Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року): Навч. посібник

Автор: | Рік видання: 2002 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 240

Дивись також:

АТТИТЮД

резкое, качественное изменение мировоззренческих установок общества и индивида в результате поливалентной реформации в социально-экономической, политической ...

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

стали возникать в Европе в середине XIX в. после превращения наемных промышленных рабочих в многочисленный ...

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

(фр. contre-revolution) - политический процесс, обрат­ный революции. Контрреволюция может быть нисходящей и восходящей. Нис­ходящая контрреволюция ...

Література

Література для поглибленого вивчення курсу

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Антонович В. Петро Дорошенко // Україна. 1990. № 3.
Антонович В. Іван Виговський // Україна. 1990. № 14.
Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне: В 4 т. Москва; Ленинград, 1924.
Апанович О. Петро Конашевич-Сагайдачний // Літературна Україна. 1990. 16, 23 серпня.
БенешЗ. Речь о Подкарпаторусской проблеме. Ужгород, 1934.
Брайчевський М., Марочко В. Іван Мазепа: правда і вигадки // Україна. 1990. № 6.
Великий українець: матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. Київ, 1992.
Верстюк В. Українська Центральна Рада. Київ, 1997.
Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. Київ, 1991.
Виноградов В., ЕрещенкоМ., Семенова Д. и dp. Бессарабия на пере-крестке европейской дипломатии: Документи и материалм. Москва, 1996.
Голубко В. Армія Української Народної Республіки. Львів, 1997.
Грушевський М. Нариси історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя. Київ, 1991.
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ, 1991.
Грушевський М. Новий період історії України. Київ, 1993.
Гунчак Т. Українська Народна Республіка і національні меншості // Слово і час. 1990. № 10.
Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII—XVDJ ст.: кордони, населення, право. Київ, 1996.
Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні: 20—30-ті роки. Київ, 1991.
Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. Київ, 1991.
Дорошенко Д. З історії української політичної думки з часів Світової війни. Прага, 1936.
Драгоманов М. Вибране. Київ, 1991. J Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. Київ, 1995.
Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. Київ, 1994.
Заставний В. Українські етнічні землі. Львів, 1993.
Іванченко Р. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. Київ, 1996.
История второй мировой войньї. 1939—1945: В 12 т. Москва, 1973—1982.
История международньїх отношений и внешней политики СССР. 1917— 1987: У 3 т. Москва, 1987.
Історія січових стрільців: Воєнно-історичний нарис. Львів, 1992.
Історія України: нове бачення: У 2 т. Київ, 1995—1996.
Коваль В. Радянсько-німецький пакт 1939 р. Київ, 1989.
Коваль М. Україна. 1939—1945: Маловідомі і непрочитані сторінки історії. Київ, 1995.
Ковалюк В. Західна Україна на початку Другої світової війни // Ук-раїнський історичний журнал. 1991. № 9.
і Коновалець Є. Причинки до історії української революції // Київ. 1991. № 10—11.
Конституційні акти України. 1917—1920: Невідомі конституції України. Київ, 1992.
Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. Київ, 1992.
Котляр М., Кульчіщький С. Шляхами віків. Київ, 1993.
Крах немецкой оккупации на Украине (по документам оккупантов). Москва, 1936.
Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернатива поступу. Критика історичного досвіду. Київ, 1996.
Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.
Кульчіщький С. Між двома війнами // Український історичний журнал. 1991. №8—9.
Курносов Ю. Суспільно-політичне життя на Україні в 20—30-х роках // Український історичний журнал. 1989. № 12.
Левинский В. Царская Россия и украинский вопрос. Женева, 1917.
Липа Ю. Призначення України. Нью-Йорк, 1953.
Липинський В. Листи до братів-хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму. Писані 1919—1926 pp. Відень, 1926.
Лисяк-Рудницький І. Між історією і політикою. Мюнхен, 1973.
Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії нової України. Львів, 1991.
Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. Київ, 1994.
Лозинський М. Галичина в роках 1918—1920. Прага, 1922.
Мірчук П. Причини загибелі УНР: від II до IV Універсалу // Державність. 1991. №3—4.
Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917— 1918. Львів, 1994.
Національні відносини в Україні у XX ст.: Збірник документів і ма-теріалів. Київ, 1994.
Никольников Г. Брестский мир и Украйна. Киев, 1981.
Очерки политической истории Румьшии. 1859—1944. Кишинев, 1985.
Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917—1918 pp. Київ, 1995.
Першина Т. Фашистський геноцид на Україні 1941—1944. Київ, 1985.
Проблеми соборності України в XX столітті. Київ, 1994.
Реєнш Б., Симоненко Р. Українсько-російські переговори в Москві (січень-лютий 1919 p.): Документи. Київ, 1996.
Сергійчук В. До і після Переяславської ради // Наука і суспільство. 1990. № 1.
Симоненко Р. Головні напрямки вивчення історії міжнародних відносин України XVII—XX ст. // Історична наука на порозі XXI століття. Харків, 1995.
Скоропадський П. Спогади: Кінець 1917 — грудень 1918. Київ; Філадельфія, 1995.
Смолій В. Українська козацька держава // Український історичний журнал. 1991. № 4.
Смолій В. Феномен українського козацтва в загальноісторичному кон-тексті // Український історичний журнал. 1995. № 5.
Солдатенко В. Українська революція: концепція та історіографія. Київ, 1997.
Степанков В. Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування української державності. 1648—1654. Львів, 1991.
Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917— бере¬зень 1918). Київ; Львів, 1996.
Українська державність: Історія і сучасність. Київ, 1993.
Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз. Київ, 1996.
Українська суспільно-політична думка в XX столітті: У 3 т. Вид-во «Сучасність», 1983.
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. Київ, 19%— 1997.
Універсали Української Центральної Ради. Київ, 1992.
Хрестоматія з історії України: У 2 т. Київ, 1997.
Хрисшюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917— 1920 pp.: У 4 т. Прага, 1921 — 1922.
Цветков Г. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917—1945 pp. Київ, 1997.
Центральна Рада і український державотворчий процес. Київ, 1997.
Центральна Рада на тлі української революції. Київ, 1996.
Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. Прага, 1928.
Шаповал Ю. Україна 20—50-х років: сторінки ненаписаної історії. Київ, 1993.
Шаповал Ю. Людина і система (штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні). Київ, 1994.
Якушевський А. Радянсько-німецький договір 1939 р. // Український істо-ричний журнал. 1989. № 8, 9.