Загальна теорія політики: Навч. посібник

Автори: , | Рік видання: 2005 | Видавець: РВВ "Вежа": Луцьк | Кількість сторінок: 240

Дивись також:

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

АННЕКСИЯ

(от лат. аnnexio – присоединение) – насильственное и противоправное присоединение одним государством территории или части ...

ОЛИГАРХИЯ

(греч. oligarchia, от oligos – немногий и arche – власть) – власть немногих; немногочисленной, узкой ...

АТТИТЮД

резкое, качественное изменение мировоззренческих установок общества и индивида в результате поливалентной реформации в социально-экономической, политической ...

АКТИВНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ

понятие, раскрывающее совокупность действий, выход энергии индивидов и социальных групп, направленные на изменение своего политического ...

Контрольні тести з курсу "Загальна теорія політики"

1. Процедура вступу в посаду глави держави:

а) імпічмент;
б) інаугурація;
в) імунітет.

2. Об'єднання індивідів на основі спільних інтересів, які намагаються вплинути на політичні інститути з метою найбільш вигідних для себе рішень і діють всередині державного апарату:

а) лобі;
б) профспілки;
в) асоціації.

3. Суб'єкти етнополітичних конфліктів - це:

а) соціальні групи;
б) держави;
в) етнічні спільності й етносоціальні організації;
г) міжнародні організації.

4. Сукупність соціальних утворень: груп, колективів, організацій, асоціацій, об'єднаних специфічними економічними, етнічними, культурними, релігійними та іншими інтересами, які реалізують їх поза сферою держави:

а) громадянське суспільство;
б) соціальне суспільство;
в) правове суспільство.

5. Підхід у політології, заснований на вивченні політичної поведінки:

а) компаративізм;
б) системність;
в) біхевіоризм.

6. Назвіть країну з унітарним державним устроєм:

а) СІЛА;
б) Канада;
в) Німеччина;
г) Фінляндія.

7. Згода на основі взаємних поступок:

а) консенсус;
б) інцидент;
в) компроміс.

8. Система різного рівня благ, влади, престижу, статусу:

а) соціальна мобільність;
б) каста;
в) соціальна стратифікація.

9. Як називається політична концепція, прихильником якої був М. Бакунін?

а) консерватизм;
б) лібералізм;
в) анархізм;
г) націоналізм;
ґ) інвайроменталізм.

10. Прагнення до відособлення, спрямоване на створення самостійних держав чи національно-державних автономій:

а) ізоляціонізм;
б) лібертаризм;
в) сепаратизм.

11. У різних політичних вченнях - форма держави, де правлять найкращі:

а) олігархія;
б) меритократія;
в) медіакратія;
г) аристократія.

12. Який тип політичної культури орієнтується на високу залученність до політичного життя:

а) підданицький;
б) активістський;
в) патріархальний.

13. Яке політичне вчення проголошує своєю метою знищення держави й заміну будь-якого примусу вільною і добровільною асоціацією громадян:

а) егалітаризм;
б) анархізм;
в) націоналізм;
г) соціал-демократизм.

14. Наука про владу називається:

а) паргологія;
б) біхевіоризм;
в) кратологія;
г) ідеократія.

15. Влада, заснована на впливі засобів масової інформації, називається:

а) геронтократія;
б) охлократія;
в) плутократія;
г) медіакратія.

16. Терпимість до іншої думки називається:

а) компроміс;
б) плюралізм;
в) толерантність;
г) консенсус.

17. Під легітимністю влади в політології розуміється:

а) передача влади від одного її суб'єкта до іншого;
б) вияв готовності громадян визнавати владу;
в) характер політичного лідерства.

18. Що таке геополітика?

а) частина політичної системи;
б) один із методів дослідження;
в) політична концепція, яка використовує екологічний підхід у глобальних міжнародних процесах;
г) політична концепція міжнародних відносин держав чи блоків держав.

19. Що повинно зробити людство для свого виживання? а) відмовитись від техногенної цивілізації;

а) освоїти космос;
в) відродити релігійні норми і традиції;
г) вирішити глобальні проблеми.

20. Автором "залізного закону олігархії"" є?

а) М. Дюверже;
б) Д. Істон;
в) Р. Міхельс.

21. Різновид політичної ідеології, яка відстоює винятковість і гегемонію етнічної групи й опирається для її досягнення на терор і агресію:

а) націоналізм;
б) фашизм;
в) расизм.

22. Прикладом конфедерації може слугувати:

а) Німеччина;
б) Європейський Союз;
в)США.

23. Автором виразу "мета виправдовує засоби" є:

а) М. Вебер;
б) Р. Міхельс;
в) М. Макіавеллі.

24. Теорію та механізм функціонування політичної системи розробили:

а) Д. Істон та Г. Алмонд;
б) Т. Гоббс та Дж. Локк.

25. Етнополітична спільнота, якій притаманний високий рівень консолідації та самоусвідомлення, наявність творення або прагнення до творення власної держави:

а) етнос;
б) народ;
в) нація.

26. Сукупність реакцій соціальних суб'єктів на діяльність політичної системи - це:

а) політична поведінка;
б) політична орієнтація;
в) політична стабільність.

27. Абсентеїзм:

а) ухил від участі в політичному житті;
б) політичний протест;
в) вид терористичної діяльності.

28. Збройна боротьба, у яку включені країни й великі маси людей:

а) заколот;
б) війна;
в) революція.

29. Сукупність засобів для досягнення тимчасових результатів:

а) стратегія;
б) тактика;
в) методика.

30. Політична культура складається з:

а) поведінки;
б) свідомості;
в) норм та цінностей.

31. Прапор, герб, гімн - це:

а) стереотипи;
б) міфи;
в) архетипи;
г) символи.

32. Право обирати - це:

а) активне виборче право;
б) пасивне виборче право.

33. Зіткнення політичних суб'єктів, обумовлене протилежністю їх політичних інтересів:

а) конфлікт;
б) криза;
в) компроміс.

34. Які громадські рухи відносяться до альтернативних:

а) селянські;
б) робітничі;
в) екологічні.

35. Сукупність усіх видів політичної діяльності є:

а) політичним режимом;
б) політичним процесом;
в) політичним рішенням.

36. Сукупність політичних, економічних, соціальних, дипломатичних, правових, військових, гуманітарних зв'язків між суб'єктами міжнародного співтовариства - це:

а) міжнародна політика;
б) міжнародні відносини;
в) зовнішня політика.

37. Сукупність передбачених законом виборчих процесів, пов'язаних із формуванням органів влади:

а) партійна система;
б) виборча система;
в) маркетинг.

38. Політична та ідеологічна течія, яка орієнтується на парламентський лад, вільне підприємництво, демократичні свободи:

а) консерватизм;
б) лібералізм;
в) комунізм.

39. Сукупність характерних для певного типу держави політичних відносин між державною владою і суспільством називається:

а) політичною системою;
б) політичним режимом;
в) політичною культурою.

40. Спосіб прийняття законів та інших рішень із найважливіших питань суспільного життя прямим волевиявленням громадян шляхом всенародного голосування є:

а) вибори;
б) лобізм;
в) референдум.

41. Форма державного правління, у якій політична влада повністю зосереджена в руках керівника держави й передається у спадок, називається:

а) обмежена монархія;
б) абсолютна монархія;
в) диктатура.

42. Який тип політичної культури згідно з класифікацією Г. Алмонда і С. Верби орієнтується на цінності племені, клану, роду?

а) підданицький;
б) патріархальний;
в) активістський.

43. Хто з політичних мислителів назвав свою роботу іменем біблійного чудовиська, ототожнивши його з державою?

а) Арістотель;
б) А. де Токвіль;
в) Т. Гоббс;
г) Ш. Монтеск'є.

44. Термін "поліархія" ввів у науковий обіг:

а) Р. Даль;
б) К. Ясперс;
в) Р. Міхельс.

45. Концепція універсальної політичної системи сучасної цивілізації у формі елітарного наднаціонального планетарного уряду називається:

а) мондіалізмом;
б) лібертаризмом;
в) гегемонізмом.

46. Теократичною монархією є:

а) Іспанія;
б) Оман;
в) Бахрейн;
г) Саудівська Аравія;
ґ) Ватикан.

47. До якого типу партійних систем, за Д. Сарторі, можна віднести партійну систему України:

а) однопартійна;
б) двопартійна;
в) поміркованого плюралізму;
г) поляризованого плюралізму;
ґ) атомізована.

48. Хто вивів концепцію взаємозв'язку і взаємозалежності між партійними й виборчими системами:

а) X. Арендт;
б) Е. Фромм;
в) М. Дюверже;
г) 3. Бжезінський.

49. Функція політичної соціалізації включає в себе:

а) розробку альтернативних сценаріїв майбутнього політичного розвитку;
б) вироблення єдиної ідеології;
в) включення людини в політику;
г) визначення певних програм і цілей суспільного розвитку.

50. Сукупність усіх громадян, їх вільних об'єднань та асоціацій, пов'язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості та політичної культури, які перебувають поза межами регулювання держави називається:

а) соціальне суспільство;
б) правове суспільство;
в) громадянське суспільство.

51. Яка з перелічених країн має двопалатний парламент:

а) Російська Федерація;
б) Україна;
в) Ізраїль;
г) Молдова;
ґ) Грузія.

52. Заяви, виступи, висловлювання, у яких для досягнення мети використовується обман, спекуляції, методи маніпулювання свідомістю, називаються:

а) демагогія;
б) демократія;
в) охлократія.

53. Обмеження або позбавлення прав певної категорії громадян за расовою, національною, статевою, релігійною, політичною чи іншою ознакою називається:

а) сегрегація;
б)геноцид;
в) дискримінація.

54. Знак, який виконує комунікативну функцію, що встановлює зв'язок між особою і владою - це:

а) політична дата;
б) політичне гасло;
в) політичний символ.

55. У якій із перелічених країн для обрання президента формується особлива колегія, яка складається із депутатів парламенту і представників суб'єкта федерації:

а) Російська Федерація, Франція;
б) Федеративна Республіка Німеччина, Індія;
в) Бразилія, Мексика;
г) Аргентина, Фінляндія, США.

56. Органи місцевого самоврядування в Іспанії або група військових, які захопили владу називається:

а) бригада;
б) збори;
в) хунта;
г) диктатура.

57. Напрям суспільно-політичної думки, в основі якої найвищою політичною цінністю вважається рівність, зберігається обмежена приватна власність, відбувається державне регулювання розподілу доходів:

а) екстремізм;
б) егалітаризм;
в) етатизм.

58. У якому році завершилась інституалізація політичної науки?

а) 1894;
б) 1949;
в) 1991.

59. Першим періодом розвитку української політичної думки є ?

а) Політична думка Литовсько-Польського періоду;
б) Політична думка XVIII-XIX ст.;
в) Політична думка періоду Київської Русі;
г) Політична думка незалежної України.

60. Концепцію українського консерватизму створив:

а) В. Липинський;
б) М. Грушевський;
в) В. Винниченко;
г) М. Хвильовий.

61. Які ресурси влади наводить О. Тофлер?

а) демографічні;
б) інформаційні;
в) утилітарні;
г) духовні.

62. Ким започаткована теорія легітимності?

а) Ш. Монтеск'є;
б) Дж. Локк;
в) М. Вебер;
г) Н. Макіавеллі.

63. Хто написав працю "Про державу"?

а) Ж.-Ж. Руссо;
б) І. Бентам;
в) Б. Констан;
г) О. Конт;
ґ) Дж. Локк.

64. Хто вважається винахідником ідей рівноваги влад, формування системи стримувань і противаг?

а) Ш. Монтеск'є;
б) Дж. Локк;
в) М. Вебер;
г) Н. Макіавеллі.

65. Легітимність політичної влади заснована на вірі в особливі якості лідера називається:

а) раціонально-бюрократичною;
б) традиційною;
в) харизматичною.

66. Режими яких країн можна кваліфікувати як клерикально-легітимні?

а) Індія;
б) Єгипет; в)Іран;
г) Туреччина.

67. На думку якого мислителя "політична історія є постійною циркуляцією правлячих еліт - "лисів" і "левів":

а) Г. Моска;
б) Р. Міхельс;
в) А. Шопенгауер;
г) В. Паретто.

68. Хто є автором висловлювання "Всі досягнення цивілізації-результат діяльності видатних лідерів":

а) Г. Гегель;
б) Ф. Ніцше;
в) Арістотель;
г) Г. Тард.

69. Перенесення поняття "система" в політичну науку здійснили:

а) Г. Алмонд, Д. Істон, У. Мітчел;
б) Т. Парсонс, М. Каплан, Г. Пауелл.

70. Виходячи із системного підходу, за Д. Істоном, виплата зарплати належить до входу чи виходу?

а) вхід;
б) вихід.

71. Політичний режим, при якому політична влада здійснюється конкретною особою (сім'єю, партією, соціальним класом) при мінімальній участі народу називається?

а)авторитарним;
б) демократичним;
в) тоталітарним;

72. Сталінізм належить до тоталітарного режиму з лівим чи правим ухилом?

а) з лівим;
б) з правим.

73. Чи можна політичну систему України охарактеризувати як перехідну?

а) так;
б) ні.

74. Хто вперше ввів у науковий обіг поняття "держава"?

а) Платон;
б) Полібій;
в) Т. Гоббс;
г) Н. Макіавеллі.

75. Форма державного управління, де верховна влада здійснюється особою, яка належить до правлячої династії, передається за спадковістю або є довічною - це:

а) монархія;
б) республіка.

76. Міждержавний союз, члени якого, зберігаючи свою незалежність, створюють спеціальні органи для координації дій у розв'язанні конкретних проблем - це:

а) унітарна держава;
б) федерація;
в) конфедерація.

77. Який вид партійної системи виділив італійський політолог Дж. Сарторі?

а) консервативний;
б) центристський;
в) поміркованого плюралізму;
г) традиціоналістський.

78. Коли Верховна Рада прийняла Закон "Про політичні партії в Україні"?

а) 24 травня 1999 р.;
б) 27 травня 2003 p.;
в) 5 квітня 2001 p.;
г) 5 жовтня 2001 p.

79. Членами політичних партій України можна бути у віці з:

а) 16 p.;
б) 18 p.;
в) 21 p.

81. Об'єднання громадян, котрі виникають за їх ініціативою для реалізації довгострокових цілей, упорядковують суспільне життя, мають статут і характеризуються чіткою структурою - це:

а) громадсько-політичний рух;
б) громадсько-політична організація.

82. Політичний рух, спрямований на радикальні зміни в суспільстві, називається:

а) альтернативним;
б) реформаційним;
в) релігійним;
г) трансформаційним.

83. Як називається частина етносу, яка перебуває в іншій країні, наприклад, українці в Канаді, поляки в Україні?

а) мікроетнос;
б) субетнос;
в) мезоетнос;
г) суперетнос.

84. Теоретичний підхід до розуміння сутності націй, заснований Й. Гердером, називається:

а) історико-економічний;
б) етнічний;
в) психологічний;
г) політичний;
ґ) культурологічний.

85. Яка з трьох світових релігій має найбільш чітко означену соціально-політичну доктрину?

а) іслам;
б) християнство;
в) буддизм.

86. Політична апатія належить до:

а) політичної діяльності;
б) політичної бездіяльності.

87. Принцип виборчого права, який означає наявність у кожного виборця однакової з іншими кількості голосів при голосуванні називається: .

а) опосередкованим;
б) загальним;
в) рівним;
г) прямим.

88. Який тип виборчої системи в сучасній Україні?

а) мажоритарна;
б) пропорційна;
в) куріальна;
г) змішана.

89. Уявлення політичного суб'єкта про досконалість політичного устрою суспільства називається:

а) політичним гаслом;
б) політичним ідеалом;
в) політичною ідеєю.

90. До якого напрямку взаємозв'язку політики й моралі відносяться погляди Ф. Ніцше?

а) аристотелівського;
б) макіавеллівського.
91. Політика й тактика досягнення політичних цілей у формі особливо жорстоких засобів і форм політичного насилля є:
а) диктатура; б)терор;
в) тиранія;
г) деспотія.

92. Глобалізація, за Е. Гідденсом, це -:

а) розширення світових зв'язків, які з'єднують віддалені регіони;
б) історичний процес посилення контактів між різними частинами світу, які призводять до зростання одноманітності в житті народів планети.

93. Термін "геополітика" ввів у науковий обіг:

а) Ф. Ратцель;
б) Р. Челлен;
в) К. Хаусхофер.

94. Тенденція дотримання безперервності розвитку більшості процесів і явищ політичного життя - це:

а) прогнозування;
б) футурологія;
в) екстраполяція;
г) верифікація.

95. Винищення окремих груп населення за расовими, національними або релігійними мотивами називається:

а) етноцид;
б)геноцид;
в) лінгвоцид.

96. Політична теорія, яка відстоює провідну роль державної влади в найважливіших сферах суспільного життя та активне втручання держави у життя громадян, - це:

а) етатизм;
б) елігатаризм;
в) вождизм.

97. Ненависть до інших етносів, людей інших національностей називається:

а) русофобія;
б) антисемітизм;
в) ксенофобія.

98. Пацифізм - це:

а) політичний курс, який характеризується угодовством, безпринципністю, зрадою інтересів певної політичної сили;
б) політичні ідеї, спрямовані на докорінну зміну методів політичної діяльності, основних інститутів політичної системи;
в) політичний рух, представники якого виступають проти будь-яких воєн незалежно від характеру і мети.

99. Ротація - це:

а) зміна органів державної влади;
б) змінюваність осіб в органах державної влади;
в) оптимізація органів державної влади.

100. Держава, у якій законодавчо закріплена й реально здійснюється справедлива, демократична, ефективна соціальна політика, здатна забезпечити кожному громадянинові умови ефективної праці, її справедливу оплату, сучасний рівень добробуту та безпеки, належить до:

а) правової;
б) соціальної;
в) національної.

101. У якій країні політологія стала вперше викладатися як навчальна дисципліна?

а) Стародавня Греція;
б) Великобританія;
в) Німеччина;
г) США;
г) Франція.

102. В якому році рішенням ЮНЕСКО створена міжнародна асоціація політичних наук?

а) 1925 p.;
б) 1939 р.;
в) 1949 р.;
г) 1989 p.;
ґ) 1975 p.

103. Коли розпочала викладатися політологія в Україні?

а) 1975 p.;
б) 1991 p.;
в) 1994 р.

104. Встановіть відповідність:

а) предмет політології а) системний;
б) метод політології б) політика і влада;
в) функції політології в) політична артикуляція.

105. Встановіть відповідність між дисципліною та її предметом:

а) політологія а) відносини між соціальними групами з приводу влади і владних відносин;
б) політична соціологія б) морально-ціннісні принципи політичного ладу, розвитку політичних процесів та інститутів;
в) політична філософія в) загальна, інтегральна наука про політику.

106. Назвіть специфічні категорії політології:

а) влада;
б) плюралізм;
в) політична система;
г) демократія;
ґ) політичне рішення.

107. Встановіть відповідність між автором та його працею:

а) Платон а) "Держава";
б) Арістотель б) "Левіафан";
в) Мак'явеллі в) "Про закони";
г) Ціцерон г) "Державець";
ґ) Гоббс ґ) "Політика".

108. Якому мислителю належить формулювання "Людина -політична істота":

а) Августин;
б) Конфуцій;
в) Ціцерон;
г) Арістотель;
ґ) Платон.

109. Хто є фундатором лібералізму як ідейно-політичного напрямку?

а) Т. Мор;
б) Т. Гоббс;
в) Дж. Локк;
г) С Мілль;
ґ) Й. Гердер.

110. Хто є засновником консервативного напрямку?

а) Е. Берк;
б) Ш. Монтеск'є;
в) Ж.Ж. Руссо;
г) І. Кант;
г) В. Липинський.

111. Встановіть відповідність авторів та їх творів:

а) Ш. Монтеск'є а) "Суспільний договір";
б) Н. Мак'явеллі б) "Місто сонця";
в) Ж.Ж. Руссо в) "Державець";
г) Т. Гоббс г) "Про дух законів";
г) Дж. Локк ґ) "Левіафан";
д) Т. Кампанелла д) "Про державу".

112. Кого з авторів можна віднести до періоду Відродження?

а)Т.Мор;
б) Т. Гоббс;
в) М. Лютер;
г) Ш. Монтеск'є;
ґ) Ж.Бодуен.

113. Встановіть відповідність між автором та його ідеями:

а) К. Маркс а) зіткнення цивілізацій;
б) Р. Міхельс б) кінець історії;
в) С. Хантінгтон в) класова боротьба;
г) Ф. Фукуяма г) залізний закон оліхархізації.

114. Які типи легітимності влади визначав М. Вебер?

а) традиційна;
б) інституційна;
в) раціональна;
г) системна;
ґ) харизматична.

115. До якого типу можна віднести політичну систему України?

а) президентська;
б) парламентська;
в) змішана.

116. Встановіть відповідність між автором та його працею:

а) Р. Арон а) "Джерела тоталітаризму";
б) X. Арендт б) "Дорога до рабства";
в) Ф. Хайек в) "Фашизм-тоталітарна держава";
г) Ж. Желєв г) "Демократія і тоталітаризм".

117. Встановіть відповідність авторів та їх ідей:

а) Ш. Монтеск'є а) "Суспільний договір";
б) Н. Мак'явеллі б) "Місто сонця";
в) Ж.Ж. Руссо в) "Державець";
г) Т. Гоббс г) "Про дух законів";
г) Дж. Локк ґ) "Левіафан";
д) Т. Кампанелла д) "Про державу".

118.Хто з вчених обгрунтував закони, які відображали тісний зв'язок партійних і виборчих систем?

а) К. Маркс;
б) В. Паретто;
в) К. Каутський;
г) М. Дюварже; г) Р. Арон.

119. У чому суть "залізного закону" олігархізації?

а) правильні держави переростають у неправильні;
б) державна влада належить небагатьом;
в) владу у партіях захоплюють партійні лідери;
г) влада переходить до рук партійної еліти;
ґ) найбагатші стають олігархами (керівниками суспільства).

120. Що Ви розумієте під поняттям "артикуляція інтересів"?

а) виявлення інтересів;
б) пропаганда інтересів;
в) мобілізація інтересів;
г) узгодження інтересів;
ґ) вирішення інтересів.

121. Що вивчає геополітика?

а) взаємодію географічного простору і суспільства;
б) взаємодію держави і простору;
в) взаємовпливи природи і суспільства;
г) вплив простору на життя суспільства;
ґ) впливи суспільства на природу і середовище.

122. Хто є автором терміну "геополітика"?

а) Ш. Монтеск'є;
б) Платон;
в) Р. Челлен;
г) У. Черчіль;
ґ) X. Маккіндер.

123.Хто із перерахованих авторів відстоює наведені концепції?

а) С. Хантінгтон а) концепція хартленда;
б) А. Мехен б) конфлікт цивілізацій;
в) X. Маккіндер в) концепція морської могутності;
г) Л. Гумильов г) концепція переваги степу.

124. Кому належить першість вживання терміну "ідеологія"?

а) Арістотелю;
б) Н. Мак'явеллі;
в) Дж. Локку;
г) А.Д. де Трессі;
ґ) К. Марксу.

125. Назвіть, хто із наведених мислителів першим вжив термін "політична культура":

а) Платон;
б) Ш. Монтеск'є;
в) І. Гердер;
г) Ж.Ж. Руссо;
г) Д. Істон.

126. Який тип політичної культури характерний відсутністю за-гальнозначимих політичних цінностей?

а) тоталітарна політична культура;
б) фрагментарна політична культура;
в) демократична політична культура;
г) інтегрована політична культура.

127. Що об'єднує такі імена: Ж. Прудон, М. Бакунін, П. Кро-поткін?

а) теорія правової держави;
б) теорія громадянського суспільства;
в) теорія анархізму;
г) теорія державного централізму.

128. Назвіть чисельність членів законодавчого органу України?

а) 400;
б) 250;
в) 300;
г) 450;
г) 520.