Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

ПОЛІТОЛОГІЯ

(від грец. politike - політика і грец logos - учення) - наука, об'єктом якої є ...

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

МЫШЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма политического сознания, которая при осознании социально-политической сферы использует рациональные способы познания. Политическое мышление - ...

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

ВИСНОВКИ

1. Молода синтетична політична наука визначає теоретичні засади практичної політики по керівництву державою, надаючи суспільній активності громадян чіткої спрямованості на розуміння важливості захисту національних інтересів України. Для керівника політичні знання стають ідейною основою його практичній діяльності.

2. Політологія в Україні інституювалась у навчальну дисципліну практично-прикладного характеру в системі підготовки сучасних фахівцю в галузі економіки, права, інших спеціальностей не тільки гуманітарного профілю. Вона має специфічний об'єкт дослідження — політику держави, власну методологію та парадигми політичного мислення, достатній обсяг матеріалу для осмислення, практичну потребу суспільства у підготовці кадрів політологів.

3. Загальна політологія органічно пов'язана з сукупністю конкретних політологічних знань про політику і має достатні системоутворюючі чинники, щоб самостійно досліджувати специфічний предметі виступати методологічною основою розробки і осмислення конкретної політики, збагачувати таким чином всю систему політологічного знання.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Що вивчає політологія як суспільна наука?

2. Якою є структура політичної науки?

3. Яке місце займає політологія в системі гуманітарних наук?

4. Що дає керівнику політичні знання та вміння користуватися евристичним потенціалом політології?

5. Які категорії в системі політичних наук є основними?

6. Чи можна включити в поняття "політологія" буденні політичні знання?

7. Назвіть загальнотеоретичні та конкретно-емпіричні методи дослідження політології.

8. Які конкретні способи та процедури передбачають емпіричні методи дослідження загальнополітичних фактів?

9. Які теоретичні передумови та практично-політичні потреби привели до інституювання політології як науки у XIX столітті?

10. Назвіть основні функції політології.

11. Охарактеризуйте основні парадигми політичного мислення.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аристотель. Политика //Соч. в 4-х т. - Т.4. —М., 1983.

2. Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології. - К., 1996.

3. Картунов О. В. Вступ до етнополітології. - К., 1999.

4. Кирилюк Ф.М. Українська політологія: рівень розвитку, проблеми // Політологічний вісник. - 1993.- № 4.

5. Политическая наука в Украине. — Симферополь. -2002.

6. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. - М 2002.

7. Панарин A.C. Политология. Изд. 2-е.- М., 2005.

8. Политология: Хрестоматия. - Спб, 2006.

9. Політологія: підручник для Вузів / Ред. Кремень В.Г., Пазенок B.C. та ін. - К., 2001.

10. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

11. Рудин. Ф. М. Політологія. Курс лекцій. - К., 2004.

12. Єндрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ.- М, 2005.

13. Українська політологія. - К., 1994.

14. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. та інш. Основи загальної та воєнної політології. - К.: НАОУ, 2007.