Соціальна географія: навч. посібник

Автор: | Рік видання: 2007 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 349

2.2. Закони, закономірності та принципи соціальної географії

Кожна самостійна галузь знань ґрунтується на власних законах і закономірностях, які є наслідком її розвитку.

Проблемам законів суспільної географії присвячені праці сучасних відомих українських вчених М. Паламарчука, М. Пістуна, О. Шаблія, Я. Олійника, А. Степаненка.

Оскільки закони та закономірності суспільної географії, а в її межах і соціальної географії розкривають зміст цих галузей знань, то їх відкриття і вивчення — це надзвичайно актуальне завдання, адже вони формують основу теоретичного багажу. Сформульовані в межах конкретної галузі знань, закони називаються науковими. Як зазначає О. Шаблій, науковий закон — "це відображення з допомогою понять і категорій істотних і необхідних зв'язків, що існують у навколишній дійсності і у мисленні" *104 . І соціальна географія, і регіональна соціальна географія ґрунтуються на системі законів.

*104: {Шаблій О. /. Суспільна географія: теорія, історія, країнознавчі студії. — С. 120.}

Отже, необхідні, істотні, стійкі, такі, що постійно повторюються, відношення між явищами в природі та суспільстві, — це реальні закони, а відображення реальних законів системою понять тієї чи іншої галузі знань — це наукові закони.

Розрізняють три основні групи законів:

1. Всезагальні, або універсальні.

2. Великі, або загальні для великих груп явищ.

3. Специфічні, або часткові.

Кожна з трьох основних груп законів поділяється на три типи:

— закони, які діють незалежно від волі людей;

— закони і нормативні акти, що діють у конкретній державі, тобто створені людьми;

— закони взаємовідносин між людьми *105 .

*105: {Шевчук Л. Т. Розміщення продуктивних сил. — Львів: Видави, центр Львів, нац. ун-ту ім. І. Франка, 2001. — С. 19.}

О. Шаблій називає ще один вид класифікації законів: їх поділ на дві групи — часові та просторові. Часові закони відображають істотний зв'язок явищ і процесів, що виступають одні стосовно інших як причина і наслідок з вираженою часовою послідовністю, а просторові закони відображають такі зв'язки, як відношення взаєморозташування, співіснування явищ, предметів і процесів *106 . На нашу думку, ця класифікація умовна, оскільки відношення взаєморозташування, співіснування явищ, предметів і процесів постійно змінюється в часі.

*106: {Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, країнознавчі студії. — С. 121.}

Найважливіші всезагальні реальні закони, що діють незалежно від волі людей, — циклічність розвитку і системність *107 . Ці закони, безумовно, визначають розвиток окремих соціально-географічних об'єктів, процесів і явищ, а також соціальної сфери у межах територіальних суспільних систем того чи іншого ієрархічного рівня, і з ними не можна не рахуватися.

*107: {Шевчук Л. Т. Розміщення продуктивних сил. — С. 19.}