Соціологія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц.

Автори: , , | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: КНЕУ | Кількість сторінок: 124

ВСТУП

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення соціології розрахований на студентів усіх форм навчання за програмами бакалаврату та магістратури. В посібнику розглядаються зміст основних категорій та понять, закономірності, підходи, структура й функції соціологічної науки, методи й організація соціологічних дос­ліджень.

Вивчення даного курсу допоможе сформувати у майбутніх фа­хівців соціологічне мислення і культуру, надасть їм необхідну допо­могу в розумінні сутності й змісту складних соціологічних явищ і процесів, що відбуваються в сучасному ринковому суспільстві, у виявленні причин та джерел їх виникнення, в усвідомленні природи різних соціальних конфліктів та пошуку адекватних шляхів їх подо­лання й вирішення, крім того, надасть допомогу в прийнятті й реалізації ефективних управлінських рішень, які були б спрямовані на нормальне функціонування і подальший розвиток соціальних об’єк­тів в умовах ринку.

Вивчення цього курсу дозволить також майбутнім фінансистам і менеджерам оволодіти фундаментальними основами досить важливих знань, уміннями та навичками підготовки й проведення конкретних соціологічних досліджень у майбутній практичній діяльності по управлінню соціальними процесами, соціальними групами й соці­альними організаціями, незалежно від сфери діяльності та форми власності.

І, нарешті, пропонований навчально-методичний посібник ставить за мету сприяти формуванню у майбутніх економістів уміння використовувати соціологічний підхід як важливий засіб і дійо­вий інструмент аналізу складних соціальних проблем у всіх сфе­рах життя, а головне — в діяльності ділових організацій різних типів і видів.