Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

2.2. Принципи та методи бенчмаркінгу

Досягнення цілей е обумовленим основоположними началами, ґрунтуючись на яких можна їх досягати.

Відтак розглянемо принципи, об'єкти дослідження, основні правила аналізу й етапи процесу бенчмаркінгу, основні джерела інформації, контроль у системі бенчмаркінга, а також підходи до навчання на основі бенчмаркінга.

Фактори успіху, що визначають цей процес, можна класифікувати в такий спосіб:

"Тверді" (об'єктивні) фактори : визначення чітких границь проекту; точне планування часу; дотримання стандартів якості; прийняття до уваги бюджетних обмежень.

"М'які" (суб'єктивні) фактори : дружній клімат для співробітництва; позитивний настрой — орієнтація на досягнення результату; усвідомлення важливості якості; зацікавленість; творчий підхід; етика підприємництва (аналіз переваги — це не промислове шпигунство).

Ця концепція є допоміжним засобом для збору інформації, що є необхідною підприємству, щоб постійно поліпшувати продуктивність і якість і бути попереду конкурентів. Аналіз переваги використовується як важіль, щоб зламати закостенілу структуру підприємництва, орієнтуючись, наприклад, на кращі результати інших підприємств.

Аналіз переваги — це погляд на внутрішні функції, діяльність і досвід з наступною метою: визначити кращі результати; проаналізувати свою роботу; виявити недоліки у функціонуванні; усунути слабкі місця; створити мотивацію до постійного поліпшення.

З аналітичної точки зору розрізняють три основних типи аналізу:

• внутрішній аналіз переваги відноситься до порівнянь усередині організацій, наприклад, між відділами, чи підрозділами товарними групами;

• зовнішній аналіз переваги порівнює подібні види діяльності в різних областях, наприклад, між конкурентами або колегами, що працюють на різних ринках;

• функціональний аналіз переваги — це третє і, напевно, самий цікавий різновид. Тут порівнюють схожі функції або процеси в різних галузях.

Ідея полягає в тому, щоб віднайти найкращі результати скрізь, де вони зустрічаються. Рішення друкарні про вибір одного з цих трьох варіантів залежить у кінцевому рахунку від реальної ситуації і від того, де можна знайти для неї кращий зразок для наслідування.

Аналіз переваги дає інноваційні імпульси для процесу розробки нових методів роботи. І при цьому відбувається не реформа, а революція, що створює нові організації — підприємства, яким по плечу вимоги конкуренції. Велике значення для одержання здатності перемагати в конкурентній боротьбі має знання особливих правил гри й умов у своїй галузі. Незважаючи на це, можна виділити деякі загальні фактори успіху, що діють незалежно від конкретної галузі і характеризують першокласне підприємство:

• орієнтація на досягнення результату;

• увага до витрат;

• орієнтація на покупців і купівельну корисність;

• контакти з постачальником;

• підвищення якості та продуктивності;

• використання сучасних технологій;

• концентрація на основній діяльності;

Визначивши основний зміст бенчмаркінга, розглянемо більш докладно його основні принципи. Так, GJi. Watson виділяє наступні основні принципи бенчмаркінга.

1. Взаємність . Бенчмаркінг є діяльністю, заснованою на взаємовідносинах, згоді й обміні даними, що забезпечують "виграшну" ситуацію для обох сторін. Але взаємність не буває наосліп. Спочатку необхідно погодити межі діапазону інформації, порядок обміну даними, логіку проведення дослідження. У бенчмаркінговому альянсі будь-який партнер повинний мати гарантії щодо поведінки інших і, тільки повага правил гри всіма учасниками, гарантує усім гарний результат. Усе має бути заздалегідь встановлене і погоджено.

2. Аналогія . Оперативні процеси партнерів повинні бути схожими. Може бути оцінений будь-який процес, аби група дослідження могла б перевести його в культурний, структурний і підприємницький контекст свого підприємства. Аналогія процесів і встановлення критеріїв добору партнерів по бенчмаркінгу є тим, від чого залежить успіх діяльності.

3. Вимір . Бенчмаркінг — це порівняння характеристик, обмірюваних на декількох підприємствах; метою є встановлення того, чому існують розходження в характеристиках і як досягти їхнього найкращого значення. Найважливішим вважається визначення ключових характеристик процесу, що дозволяє поліпшити характеристики на основі вивчення процесу.

4. Вірогідність . Бенчмаркінг має проводитися на основі фактичних даних, точного аналізу і вивчення процесу, а не тільки на базі інтуїції.

Процес бенчмаркінга можна розбити на п'ять фаз: 1, Визначення об'єкта аналізу переваги. Тут потрібно установити ті об'єкти підприємства, які можна досліджувати за допомогою аналізу виробництва. Існує можливість критично переглянути організацію в цілому чи її окремі складові частини. Більш того, слід

вирішити, чи проводити аналіз переваги з внутрішньої чи зовнішньої точки зору, наприклад, з позиції сири йняття покупця. Далі, цей інструмент може знайти застосування при аналізі това рів, контрольних показників обсягу продажів, орієнтації клієнтів і т.д. У принципі немає ніяких обмежень застосування, крім тих, котрі випливають з потреб покупця і вимог самого підприємства.

2. Виявлення партнерів по аналізі переваги. Визначивши ЦІЛІ, варто почати пошук кращих підприємств. Придатні партнери повинні бути не тільки першокласними самі по собі, але і мати за можливості високий ступінь порівнянності з власною компанією. Цей процес включає наступні кроки:

• побіжний огляд. На цій стадії здійснюють поверхневий огляд наявних джерел інформації, а також збирають уже доступні дані;

• упорядкування. У цій фазі, беручи до уваги подальшу інформацію, докладно описують наявні до цього моменту відомості;

• вибір кращих. На цій стадії процесу обирають партнерів, яких вважали придатними.

Як джерела інформації пропонуються:

• звіти про діяльність фірм;

• журнали, книги, бази даних;

- перелік підприємств;

• ділові зв'язки;

• консалтингові компанії;

• спеціалізовані конференції, семінари, ярмарки;

• союзи, дослідницькі установи і т.д.

• фахівці;

• маркетингові клуби;

• співробітники різних комісій;

• участь у наглядацьких радах.

3. Збір інформації. Ця фаза включає не тільки збір якісних даних, але і вивчення/опис змісту праці, процесів або чинників, що пояснюють продуктивність. Збір інформації включає на ступні під-завдання:

• концепція опнтувальних листів, що містить визначення і пояснення;

• підбір інформації про власне підприємство (сильні і слабкі сторони);

• збір фактів про партнера по аналізі переваги;

- використання додаткових джерел;

• документальне оформлення інформації;

• перевірка наявних даних, щоб гарантувати їхнє визнання і схвалення відповідальності керівниками, як на своєму підприємстві, так і в партнерів по аналізі переваги.

4. Аналіз інформації. Цей крок висуває найбільші вимоги до творчих і аналітичних здібностей, що беруть участь у процесі аналізу переваги. Аналізувати означає не тільки усвідомлювати подібності і розходження, але і розуміти взаємозв'язок. Крім того, треба виявити різні чинники, що можуть ускладнити порівняння і фальсифікувати результати. Тут можна запропонувати наступний порядок дій:

• упорядкування і зіставлення отриманих даних;

• контроль якості інформаційних матеріалів;

• спостереження за факторами, що роблять вплив, котрі можуть спотворити порівняння;

• виявлення недоліків у роботі з порівняння з кращими методами; розуміння лежачих в основі причин, що пояснюють існування недоліків;

• проведення аналізу, за допомогою якого можна вибрати між виготовленням за рахунок власних ресурсів і постачанням з боку за наявності сумнівів щодо деяких підрозділів або процесів (аналіз, виготовлення чи покупка).

5. Цілеспрямоване проведення в життя отриманих зведень. П'ята стадія містить у собі не тільки впровадження розроблених можливостей поліпшення, але і подальший розвиток організації підприємства. Йдеться не про те, щоб копіювати досягнення кращих підприємств; навпаки, вони мають служити стимулом для подальшого інноваційного розвитку власної організаційної структури — інакше аналіз переваги виллється в стратегію переможеного. Виявлений потенціал для поліпшення потрібно реалізовувати за допомогою конкретних заходів. При цьому варто запитати себе, чи застосовуються отримані дані за звичайного планування чи є необхідною докорінна переорієнтація.

Таке цілеспрямоване інноваційне впровадження означає:

• міркування про наслідки аналізу переваги;

• надання звіту про результати зацікавленим особам;

• виявлення можливостей поліпшення;

" синхронізація зі звичайним планом робіт підприємства;

• розробка плану проведення необхідних змін;

• впровадження плану в життя;

• розуміння аналізу переваги як безупинного процесу;

• використання результатів для подальшого інноваційного розвитку.

5. Контроль за процесом і повторення аналізу. Контроль за процесом при впровадженні результатів аналізу відбувається в двох площинах: по-перше, можна стежити за розвитком встановлених оціночних показників результатів роботи підприємств і, по-друге, необхідно перевіряти досягнення проміжних цілей і дотримання планів по ресурсах і термінам.

Методи і процеси піддаються постійним змінам. Те, що недавно було найкращим досягненням, незабаром стане стандартом або навіть впаде нижче цього. Тому слід регулярно перевіряти, чи мають ще силу виявлені найкращі показники. Отже, аналіз переваги — це не одноразова дія, він має бути формально встановлений на підприємстві, як постійно здійснювана функція. Як правило, витрати на аналіз переваги після його впровадження значно знижуються:

• співробітники перейнялися довірою до такого інструмента, як аналіз переваги;

• були зав'язані контакти з підприємствами, що порівнювалися, які можна підтримувати за допомогою регулярного обміну. При цьому треба тільки стежити, чи не спливли нові кращі підприємства;

• відомі важливі джерела інформації, вже існує база даних, яку потрібно тільки поповнювати.

Передумовою оптимального використання цих даних є деталізоване і систематичне документування всіх колишніх зведень по аналізу переваги.

Практичний приклад. Як "Ксерокс" поліпшив збут за допомогою аналізу переваги відпуску товарів при керуванні запасами. Відділ "Комерційна логістика і збут" у "Ксероксі" аж до початку 80-х років міг підвищувати свою продуктивність щорічно тільки на 3-5 %. Цього виявилося недостатньо, щоб залишатися конкурентоздатним з погляду цін на ринку копіювальних апаратів.

Керівники збутових центрів з'ясували, що самою слабкою ланкою в логістичному ланцюзі є етап від надходження товарів на склад готової продукції до їхнього відправлення. З метою ліквідації цього вузького місця на початку 1981 року одному з працівників доручили пошук придатного партнера для порівняння, але не з конкурентів.

Цей працівник використовував у своїх пошуках спеціалізовані журнали, а також галузеві союзи і консалтингові компанії, поки не наткнувся на фірму "ЛЛ. Вин", постачальника спортивних товарів. Це підприємство було відомо своєю системою керування запасами, розробленої за допомогою гуртків якості. Одночасно була виявлена велика подібність з "Ксероксом", тому що "Л.Л. Бин" також мав потребу в системі управління запасами і збуту для дуже різнорідних з погляду форми, маси і розміру товарів.

Відвідування делегації "Ксерокса" у складі трьох осіб фірма "Л.Л. Бин" і порівняння таких оціночних показників роботи, як "число замовлень на людино-день", "кількість виробів у штуках на людино-день" і, у першу чергу, "число ходок на людино-день" розкрили разючу різницю ("ходка" описує шлях до контейнера): "Л.Л. Бин" перевершив фірму "Ксерокс" у три рази за показником "число ходок на людино-день".

Як головну причину можна було виділити набагато більше число видів робіт, керованих комп'ютером, на підприємстві "Л.Л. Бин". Так, наприклад, розміщення товарів, а, відповідно, і поточне сортування і відпустка товарів по замовленнях., проводилися залежно від швидкості обігу, щоб зменшити шлях переміщення продукції.

Позитивний досвід призвів до подальших проектів в області комерційної логістики і збуту, де партнерами в порівнянні, серед інших, сталі фармацевтична оптова фірма і виробник побутових приладів. Великий успіх аналізу переваги в "Ксероксі" знайшов своє відображення в підвищенні щорічного приросту продуктивності на 10 % у наступні роки. З них 3-5 % належить до аналізу переваги.

За останні роки багато стало відомим про підвищені вимоги до БМ, даній сфері пріоритети можуть встановлюватися методом узгодження і аналітичним способом. Якщо при здійсненні діяльності по БМ, що сконцентрована на бізнес-процесах, пріоритети віддаються саме декільком життєво важливим для компанії процесам, при цьому поєднуючись з кращими методами проведення БМ, це є свідченням наявності безпосередньої підтримки цілей компанії.