Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

3.6. У сфері науки і техніки

Найбільш важливими об'єктами недержавного управління національною безпекою України у сфері науки і техніки є:

• результати фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень, потенційно важливі для науково-технічного, технологічного і соціально-економічного розвитку країни, включаючи відомості, втрата яких може завдати шкоди національним інтересам України;

• відкриття, незапатентовані технології, промислові зразки, корисні моделі й експериментальне обладнання;

• науково-технічні кадри та система їх підготовки та перепідготовки;

• системи управління безпекою складних об'єктів.

До числа основних зовнішніх загроз національній безпеці у сфері науки і техніки слід віднести:

• прагнення розвинених країн отримати протиправний доступ до науково-технічних ресурсів України для використання отриманих українськими вченими результатів у власних інтересах;

• створення пільгових умов на українському ринку для іноземної науково-технічної продукції у сфері безпеки й одночасне прагнення розвинених країн обмежити розвиток науково-технічного потенціалу України (скупка передових підприємств, що виробляють засоби і системи безпеки з наступним їх перепрофілюванням, збереження експортно-імпортних обмежень і т. ін.);

• активізацію діяльності іноземних державних і комерційних підприємств, установ та організацій в сфері промислового шпіонажу із залученням до неї розвідувальних та інших спеціальних служб.

До числа внутрішніх загроз національній безпеці України в сфері науки і техніки слід віднести:

• складну економічну ситуацію в країні, яка веде до зниження фінансування науково-технічної діяльності, тимчасовому падінню престижу науково-технічної сфери, відпливу за кордон передових ідей і технологій;

• нездатність підприємств недержавної форми власності виробляти на базі новітніх досягнень у сфері мікроелектроніки та передових технологій конкурентоспроможну наукомістку продукцію, яка дозволяє забезпечити достатній рівень технологічної незалежності України від зарубіжних країн, що призводить до вимушеного широкого використання імпортних аналогів при формування інфраструктури системи національної безпеки України;

• серйозні проблеми в галузі патентного захисту результатів науково-технічної діяльності українських вчених;

• відсутність ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності та цивілізованого трансферу технологій, недостатній рівень кадрового забезпечення у сфері охорони інтелектуальної власності на підприємствах недержавної форми власності;

• відплив інтелектуального та наукового потенціалу за межі України;

• широке застосування застарілих технологій, виробничих фондів, що знаходяться в критичному стані;

• зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів.

Найбільш конструктивних шляхом управління загрозами та небезпеками в сфері науки і техніки є шлях удосконалення законодавства України, яке регулює відносини у даній сфері, і механізмів їх реалізації. З цією метою держава має сприяти недержавним інституціям у створенні системи моніторингу шкоди від реалізації загроз та небезпек найбільш важливим об'єктам забезпечення національної безпеки України в сфері науки і техніки, включаючи громадські наукові ради і організації незалежної експертизи, які виробляють рекомендації для сукупної системи забезпечення національної безпеки України щодо управління загрозами та небезпеками у даній сфері, попередженню протиправного або неефективного використання інтелектуального потенціалу України.

Отже, до основних напрямів забезпечення національної безпеки в даній сфері можна також віднести:

• збільшення фінансування науково-технічної діяльності, вжиття заходів щодо підвищення престижу науково-технічної сфери, створення механізму унеможливлення відпливу за кордон передових ідей і технологій;

• поетапне збільшення обсягів видатків на розвиток освіти, науки і техніки, створення умов для залучення в науково-технічну сферу додаткових асигнувань з метою вироблення конкурентоспроможної наукомісткої продукції;

• забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності;

• створення умов для зменшення відпливу інтелектуального та наукового потенціалу з України;

• недопущення монополізму у сфері використання конкурентоспроможної науково-технологічної продукції, необхідної для забезпечення потреб суспільства і держави;

• застосування новітніх технологій при забезпечення національної безпеки;

• реалізація прогресивних освітніх програм підготовки і підвищення кваліфікації кадрів з новітніх науково-технічних напрямів.