі 1690—1699 pp. Київ, 1946.
Рибалко І. К. Історія України: Дореволюційний період. Київ, 1991.
Середні віки на Україні. Київ, 1971.
Тарле Е. Северная война и шведское нашествие на Россию. Москва, 1958.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Борщак І. Мазепа, людина й історичний діяч // Літе¬ратурна Україна. 1990. 25 жовтня.
Грушевський М. Шведсько-український союз 1708 р. // Україна. Кн. II. 1914.
Історія України. Курс лекцій: У 2 т. Київ, 1991.
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Нью-Йорк, 1960.
Орлик П. Вивід прав України // Слово. 1990. № 6.
Плохий С. Папство на Украине. Киев, 1989.


Тема 6
Зовнішня політика України 19 17—1920 років

1. Дипломатія Центральної Ради. Брестський мир.
2. Зовнішня політика Української Держави доби Гетьманату.
3. Дипломатична діяльність Директорії УНР. Варшавський договір 1920 року.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. Київ; Відень, 1920.
Грушевський М. На порозі нової України: Гадки і мрії. Київ, 1991.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції: У 3 т. Прага, 1942—1943.
Нагаєвський І. Історія української держави двадця¬того століття. Київ, 1993.
Романчук О. Ультиматум: хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РСФРР і Центральною Радою, Київ, 1990.
Українська суспільно-політична думка в XX ст.: У 3 т. 1983.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Аншонов-Овсеенко В. В семнадцатом году. Киев, 1991.
Берестейський мир: Спомини та матеріали. Львів, 1928.
Борщак І. Берестейський мир; Варшавський договір // Енциклопедія українознавства, Львів, 1993. Т. 1.
Верстюк В. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918—1921 pp.). Київ, 1991.
Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. Київ, 1992.
Деникин А. Поход на Москву: Очерки русской смутьі. Киев, 1990.
Дорошенко Д. Історія України 1917—1923 pp. Ужгород, 1930—1932.
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле: В 4 т. Мюнхен, 1968.
Каменецький І. Німецька політика супроти України в 1918 р. та її історична генеза // Український історик. 1968. Ч. 1—4.
Марголін А. Україна і східна політика Антанти. Берлін, 1921.
Огієнко І. Українська культура: Коротка історія куль-турного життя українського народу. Київ, 1991.
Революция в России по мемуарам белых. Москва; Ленинград, 1930.
Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: В 7 т, Скрентон, 1962—1966.
Тютюнник Ю. З поляками проти України. Київ, 1990.
Шаповал М. Гетьманщина і Директорія. Нью-Йорк, 1958.
Шульгин О. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. Париж, 1934.

Тема 7
Зовнішня політика України у 20—30-х роках XX століття

1. УСРР на міжнародній арені у 20-х роках. Втрата дипломатичних прерогатив внаслідок створення СРСР.
2. Міжнародне становище України в 30-х роках.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Волобуєв М. До проблеми української економіки // Більшовик України. 1928. № 2—3.
Голод 1932—1933 років на Україні: Очима істориків, мовою документів. Київ, 1990.
Гунчак Т. Україна: Перша половина XX століття. На¬риси історії. Київ, 1993.
Джеджула А. Международньїе зкономические отно-шения Украиньї в 1920—1922 гг. Киев, 1967.
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. 1990. № 5—8.
Україна і зарубіжний світ. Київ, 1970.
Українська РСР на міжнародній арені. Київ, 1966.
Хрестоматія з історії України. Київ, 1993.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Волков С, Емельянов Ю. 1939: до и после секретних протоколов. Москва, 1990.
Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. Київ, 1991.
Камінський А. Край, еміграція і міжнародні закуліси. Манчестер; Мюнхен; Нью-Йорк, 1982.
Наріжний С. Українська еміграція між двома світовими війнами: У 2 ч. Прага, 1942. Ч. 1.
Стахів М. Західня Україна: Нарис історії державного будівництва та збройної і дипломатичної оборони в 1918—1923 pp.: В 6 т. Скрентон, 1958—1961.
Трощинський В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. Київ, 1994.
Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правному аспекті. Мюнхен, 1991.


Тема 8
Зовнішня політика України під час Другої світової війни

1. Вплив початку Другої світової війни на політичне становище й територіальні межі України.
2. УРСР у лабетах нацистської окупації. Передумови повернення Україні дипломатичних прерогатив.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Внешняя политика Советского Союза в период Оте-чественной войньї. Документи и материали: В 3 т. Мо-сква, 1944.
Гунчак Т. У мундирах ворога. Київ, 1993.
Заставний В. Українські етнічні землі. Львів, 1993.
Коваль В. В роки фашистської навали: Україна в міжнародних відносинах у період Великої Вітчизняної війни. Київ, 1963.
Коваль В. Міжнародний імперіалізм і Україна. 1941— 1945. Київ, 1966.
Коваль В. Возз'єднання західноукраїнських земель та міжнародні відносини 1939—1941 pp. Київ, 1979.
Коваль М. Україна у другій світовій і Великій Віт-чизняній війнах: Спроба нового концептуального ба¬чення. Київ, 1994.
Косик В. Україна й Німеччина у другій світовій війні. Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.
Мірчук П. Українська повстанська армія 1942—1952. Львів, 1991.
Стєрчо П. Карпатоукраїнська держава: До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919— 1939 pp. Львів, 1994.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Волков С, Емельянов Ю. 1939: до и после секретних протоколов. Москва, 1990.
Історія України. Нове бачення: У 2 т. Київ, 1995—1996.
Камінський А. Край, еміграція і міжнародні закуліси. Манчестер; Мюнхен; Нью-Йорк, 1982.
Коваль В. «Барбаросса»: Истоки и история величай-шего преступления империализма. Киев, 1989.
Розанов Г. Конец «третьего рейха». Москва, 1990.
Суярко А. На дипломатичному терєні. Київ, 1973.
Україна і зарубіжний світ. Київ, 1970.
Українська РСР на міжнародній арені: Збірник до¬кументів і матеріалів. 1944—1961 pp. Київ, 1963.
Українська РСР на міжнародній арені. Київ, 1966.
Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях: 30—50-ті pp. Луцьк, 1995.