Загальна теорія політики: Навч. посібник

Автори: , | Рік видання: 2005 | Видавець: РВВ "Вежа": Луцьк | Кількість сторінок: 240

Дивись також:

ІСТЕБЛІШМЕНТ

(від лат. establishment - установа) - правляча еліта, керівні кола якоїсь держави політичного курсу, винесених ...

ВЛАДА НАРОДУ

(power of the nation/people) — загальна, встановлена законом участь населення країни у керуванні державою, державними ...

Передмова

Осмислення політичних процесів, подій, явищ усе більше стає загальносуспільною проблемою. На відміну від тоталітарних суспільств, де політику аналізує і робить вузьке коло партійних функціонерів, у перехідних державах до цього залучаються конкуруючі політичні еліти, масові суспільні групи й об'єднання, їх спеціалізовані структури.

Аналіз складних трансформаційних процесів, пошуки ефективних шляхів українського державотворення не можливі без розвитку політичної науки, використання її напрацювань у повсякденній практиці. Політична наука разом з іншими гуманітарно-економічними дисциплінами покликана сприяти виробленню адекватних викликам часу теоретичних узагальнень і рекомендацій.

Посібник "Загальна теорія політики" сприятиме усвідомленню молодими людьми, передусім студентством, усієї складності державотворчих процесів, взаємозалежності внутрішніх і зовнішніх факторів, специфіки дії механізмів узгодження політичних інтересів і цілей. Оволодіння основами політичної теорії дасть можливість зрозуміти особливості політичного розвитку, сприятиме суспільним перетворенням в Україні.

Курс "Загальна теорія політики" передбачає формування систематизованих наукових уявлень про політичну теорію і політичну реальність, розуміння розвитку політичних процесів і асобів впливу на них, усвідомлення ролі політичних інституцій, суб'єктів й об'єктів політики.

Посібник передбачає подальше поглиблення політичної теорії в системі спеціальних курсів, які вивчаються на спеціальності "Політологія". Засвоєння курсу формує навики самостійної роботи над актуальними проблемами політології.

Основна мета посібника - допомагати студентам оволодіти засадами політичної теорії, озброїти їх методикою політологічного аналізу складних процесів сучасного політичного життя, у тому числі і його регіональних особливостей.

Навчальний посібник підготовлено авторами відповідно до змісту навчальної програми курсу "Загальна теорія політики", який опановують студенти-політологи першого курсу, та вимог підготовки фахівців напряму 0403 - "Політологія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр". Разом із тим, структура посібника, проблематика та форма викладення матеріалу дозволяє його використання при засвоєнні нормативного курсу "Політологія" у вищих навчальних закладах.

З метою активізації самостійної роботи в посібникові подано питання для самоконтролю за вивченням матеріалу, наведено проблемні та тестові завдання.