Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

ШОВІНІЗМ

(франц. chauvinisme - від імені капрала наполеонівської армії А.Шовіні) - агресивна форма націоналізму, проповідь національної ...

Висновок

Детально проаналізувавши основні функції та завдання складових елементів сил забезпечення національної безпеки: Служби безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, військ цивільної оборони, Державної митної служби України, Управління державної охорони України, органів податкової міліції, ми дійшли важливих висновків. Проведення структурно-функціонального аналізу було корисним для виявлення сучасного стану функціонування органів державного управління національною безпекою, виявлення недоліків і розроблення механізму їх усунення.

Головним недоліком існуючої системи забезпечення національної безпеки є дублювання ними певних повноважень. Наприклад, Збройними силами та Державною прикордонною службою України щодо участі у захисті територіальної цілісності держави, Службою Безпеки та органами внутрішніх справ — щодо захисту прав, свобод та законних інтересів громадян від протиправних посягань та інших антигромадських дій тощо. Таким чином доцільним вбачається розподіл повноважень суб'єктів системи забезпечення національної безпеки, для того, щоб не було функціонального дублювання, виходячи із принципу "зон відповідальності", тобто боротьби зі злочинністю, захисту правопорядку, забезпечення екологічної безпеки, оборони держави, ліквідації наслідків катастроф та стихійних лих тощо.

Відповідно до цього слушною вбачається пропозиція В.1. Шаку на про необхідність зосередження функції з попередження, розкриття корун дійних діянь і проявів організованої злочинності в єдиній структурі, тобто під єдиним оперативним управлінням Міністерства внутрішніх справ мають бути спец підрозділи МВС та СБУ з боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також шдроз-діли податкової міліції. Відтак, у системі МВС має бути створена єдина служба для боротьби з організованою злочинністю.

Більш того, аналіз чинного законодавства дозволив нам синтезувати наявну інформацію та утворити відповідну модель кореляції сил забезпечення національної безпеки та життєво важливих сфер життєдіяльності, ґрунтуючись на чинному законодавстві.

При побудові даної моделі були використані результати проведеного нами анкетування, аналізу масиву нормативно-правових актів, що регулюють діяльність конкретних суб'єктів сил забезпечення національної безпеки, а також Заков України "Про основи національної безпеки України". Це дозволило зробити ряд важливих висновків.

По-перше, слід виділити трьох основних суб'єктів сил ЗНБ, які на сьогодні забезпечують національні інтереси у найбільшій кількості сфер життєдіяльності: Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України та Збройні сили України. Саме ці суб'єкти виконують найбільший обсяг завдань у сфері управління національною безпекою.

По-друге, характерною особливістю є те, що по суті, СБУ та МВС на сьогодні виконують такий обсяг завдань, що дозволяє казати про управління ними майже усією системою національної безпеки. Так, МВС забезпечує безпеку у сфері державної безпеки, внутрішньополітичній, економічній, соціальній та гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, та інформаційній сферах, у той час як СБУ — у зовнішньополітичній, сфері державної безпеки, воєнній сфері та сфері державного кордону, внутрішньополітичній, економічній, науково-технологічній, інформаційній сферах. Відтак, дві структури фактично повністю здійснюють управління національною безпекою. Звичайно це накладає відбиток як на якість виконуваних ними завдань, так і створює передумови для дублювання певних функцій, а отже, знижує ефективність управління. Тому вважаємо актуальним переглянути функції по забезпеченню національної безпеки зазначених органів.

По-третє. Зрозумілим є зосередження основної уваги на забезпеченні життєво важливих національних інтересів, таких як державний суверенітет, територіальна цілісність та недоторканність державного кордону, недопущення втручання у внутрішні справи України. Дані інтереси забезпечують: Служба безпеки України, Збройні сили України, Державна прикордонна служба України, Війська цивільної оборони України, Управління державної охорони України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна митна служба України — усі складові сил забезпечення національної безпеки. Таким чином, можна зробити висновок, що найбільша кількість суб'єктів сил ЗНБ зосереджує свою увагу на забезпеченні національної безпеки в державній сфері — собі. Відтак, можна підсумувати, що гіпотетично сфера державної безпеки є найбільш захищеною, що держава, піклується передусім, про захист самої себе, а не окремої людини та української нації. Це не є можливим в умовах євроінтеграції України, визнання нею європейських цінностей, і передусім права конкретної особи на безпеку.

По-четверте, слід акцентувати увагу, що проголошення необхідності захисту конституційних прав і свобод людини, побудови демократичної та правової, соціальної держави не відповідає функціональній структурі сил ЗНБ. Це зумовлено тим, що національну безпеку в соціальній та гуманітарній сферах забезпечує лише МВС

України. Це дає змогу дійти висновку, що соціальна та гуманітарна безпека сфера гіпотетично є найменш забезпеченою, відтак алгоритм державного управління в даній сфері потребує значного коригування.

Ми спеціально вживаємо термін "гіпотетично", оскільки кількість органів, що забезпечують національну безпеку в певній сфері, не обов'язково свідчить про якісний стан забезпечення національної безпеки. Прикладом, у тій же сфері державної безпеки велика кількість суб'єктів спричинює додаткові проблеми щодо розроблення механізму їх взаємодії, взаємоузгодження, а отже, в цілому і управління ними. Подеколи дублювання тих чи інших функцій може призвести до неналежного забезпечення національної безпеки, що обумовлюється відсутністю впорядковуючого впливу одного суб'єкта на інші в даній сфері, передусім це стосується забезпечення державного суверенітету. Відтак, нами пропонується у сферах життєдіяльності, які забезпечують два або більше суб'єкти сил забезпечення національної безпеки, створювати функціональні структури, з визначенням суб'єкта управління ними, що відповідатиме правилам будови систем управління, розглянутих нами вище.

Не зовсім вірним вбачається підхід, за якого національну безпеку у внутрішньополітичній та науково-технологічній сферах забезпечує лише СБУ та МВС.

Безперечним також є вироблення інших підходів до забезпечення національної безпеки у соціальній та гуманітарній сферах. Передусім, це стосується внесення змін у відповідні законодавчі акти, із розширенням кола суб'єктів ЗНБ у даній сфері через внесення змін та доповнень у функції та завдання даних органів відповідно до загроз та основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, які містяться у Законі України "Про основи національної безпеки України".

Таким чином, проаналізувавши дані проведеного нами анкетування співробітників МВС, СБУ, ЗС України, чинне законодавство України стосовно основних функцій та завдань сил забезпечення національної безпеки, а також загроз та основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, можна дійти висновку, що на сьогодні поки не можна говорити про функціонування адекватної загрозам та небезпекам організаційної структури системи органів управління національною безпекою. Це обумовлено декількома чинниками:

1) дублювання повноважень суб'єктів сил забезпечення національної безпеки;

2) невідповідність функцій та завдань суб'єктів сил забезпечення національної безпеки загрозам та небезпекам, а також завданням забезпечення національної безпеки;

3) несформованість чітких управляючих і контролюючих параметрів як в умовах нормального функціонування, так і в умовах збурення;

4) недостатня детермінації складових національної безпеки;

5) недієвий механізм функціонування прямих і зворотних зв'язків;

6) неадекватність зосередження уваги на забезпеченні національної безпеки у найбільш важливих сферах життєдіяльності геополітичним реаліям сьогодення.

Для розв'язання даної проблеми пропонується:

1) провести моніторинг чинного законодавства на предмет функцій та завдань сил забезпечення національної безпеки та усунути дублювання повноважень даних суб'єктів за умови збереження високого рівня національної безпеки у відповідній сфері життєдіяльності;

2) привести у відповідність законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері забезпечення національної безпеки, зокрема — повноваження сил забезпечення національної безпеки і Закону України "Про основи національної безпеки України";

3) сформувати чітку систему управляючих і контролюючих параметрів по кожній сфері життєдіяльності;

4) оптимізувати механізм детермінації складових національної безпеки;

5) налагодити механізм ефективного функціонування системи прямих і зворотних зв'язків;

6) розробити модель системи органів державного управління національною безпекою, ґрунтуючись на принципі домірності заходів, що вживаються по забезпеченню національної безпеки, змісту, характеру та масштабу загроз та небезпек на сучасному етапі розвитку України, з урахуванням необхідності забезпечення пріоритетних національних інтересів та збереження балансу інтересів особи, суспільства і держави. Дана модель має змінюватися і відповідати сучасному стану національної безпеки.