Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, ...

ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма, способ практического существования политики. Немецкий философ Якоб Беме (1575-1624) оставил меткое замечание по поводу ...

МАКИАВЕЛЛИЗМ

— образ, схема политического поведения, пренебрегающая нормами морали для до­стижения политических целей. Термин связан с ...

НЕЙТРАЛИТЕТ

(нем. Neutralitat; от лат. neuter ни тот, ни другой) – принцип внешнеполитической деятельности государства. Предполагающий ...

АБСЕНТЕИЗМ

АБСЕНТЕИЗМ (лат.absentis — отсутствующий) — одна из форм сознательного бойкотирования изби­рателями выборов, отказ от участия ...

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. ГОСТ 28147-89 "Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования*.

2. ГОСТ 34.310-95 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма".

3. ГОСТ 34.311-95 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования".

4. ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування та проектної документації для будівництва. Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 02.09.96 р. № 156.

6. Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію". Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 09.09.2000. — М., 2000.

7. ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення.

8. ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення і побудови, викладення та оформлення технічних умов.

9. ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарти підприємства. Основні положення.

10. ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

11. ДСТУ 1.6-97 Державна система стандартизації України. Порядок державної реєстрації галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок.

12. ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування.

13. ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.

14. ДСТУ 3396 0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. Затверджено наказом Держстандарту України від

11.10.96 р. № 423.

15. ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. Затверджено наказом Держстандарту України від

11.04.97 р. № 200.

16. ДСТУ 33961-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. Затверджено наказом Держстандарту України від 19.12.96 р. № 511.

17. ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕГІРО. Основні положення.

18. ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

19. ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

20. ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.

21. ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.

22. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. — № 36. — ст. 275.

23. Закон України "Про державну таємницю" у редакції Закону від 21.09.99, № 1079-ХІУ. — К., 1999.

24. Закон України "Про електронний цифровий підпис" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. — № 36. — ст. 276.

25. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.94, № 80/94-ВР. — К., 1994.

26. Закон України "Про інформацію" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. — № 48. — ст. 650.

27. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20 — 21. — Ст. 190.

28. Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25.06.93, № 3322 — XII. — К., 1993.

29. Закон України "Про національну програму інформатизації" від 04.02.98, № 74/98 ВР. — К., 1998.

30. Закон України "Про підприємства" від 27.03.91. З доповненнями від 16.12.93, № 3713-XII. Закони України, т. 1. — К., 1996.

31. Звід відомостей, що становлять державну таємницю України, затверджений наказом Державного комітету України з питань державних секретів від 31.07.95 № 47 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.08.95 за № 278/814.

32. Інструкція про порядок забезпечення режиму безпеки, що повинен бути створений на підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють підприємницьку діяльність у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, затверджена наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від 22.10.99 № 46 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.11.99 за № 817/4110.

33. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893.

34. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

35. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України. Схвалено постановою Верховної Ради України від 16.01.97, №3/97-ВР. — К., 1997.

36. Концепція технічного захисту інформації в Україні. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 р. № 1126.

37. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випро-бувавь, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від 29.12.2000 № 88/66 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за № 49/5240.

38. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виробництвом, впровадженням, обслуговуванням, дослідженням ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, наданням послуг у галузі технічного захисту інформації. Затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, ДСТСЗІ СБ України від 29.12.2000 р. № 89/67.

39. НД ТЗІ 1.1-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Основні положення. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.05.99 р. № 26.

40. НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.99 р. 1" 22.

41. НД ТЗІ 1.1-003-99 Термінологія в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СВ України від 28.04.99 р. № 22.

42. НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 04.12.2000 № 63.

43. НД ТЗІ 1.5-001-2000 Радіовиявлювачі. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 13.06.2000. № 29.

44. НД ТЗІ 1.6-001-96 Правила побудови, викладення, оформлення та позначення нормативних документів системи ТЗІ. Затверджено наказом ДСТЗІ від 26.07.96 р. № 51.

45. НД ТЗІ 2.1-001-2001 Створення комплексів технічного захисту інформації. Атестація комплексів. Основні положення. Затверджено наказом ДСТЗІ від 09.02.2001 р. № 2.

46. НД ТЗІ 2.3-001-2001 Радіовиявлювачі вимірювальні. Методи та засоби випробувань. Затверджено наказом ДСТЗІ від 27.02.2001 р. № 5.

47. НД ТЗІ 2.3-002-2001 Технічний захист мовної інформації в симетричних абонентських аналогових телефонних лініях. Засоби пасивного приховування мовної інформації. Нелінійні атенюатори та загороджувальні фільтри. Методика випробувань. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 06.04.2001 р. № 11.

48. НД ТЗІ 2.3-003-2001 Технічний захист мовної інформації в симетричних абонентських аналогових телефонних лініях. Засоби активного приховування мовної інформації. Генератори спеціальних сигналів. Методика випробувань. Затверджено наказом ДСТСЗІСБУкраїни від 06.04.2001 р. № 11.

49. НД ТЗІ 2.3-004-2001 Радіовиявлювачі індикаторні. Методи та засоби випробувань. Затверджено наказом ДСТСЗІСВ України від 09.04.2001 р. № 12.

50. НД ТЗІ 2.5-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації функціональних послуг захисту. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.05.99 р. № 26.

51. НД ТЗІ 2.5-002-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації гарантій захисту. Затвердясено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.05.99 р. № 26.

62. НД ТЗІ 2.5-003-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації довірчих оцінок коректності реалізації захисту. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.05.99 р. № 26.

53. НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.99 р. № 22.

54. НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.99 р. № 22.

55. НД ТЗІ 2.5-006-99 Класифікатор засобів копіювально-розмножувальної техніки. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 26.07.99 р. № 34.

56. НД ТЗІ 2.7-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Порядок виконання робіт. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.05.99 р. № 26.

67. НД ТЗІ 2.7-002-99 Методичні вказівки з використання засобів копіювально-розмножувальної техніки. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 26.07.99 р. № 34.

58. НД ТЗІ 3.6-001-2000 Технічний захист інформації. Комп'ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 20.12.2000 р. № 60.

59. НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.99 р. №22.

60. НД ТЗІ 3.7-002-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Методика оцінки захищеності інформації (базова). Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.05.99 р. № 26.

61. НД ТЗІ 4.7-001-2001 Технічний захист мовної інформації в симетричних абонентських аналогових телефонних лініях. Засоби визначення наявності та віддаленості місця контактного підключення засобів технічної розвідки. Рекомендації щодо розроблення методів випробувань. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 06.04.2001 р. № 11.

62. НД ТЗІ Р-001-2000 Засоби активного захисту мовної інформації з акустичними та віброакустичними джерелами випромінювання. Класифікація та загальні технічні вимоги. Рекомендації. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 04.09.2000. № 41.

63. Питання Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України: Указ Президента України від 06 жовт. 2000 p. № 1120 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 41,

64. Питання забезпечення діяльності Національної системи конфіденційного зв'язку: Указ Президента України від 04 лип. 2002 р. № 614 // Офіц. вісник України. — 2002. — №L28.

65. Питання Національного інституту стратегічних досліджень: Указ Президента України від 16 груд. 2002 р. № 1158 // Уряд, кур'єр. — 2002. — 27 груд. (№ 243).

66. Положення про державний експортний контроль в Україні, затверджене Указом Президента України від 13.02.98 р. № 117.

67. Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 29.12.99 р. №62.

68. Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в автоматизованих системах. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 р. № 180.

69. Положення про контроль за функціонуванням системи технічного захисту інформації. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 22.12.99 р. № 61.

70. Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні, затверджене Указом Президента України від 22.05.98 р. № 505.

71. Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22,08.96 р. № 1005.

72. Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.98 р. № 838.

73. Положення про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування міжвідомчих нормативних документів системи технічного захисту інформації. Затверджено наказом ДСТЗІ від 01.07.96 р. № 44.

74. Положення про порядок проведеная експертизи в галузі експортного контролю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 767.

75. Положення про порядок розроблення, виготовлення та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації, затверджене наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від 30.11.99 р. № 53 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.12.99 за № 868/4161.

76. Положення про технічний захист інформації в Україні. Затверджено Указом Президента України від 27.09.99 р. № 1229.

77. Порядок видачі сертифікатів затвердження типу засобів вимірювальної техніки, сертифікатів відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу та свідоцтв про визнання затвердження типу засобів вимірювальної техніки, затверджений наказом Держстандарту України від 31.01.97 р. № 56 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.04.97 за № 137/1941.

76. Порядок проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затверджений наказом Держстандарту України від 18.08.98 р. № 633 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.98 за № 657/3097.

79. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

80. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2000 р. № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

81. Правила визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затверджені наказом Держстандарту України від 10.03.99 р. № 100 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за № 194/ 3487.

82. Проект Закону України "Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України". Внесено на розгляд Верховної Ради України.

83. Проект Інформаційного кодексу України. Перша редакція Проекту на стадії узгодження із зацікавленими державними органами. 2001.

84. Тимчасова інструкція про порядок постачання і використання ключів до засобів криптографічного захисту інформації, затверджена спільним наказом Держстандарту України та Служби безпеки України від 28.11.97 р. № 708/156 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.97 за № 598/2402.

85. Тимчасове положення про категоріювання об'єктів (ТПКО-95). Зат-верджево наказом ДСТЗІ від 10.07.95 р. № 35.

86. Тимчасові рекомендації з технічного захисту інформації вид витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок. (TP ТЗІ-НЕМВН-95). Затверджені наказом ДСТЗІ від 09.06.95 р. J* 25.

87. Тимчасові рекомендації з технічного захисту інформації у засобах обчислювальної техніки, автоматизованих системах і мережах від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок. (TP EOT-95). Затверджені наказом ДСТЗІ від 09.06.95 р. № 25.

88. Указ Президента України від 06.12.2001 р. № 1193/2001 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України" від 31 жовтня 2001 року з питання "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки".

89. Указ Президента України від 10.04.2000 р. № 582 "Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави".

Доктринальні джерела

1. An Introduction to Computer Security: The Nist Handbook.Draft. — National Institute of Standart and Technology, Technology Administration U.S. Department of Comerce, 1994.

2. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органов государственного управления. — Киев: Наук, думка, 1979.

3. Азаров Д.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп'ютерної інформації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / HAH України; Іа-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2003. — 18 с.

4. Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория развития. — М.: Знание, 1989. — 132 с.

6. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України. Аналітична доповідь УЦЕПД / /Національна безпека і оборона. — К., 2001. — №1. — С. 2-59.

в. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України: аналіт. доп. УЦЕПД) // "Нац. безпека і оборона". — 2001. — № 1 (13). — С. 2-50.

7. Алешенков М.С., Родионов Б.Н. Секьюритология: Монография. — М.: МГУЛ, 2000. — С. 72-97.;

8. Андреев В. Развитие информационного пространства Украины и цивилизованное вхождение в информационное общество XXI века // Техника спец. назначения. — 2002. — N° 1-2. — С. 16-17.

9. Анохин JIJC. Теория функциональной системы // Успехи физиологических наук. — М.: Наука, 1970. — С. 83.

10. Антимонов С. Для борьбы с компьютерным терроризмом требуются согласованные и скоординированные усилия разных государств и ведомств // "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах": Тези доп. учасників 6-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-16 трав. 2003 р.

— К.: Вид-во "Інтерлінк", 2003. — С. 15-16.

11. Apicmoea I.B. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / МВС України, Ун-т ввут. справ. За заг. ред. О.М. Бандурки

— X., 2000. — 366 с.

12. Аркуша JIJ. Проблеми взаємодії та інформаційного забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з економічною організованою злочинною діяльністю // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: Сб. науч. ст. / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дреми-на. —О.: Фенікс, 2003. — С. 109-117. — Библиотека журнала "Юридический вестник".

13. Атаманчук ГЛ. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности. — М.: "Славян, диалог", 1996. — 223 с.

14. Афанасьев ВТ. Социальная информация / Под. ред. Л.Ф. Пирож-кова. — М.: Гран, 1994. — 164 с.

15. Вазонов Ю., Баранов О., Брижко В. Права человека и защита персональных данных. — К.: Госкомитет связи и информатизации Украины, 2000. — 84 с.

16. Вакуменко ВД. Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень: Автореф м. док-ра. наук з держ. упр: 26.00.01 / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України — К., 2001. — 86 с.

17. Бандурка A.M., Бочарова СЛ., Землянская ЕЛ. Психология управления. — X.: ООО "Фортуна-пресс", 1998. — 464 с.

18. Бандурка А.М., Бочарова СЛ., Землянская ЕЛ. Основы психологии управления: Учебник. — X.: Ун-т внутр. дел, 1999. — 528 с.

19. Варанов А. Информационный суверенитет или информационная безопасность? // Нац. безпека і оборона. — 2001. — № 1 (18). — С.70-76.

20. Бачило И.Л. Правовое регулирование* процессов информатизации // Государство и право. — 1994. — № 12. — С. 72.

21. Бачило И.Л., Лопатин BJJ., Федотов МЛ. Информационное право /Под ред. Б.Н. Топорника. — Санкт-Петербург: Юрид. центр "Пресс". — 2001. —328 с.

22. Без свободи слова немає демократи // Уряд, кур'єр. — 2001. - 17 січн. — С. 1-2.

23. Безопасность современных информационных систем" ДСТСЗИ СБ Украины: Материалы науч.-практ. семинара. — на 2-х компакт-дисках. — К.; НПФ "ЕвранТелеком", — 2001-2002.

24. Безпека комп'ютерних систем: злочинність у сфері комп'ютерної інформації та її попередження / За ред. О.П. Снігерьова. — Запоріжжя, 1998. — 316 с.

25. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. В. Иноземцев. — М.: Academia, 1999. — 956 с.

26. Беляков КЛ. Управление и право в период информатизации: Монстр. — К.: Изд.-во "КВЩ", 2001. — 308 с.

27. Березин АХ)., Петренко СА. Сейф для бизнеса // Защита информации. Конфидент. — 2002. — № 4-5. — С. 132.

28. Білорус О. Г. Глобалізація і національна стратегія України. Вроди: Просвіта, 2001. — 299 с.

29. Білорус ОТ. Глобалізація і безпека розвитку / [Білорус О.Г., Гончаренко М.О., Зленко В.А. та ін.]; HAH України, Київ. нац. екон. ун-т. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.

30. Білоус ВТ. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. — Ірпінь: Акад. держ. податков. служби України, 2002. — 449 с.

31. Богданович В.Ю. Роль та місце воєн но-політичної моделі держави у розробленні та здійсненні політики забезпечення її воєнної безпеки // Наука і оборона. — 1999. — С. 34-37.

32. Большой словарь иностранных слов: — М.: ЮНВЕС, 1998. — С. 520.

33. Бондаренко В.О., Литвиненко О.В. Глобальна ідейно-політична гегемонія та становлення нових незалежних держав // Стратегічна панорама. — К.: 2000. — № 3-4. — С. 156-160.

34. Брижко В.М., Гальченко О.М., Цимбалюк B.C. і ін. Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція. — К.: Інтеграл, 2002. — 220 с.

35. Брыжко В.М., Орехов АЛ., Гальченко ОЛ. и др. Е-будущее информационное право / Под ред. РА. Калюжного, М.Я. Швеца. — К.: Интеграл, 2002. — 264 с.

36. Великий тлумачний словник української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001. — 1440 с.

37. Винер Н. Кибернетика и общество. — М.: Наука, 1958. — 282 с.

38. Виступ на зустрічі з членами Кабінету Міністрів України, Главами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 25 черв. 2001 р. // Кучма Л. Україна — європейська держава. — К., 2001.

— Т. 2. — С. 348.

39. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій / За ред. Я.Ю. Кондратьева — К., 2000.

— 64 с.

40. Гавловський В.Д., Романюк БЛ., Цимбалюк B.C. Проблеми організації боротьби з правопорушеннями, що вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2001. — № 3. — С. 163-169.

41. Гавловський В.Д., Калюжний РА., Крупчан ОД. та ін. Інформатизація, право, управління: (організаційно-правові питання). — К.: Вид. Дім "Ін-Юре", 2002. — 191 с.

42. Гавловський ВД., Корочанський O.E., Цимбалюк B.C. Проблеми юридичної деліктології в інформаційних відносинах // Бізнес і безпека. — 1998. — № 6. — С. 19-21.

43. Гавловський В.Д., Романюк БЛ., Цимбалюк B.C. Про результати

вивчення проблем боротьби з правопорушеннями, які вчиняються з використанням комп'ютерних технологій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). —- 2000. — № 2. — С. 122-127.

44. Гавловський В.Д., Цимбалюк B.C. Суспільні інформаційні відносини — об'єкт кримінально-правової охорони і захисту: кримінолого-когні-тологічні аспекти // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2001. — № 4. — С. 168-167.

45. Гавловський В.Д., Цимбалюк B.C. Щодо проблем боротьби із злочинами, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій // Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішений. — К., 1998. — С. 148-154.

46. Гавловський B.Д. Організаційно-правові питання формування державної інформаційної політики в Україні // Наук. вісн. зб. наук. пр. Акад. держ. податков. служби України. — 2002. — № 3. — С. 177-182.

47. Гавловський В., Гуцалюк М.. Калюжний Р. і ін. Питання концепції реформи інформаційного законодавства України. // Правов., нормат. та метрол. забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2000. — Nkl-C. 17-21.

48. Гавловський В., Гуцалюк М., Калюжний Р. Інформаційному суспільству України — інформаційне законодавство (щодо питань реформування законодавства у сфері суспільних інформаційних відносин) // Правов., нормат. та метрол. забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2001. — № 2. — С. 7-11.

49. Гавловський В., Гуцалюк М., Цимбалюк В. Удосконалення інформаційного законодавства як засіб оптимізації протидії комп'ютерній злочинності // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. — 2001. — № З — С. 20-24.

50. Гавловський В.% Калюжний P., Цимбалюк В. ін. Проблеми державної інформаційної політики: гармонізація міжнародного і національного інформаційного права // Прав., нормат. та метрол. забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2001. — № 4.

51. Гавловський В., КалюжнийПР., Цимбалюк В. та ін. Інформаційне законодавство України: концептуальні основи формування // Право України. — 2001. — № 7. — С. 88-91.

52. Гавловський В.Д, Голубев В.О., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій — X.: Фоліо, 2002. — 284 с.

53. Гавловський В.Д., Гуцалюк М.В., Калюжний РА. та ін. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії й практики. — Запоріжжя: Просвіта, 2002. — С. 38.

54. Герасименко В. А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. — М.: Энергоатомиздат, 1994. — 400 с.

55. Голубев В.О. Захист банківської інформації від несанкціонованого доступу // Правов., нормат. та метрол. забезпеченая системи захисту інформації в Україні: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — К., 1998. -С. 50-53.

56. Голубев В.О. Правові аспекти захисту інформаційних технологій // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту МВС України. — 1997. — № 2. — С. 35-40.

57. Голубее В.О. Правові аспекти захисту інформації // Правов., нормат. та метрол. забезпечення системи захисту інформації в автоматизованих системах України. — К., 1998. — С. 44.

58. Голубее В.О., Гавловський ВД., Цимбалюк B.C. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій / За заг. ред. P.А. Калюжного, М.Я. Швеця. — Запоріжжя: Просвіта, 2001. — 252 с.

59. Голубев В.О., Юрченко ОМ. Злочини в сфері комп'ютерної інформації. — Запоріжжя. — 1998. — 157 с.

60. Гордієнко С.Г. Забезпечення економічної безпеки України Службою безпеки України // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними. — К., 2001. — С. 121.

61. Гриньов C.B. Война в четвертой сфере: Превосходство в киберпрост-ранстве будет определять победу в конфликтах XXI века // Независимое воен. обозрение. — 2000. — № 3. — С. 7-8.

62. Грушо АЛ., Тимонина Е.Е. Теоретические основы защиты информации. — М.: Изд-во агентства "Яхтсмен", 1996. — 192 с.

63. Гурковський BJ. Взаємовідносини органів державної влади у сфері забезпечення інформаційної безпеки України: організаційно-правові питання // Вісн. УАДУ. — 2002. — № 3. — С. 27-32.

64. Гурковський B. Інформаційна безпека в Україні як складова національної безпеки // 36. наук. пр. УАДУ — 2002. — Na 2. — С. 9-18.

65. Гурковський B. Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) — 2001. — >? 4. — С. 187-193.

66. Гурковський B. Організційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: Дис.... канд. юрид. наук: 25.00.02 / Нац. Акад. держ. управл. при Президенті України. — К., 2004. — 226 с.

67. Гуцалюк MB. Координація боротьби з комп'ютерною злочинністю // Право України. — 2002. — N° 5. — С. 121-126.

68. Гуцалюк М.В. Протидія комп'ютерній злочинності // Право України. — 2003. — № 6. — С. 114-117.

69. Гуцалюк М.В. Протидія міжнародній комп'ютерній злочинності // Вісн. прокуратури. — 2003. — № 9. — С. 60-64.

70. Девяткин ПМ., Михальский О.О., Правиков ДЛ., Щербаков AJO.

Теоретические основы компьютерной безопасности. — М.: Радио и связь, 2000. — 192 с.

71. Дешко АЛ,, Слівак АС Проблеми організації единого інформаційного простору України // Науково-технічна інформація. — К., 2000. — №3. — С. 14-18.

72. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для студентов вузов. —- М.: Академический Проект; Фонд "Мир", 2003. — С. 344.

73. Зайчик О., Онищенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку // Право України. — 2002. — № 11. —- С. 23-26.

74. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика: теоретические концепции, проблемы, прогнозы. — М.: Изд-во МГУ, 1995. — 84 с.

75. Зіма IJ., Ніколаєв ІМ. Інформаційна війна та інформаційна безпека (огляд думок зарубіжних політологів та воєнних спеціалістів) // Наука і оборона. — № 1. — 1998. — С. 56-58.

76. Зіма II., Ніколаєв ІМ. Інформаційна війна та інформаційна безпека (огляд думок зарубіжних політологів та воєнних спеціалістів) // Наука і оборона. — № 1. — 1998. — С. 56-58.

77. Информационное пространство // Ні-Tech (Панорама высоких технологий). — 2002. — № 9. — С.6.

78. Ібрагімова І. Інформаційна політика крізь призму національної безпеки // 86. наук. пр. УАДУ. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — Вип. 1 — С. 26-40.

79. Інформатизація та відкритість влади як засоби демократизації суспільства: Матеріали "круглого столу". — К.: Альтпрес, 2003. — 160 с.

80. Інформація буде захищена // Уряд, кур'єр, — 5 лип. 2003. (№ 122) — С. 11.

81. Калюжний РА., Цимбалюк В.С. Координація діяльності органів влади у боротьбі з організованою кіберзлочинністю // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія І практика). — 2002. — № 6. — С. 105-111.

82. Кара Мурза СТ. Манипуляция сознанием. — К.: Діалектика, 2000. — 448 с.

83. Карчевський MM. Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж (аналіз складу злочину): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого — X.; 2003. — 19 с.

84. Князев В., Павлов М. Розвиток муніціпального управління в Україні: визначення завдань, практика роботи й форми організації // Вісн. УАДУ. — 2001. — № 2. — С. 51-63.

85. КокошинАА. О системе стратегического управления в КНР // Вопросы стратегического руководства обороной России. Краткий очерк. — М.: ШІМБ РАН, 2001. — С. 36-38.

86. Колосков В.В. Проблеми взаємодії правоохоронних органів держав Європи у боротьбі з міжнародним тероризмом на сучасному етапі // Тероризм і національна безпека України: Матеріали міжнар. конф. — К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003. — С. 86-90.

87. Колосов ЮЛ. Энергоинформационная безопасность // Бизнес и безопасность. — 2003. — № 1. — С. 97-100.

88. Комп'ютерна злочинність: Навч. посіб. / За ред. П.Д, Біленчука, Б.В. Романюка, В.С. Цимбалюка ін. — К., 2002. — 240 с.

89. Комп'ютерна підтримка прийняття рішень на різних рівнях державного управління: Метод, рекомендації та зб. завдань / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України: [Уклад.: В.П. Тронь та ін.] — К, 1998. — 54 с.

90. Копылов ВА. Информационное право. — М.: Юрист, 1997. — 297 с

91. Кравець Є. Національна безпека України: до концепції законодавства // Вісн. АН України. — 1994. — № 1. — С. 83-90.

92. Крупчан ОД. Організація виконавчої влади. — К.: Вид-во УАДУ, 2001. — 132 с.

93. КрусянАР. Взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления: Дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. / О де с. гос. юрид. академия. — О., 1999. — 221 с.

94. Крылов К. Н. Информация правит миром // Служба безопасности.

— 1994. — № 2. — С. 14-17.

95. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ функций управления: Пер. з англ. — М.: Прогресс, 1981. — С. 117.

96. Курило АЛ. К вопросу о проекте концепции законодательного обеспечения информационной безопасности // Компьютерная безопасность: Тез. докл. учасников семинара 15-17 дек. 1992 г. — М", 1993. — С. 3-7.

97. Лазарев ВАЛ. Государственное управление на етапе перестройки. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 160.

98. Лазарев Г. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Національна безпека і оборона. — К.: 2001. — № 1. — С. 80-83.

99. Лисюченко ВЛ., Плішкін ВМ., Цимбалюк B.C. Управління органами внутрішніх справ. — К., 1996. — С. 149.

100. Литвак OJA. Державний вплив на злочинність (кримінологічно-правове дослідження). — К.: Юрінком-Інтер. — 277 с.

101. Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: Моногр. — К., — 2000. — 222 с.

102. Литвиненко О. Інформація і безпека // Нова політика. — 1998.

— № 1. — С. 47.

103. Литвинемко О., Чукут С, Інформаційна політика: Навч.посіб. — К.: Вид во НАДУ, 2003. — ч. 2. — 100 с.

104. Л um винен ко O.B. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в пострадянських країнах ( на прикладі України та Росії): Автореф. дис.... канд. політ, наук. 23.00.04. — К., 1997. — 18 с.

105. Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції. — К.: Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т стратегічних досліджень. 1999. — 163 с.

106. Ліпкон ВА, Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2003. — С. 333-343.

107. Логінов ОМ. Сучасні проблеми забезпечення інформаційної безпеки в контексті формування системи державного управління // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. — 2003. — № 3. — С. 199-204.

108. Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство / Санкт-Петербургский университет МВД России.

— СПб: Фонд "Университет", 2000. — С. 347-348, — 426 с.

109. Лопатин ВЛ. Информационная безопасность в системе государственного управления: Теоретические и организационно-правовые проблемы: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. — СПб., 1997. — 193 с.

110. Лопатин ВЛ, Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. / Санкт-Петербургский университет МВД России.

— СПб.: Фонд "Университет", 2000. — С. 79.

111. Мазур М. Качественная теория информации. — М.: Прогресс, 1982.

— 249 с.

112. Матвеев ММ. Взаимодействие представительных и исполнительных органов в системе местного самоуправления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. — М., 1992. — 18 с.

113. Національна безпека України 1994 — 1996 рр. / Ред. О.Ф. Белов

— К.: НІСД, 1997. — 200 с.

114. Нечипоренко В.П. Информационный капитал научно-технической деятельности // НТИ. — 1998. — Сер. 1. — № 11. — С. 2-8.

115. Нижник ВЛ., Ситник ГЛ., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посіб. / За заг.ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник. — Ірпінь, 2000. — 304 с.

116. Нижник Н?., Машков О А* Системний підхід в організації державного управління: Посіб. / За ред. Н.Р. Нижник — К.: Вид-во У АДУ, 1998. — С. 85.

117. Общая теория национальной безопасности: Учебник, Под общ. ред. A.A. Прохожева. — М.: Изд-во РАГС, 2002. — 320 с.

118. Олійник OS., Соенін ОМ. Правою проблеми регулювання інформаційної діяльності // Стратег, панорама. — 2002. — № 4, — С. 166-174.

119. Оцінка Електронної готовності України /Стратегічні рекомендації/

Доповідь у рамках проекту Уряду України / ПРООН — "Інноваційний трамплін: ІКТ задля добробуту України". — К.: Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, — 2002. — 8 с.

120. Павлютенкова М. Информационная война — реальная угроза или современный миф? // Власть. — 2001. — № 12. — С. 19-23.

121. Панов М., Тихий В. Право людини на безпеку (конституційно-правові аспекти) // Вісн. Конституц. Суду України. — 2000. — № 6. — С. 57.

122. Перегудов ФЛ., Тарасенко ФЛ. Введение в системный анализ: Учебное пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 367 с.

123. Перепелица Г. Информационные войны и национальная безопасность // Зеркало недели. — 30 апр. 1999. — >fe 17 (238).

124. Поздняков АЛ. Информационная безопасность личности, общества, государства // Воен. мысль. — 1993. — № 10.

125. Політ і А Злочинність у сфері інформатики і відмивання грошей // Нові транснаціональні ризики і європейська безпека. — К.; 1997. — С. 22-23.

126. Почепцов ГГ. Национальная безопасность Украины в контексте вопросов и парадоксов // Зеркало недели. — 1997. — 7-14 нояб.

127. Почепцов ГЛ*. Национальная безопасность стран переходного периода: [Учеб.пособие для студентов спец. "Международная информация"] / Ин-т содерж.методов обучения. Ин-т междунар. отношений Киев. Нац. Ун-та им.Т. Шевченко — К., 1996. — 134 е.

128. Правовая информатика в кибернетика: Учебник // Под ред. Н.С. Полевого. — М.: Юрид. лит., 1993. — 528 с.

129. Расторгуев СЛ. Философия информационной войны. — М.: Вузовская книга, 2001. — 468 с.

130. Рибак MJ., Атрохов AB. До питання про інформаційні війни // Наука і оборона. — № 2. — 1998. — С. 65-68.

131. Рибак MJ., Атрохов AB. До питання про інформаційні війни // Наука і оборона. — № 2. — 1998. — С. 65-68.

132. Рогожин ММ. Организация обратной связи от общества к власти // Інформаційні технології та безпека: Матеріали 3-ї міжнар. конф. 23-27 черв. 2003 р. в м. Партеніт. — К.; 2003. — Л6 б. — С. 69-73.

133. Розенфельд НА* Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. 12.00.08. — К., 2003. — 17 с.

134. Скородумов Б., Иванов В. Стандарты информационной безопасности //

135. Скуратівський ВА., Шевченко М.Ф. Соціальні системи та соціальні методи дослідження: Навч. посіб. — К.: Вид-во У АДУ, 1998. — 188 с.

136. Стишенко И Ж., Богатырёв АЛ. К вопросу об информационной безопасности // Захист інформації. — 2002. — №2. — С. 4-9.

137. Третейский информационный суд и первые свободные выборы: Сб. норматив, актов и док. / [Под общ. ред. Ю.М. Батурина]. — М.: Юрид. лит., 1994. — ПО с.

138. Украінчук О.В. Забезпечення національної безпеки в умовах формування в Україні громадянського суспільства та демократичної, правової, соціальної держави: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук 12.00.01 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — X., 1994. — 17 с.

139. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвит-ку/Редкол: Белов О.Ф. (голова), Гончаренко Н.М., Марченко Б.О., та інш. Монографія. — К.: Н1СД, 1999. — 384 с.

140. Урсул АД. Природа информации: Филос. очерк. — М.: Мысль, 1968. — 284 с.

141. Урсул АД., Цырдя ФИ. Информационная безопасность. Сущность, содержание и принципы её обеспечения: Материалы конференции — М.; 1999 — С. 1.

142. Файоль А. Учение об управлении // Научная организация труда управление. — М.: Экономика, 1965. — С. 362-363

143. Фатьянов АЛ. Правовое обеспечение безопасности информации: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02. — М., 1999. — 503 с.

144. Фомін В.О., РосъА.О. Сутність і співвідношення понять "інформаційна безпека", "інформаційна війна" та "інформаційна боротьба" // Наука і оборона. — К., 1999. — №4. — С. 23-32.

146. Хроніка вірусної атаки на Укртелеком — Інформац. мережа Інтер-нет: htth: //

146. Цимбалюк В. Проблеми латентності комп'ютерної злочинності // Нравов., нормат. та метрол. забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К., 2000. — С. 57-61.

147. Чубукова О. Правова основа інформатизації суспільства // Право України. — 2000. — № 4. — С. 96-99.

148. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998. — Т. 1: А-Г. — С. 455.

149. Юсупов РМ., Заболотский В Л. Научно-методологические основы информатизации. — СПб.: Наука, 2000. — С. 438-455.

150. Ярочкин ВН. Информационная безопасность: Учебник для студентов вузов. — М.: Академический Проект. Фонд "Мир", 2003. — 640 с.