Основи журналістики: Підручник

Автор: | Рік видання: 2011 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 496

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 236 с.

2. АхмадулинЕ.В. Основы теории журналистики: учеб. пособие/Е. В. Ахмадулин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009.350 с.

3. Багиров Э. Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды: учеб. пособие/Э. Г. Багиров. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 119 с.

4. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: учеб. пособие для студентов вузов/Г. П. Бакулев. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 176 с.

5. Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр: методичні матеріали для студентів зі спеціальності "Журналістика"/М. А. Балаклицький. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. - 74 с.

6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/Пер. с английского./Даниэль Белл. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Academia, 2004. - CLXX, 788 с.

7. БогомоловаН. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения/Н. Н. Богомолова. - М.: Изд-во МГУ, 1991. -125 с.

8. Борковський О. І. Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний досвід, нові завдання)/О. Борковський, С. Сирополко; за ред. К. Костева й Г. Кошаринсько-го. - Мюнхен: Український техніко-господарський інститут, 1993. - 204 с.

9. Бурдье П. О телевидении и журналистике/Пер Бурдье. - М.: Прагматика культуры, 2002.- 160 с.

10. Вайшенберг З. Новина журналістика: навч. посіб./Зіг-фрид Вайшенберг. - К.: АУП, 2004. - 262 с.

11. Вачнадзе Г. Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информации - их аудитория, техника, бизнес, политика/Г. Н. Вачнадзе. - Тбилиси: Ганатлеба, 1989. - 672 с.

12. Введение в журналистику: Хрестоматия.- М.: Высш. шк., 1989. - 263 с.

13. Введение в теорию журналистики. Учеб. пособие./Про-хоров Е. П., Гуревич С. М., Ибрагимов А.-Х.-Г. и др. - М.: Высш. шк., 1980. - 287 с.

14. Владимиров В. М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння: монографія/В. М. Владимиров. - К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2003.- 220 с.

15. Владимиров В. М. Основы журналистики в понятиях и комментариях: учеб. Пособие/В. М. Владимиров. - Луганск: Изд-во ВУГУ, 1998. - 144 с.

16. Ворошилов В. В. Журналистика: учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. - 304 с.

17. Гейтс Б. Дорога в будущее/Билл Гейтс; пер. с англ. - М.: Диалог-Наука, 1997. - 315 с.

18. Гетьманець М. Ф. Сучасний словник літератури і журналістики/Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л.. - Х.: Прапор, 2009. - 384 с.

19. Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів, складена за французькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ/Адаптація та упорядкування - Алла Лазарєва. - К., 1999. - 96 с.

20. Горохов В. М. Основы журналистского майстерства В. М. Горохов. - М.: Высш. шк., 1989. - 117 с.

21. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах/Д. С. Гри-гораш. - Львів: Вища школа, 1974. - 295 с.

22. Дзялошинский И. М. Творческая индивидуальность в журналистике/И. М. Дзялошинский. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 80 с.

23. Доломан Є. "Випадкові свавілля", або "ЦеКа играет чело-веком"/Євмен Доломан//Літературна Україна.- 1996. -8 лютого.

24. Збірник праць кафедри української преси: На пошану професора Володимира Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня народження. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. - Вип. 3. - 411 с.

25. ЗдоровегаВ.Й. Вступ до журналістики: конспект лекцій /В. Й. Здоровега. - Львів: Вища школа, 1975. - 111 с.

26. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник/Володимир Здоровега; 2-е вид., перероб. і допов. - Львів: ПАІС, 2004. - 268 с.

27. ЗемляноваЛ. М. Современная американская коммуни-кативистика /Л. М. Землянова. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 271 с.

28. Іванов В. Ф. Журналістська етика: підручник/Валерій Іванов, Володимир Сердюк. - К.: Вища школа, 2006. - 231 с.

29. Информационные жанры газетной публицистики: Хрестоматия. - М.: Изд-во МГУ, 1986-295 с.

30. Как мы пишем/Андрей Белый, М. Горький, Евг. Замятин и др. - М. Книга, 1989. - 208 с.

31. Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу та суспільства/Мануель Кастельс. - К.: Ваклер, 2007. - 290 с.

32. Квіт С. М. Масові комунікації підручник/Сергій Квіт. - К.: ВД "КМА", 2008. - 206 с.

33. Корконосенко С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов/С. Г. Корконосенко. - М.: Аспект-пресс, 2002.276 с.

34. Кузнецова О. Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень: моногр./Олена Кузнецова - Львів: Світ, 1998. - 412 с.

35. Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: посібник /О. Д. Кузнецова; 2-е вид., перероб і доп. - Львів: ПАІС, 2005. - 200 с.

36. Лаврик О. В. Основи журналістики: навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності "Журналістика"/О. В. Лаврик. - Х.: ХНУ імені В. Н. Кара-зіна, 2008. - 73 с.

37. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие по журналистике/Г. В. Лазутина. - М.: Аспект Пресс, 2000.

38. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: підручник /В. В. Лизанчук. - К.: Знання, 2006. - 628 + компакт-диск.

39. ЛубковичІ. М. Соціологія і журналістика: підруч./І. М. Луб-кович. - Львів: ПАІС, 2005. - 176 с.

40. Масова інформація: підручник/А. З. Москаленко, Л. В. Гу-берський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. - К.: Либідь, 1997. -216 с.

41. Михайлин I. Л Журналістика як всесвіт: вибрані медіадослідження/І. Л. Михайлин. - Х.: Прапор, 2008. -512 с.

42. Михайлин I. Л. Журналістська освіта і наука: підручник /І. Л. Михайлин. - Суми: Університетська книга, 2009. - 336 с.

43. Михайлин I. Л. Науково-дослідна робота студента з журналістики: методичні матеріали для студентів із спеціальності "Журналістика"/І. Л. Михайлин. - 2-е вид., випр. і допов. - Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2010. - 92 с.

44. Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума/Н. Н. Моисеев. - М.: Языки русской культуры, 2000. - 224 с.

45. Москаленко А. З. Теорія журналістики: підручник /А. З. Москаленко. - К.: Експрес-об'ява, 1998. - 334 с.

46. НовомбергскийН. Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России: лекции, читанные в Русской Высшей Школе общественных наук в Париже/Н. Новом-бергский. - СПб.: Типография Ф. Вайсберга и П. Гершуни-на, 1906. - 303 с.

47. Овсепян Р. П. Журналист - профессия востребованная. Всюду. Журналистское образование в национальных регионах страны/Р. П. Овсепян. - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2007. - 97 с.

48. Основи масово-інформаційної діяльності: підручник /А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. - К., 1999. - 634 с.

49. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для студ. вузов по спец. "Журналистика"/Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. - СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. - 272 с.

50. Периодическая печать на Западе: сб. статей. - СПб: Типография Н. П. Собко, 1904. - 348 с.

51. Пітерс Д. Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації/Джон Дарем Пітерс; пер. з англ. А. Іщенка. - К.: ВД КМ Академія, 2004. - 302 с.

52. ПотятиникБ. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб/Бо-рис Потятиник. - Львів: ПАІС, 2010. - 246 с.

53. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння/Борис По-тятиник. - Львів: ПАІС, 2004.- 312 с.

54. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації/Г. Г. Почепцов; 2-е вид., доп. - К.: Вид. центр "Київський університет", 1999. - 308 с.

55. Приступенко Т. О. Правові засади функціонування сучасних засобів масової комунікації України/Т. О. Приступенко. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. - 250 с.

56. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: ученик /Е. П. Прохоров. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 350 с.

57. Публіцистика і тенденції розвитку світу: Збірник наук. статей. - Львів: Львів. держ. ун-т, 1999. - 176 с.

58. Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем /В. В. Рызун. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1995. - 200 с.

59. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підручник/В. В. Різун. - К.: Просвіта, 2008. - 260 с.

60. Стюфляева М. И. Образные ресурсы публіцистики / М. И. Стюфляева. - М.: Мысль, 1982. - 176 с.

61. Стюфляева М. И. Поэтика публицистики/М. И. Стюфля-ева. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. - 154 с.

62. Стюфляева М. И. Человек в публицистике (Методы и приемы изображения и исслед.)/М. И. Стюфляева. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. - 143 с.

63. Теорія і практика радянської журналістики: Основи майстерності, проблеми жанрів. - Львів: Вид-во ЛДУ, 1989. - 323 с.

64. ТеплюкВ. М. Этика журналистского творчества. - М.: Мысль, 1980. - 172 с.

65. Тертычный А. Жанры периодической печати: учеб. пособие/Александр Тертычный. - М.: Аспект-Пресс, 2000. - 312 с.

66. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра/За заг. ред. проф. В. І. Шкляра. - К., 1998. - Вип. 3. - 180 с.

67. УченоваВ. В. Беседы о журналистике. - 2-е изд., испр. и доп./В. В. Ученова - М.: Мол. гвардия., 1985. - 205 с. (Эврика).

68. Ученова В. В. Исторические корни современной публіцистики/В. В. Ученова. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1972. - 74 с.

69. Халлер М. Пошук і збір інформації: навч. посібник/Міха-ель Халлер. - К.: АУП, 2006. - 308 с.

70. Цісак В. Трансформація преси в Україні та Польщі в контексті суспільних змін (1989-1999)/Войцех Цысак. - К.: Центр вільної преси, 2000.- 218 с.

71. Шумилина Т. В. "Не могли бы вы рассказать...": Метод интервью в журналистике/Т. В. Шумилина. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1976. - 136 с.

72. Bond F. F. An introduction to jornalism. A survey of the Fourth Estate in all its forms. 2 ed. The Macmillan compani/Fraser F. Bond. - New York, 1961. - 359 p.

73. Hagemann W. Die Zeitung als Organismus/Walter Hagemann. - Heidelberg, 1950. - 260 s.

74. SiebertF. Four theories of the press. University of Illinois press/Fred Siebert, Theodor Peterson, Wilbur Schramm. -Urbana, 1963. - 153 p.