Соціологія: 100 питань – 100 відповідей

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Інкос | Кількість сторінок: 352

Дивись також:

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

демократична держава, що спирається на широку соціальну основу і здійснює активну соціальну політику, спрямовану на ...

ЗАХИЩЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

(social security/safety) -сукупність юридичних і соціальних гарантій, що забезпечують кожному індивіду реалізацію його прав (права ...

Що є предметом соціології освіти? Які функції виконує соціологія освіти?

Якщо філософія вивчає загальний духовний процес формування людини, освіту як культурно-історичне явище, психологія — влив освіти на формування особистості, залежність ефективності освіти від розвитку психіки осіб, що навчаються, соціальна психологія — по- ведінку в структурі організаційно опосередкованих норм, цінностей і цілей, а педагогіка — процес і результат оволодіння системою знань, формування світогляду і етичних якостей, то соціологія досліджує, як завдяки освіті людина включається в соціальні групи, займає певні позиції в соціальній структурі суспільства, освоює і виконує соціальні ролі.

Соціологія освіти відноситься до другого рівня системи соціологічних знань, це спеціальна соціологічна теорія, яка:

забезпечує інтеграцію соціально-гуманітарних наук, що вивчають освіту, взаємозв'язок з іншими спеціальними соціологічними теоріями;

вивчає не тільки інститути і організації сфери освіти, але і конкретний механізм їхнього функціонування і способи регулювання.

Об'єктом соціології освіти виступає соціальне середовище, де розгортається функціонування процесів освіти, діють певні суб'єкти у формі різноманітних навчальних занять, з певною системою взаємин людей, з їхньою інституційною і не інституційною організацією.

Предмет соціології освіти — закономірності функціонування і розвитку освіти, її взаємодії і взаємовплив на розвиток суспільства, соціальних спільнот, різних шарів і груп, їхніх відносин між собою в процесі життєдіяльності.

Освіта розглядається як соціальний феномен у сукупності всіх його соціальних характеристик:

вид соціальних відносин;

соціальний інститут;

соціальна організація;

соціальний процес;

соціальна система.

Як відкрита соціальна система, освіта пов'язана з іншими соціальними системами. Процес освіти взаємодіє з іншими соціальними процесами. В такому розумінні освіта виступає як один з фільтрів трудової кар'єри.

Соціологія освіти як динамічна спеціальна соціологічна теорія виконує наступні функції:

соціалізаційну — дослідження місця і ролі освіти в освоєнні і накопиченні індивідом соціального досвіду, освоєння суспільних норм, традицій і стереотипів поведінки;

теоретичну — розширення, приріст і збагачення соціологічних знань про освіту як соціальне явище;

прогностичну — розробка соціальних прогнозів про передбачувані тенденції процесу і можливі результати навчально-виховних проектів;

описову — систематизація і опис дослідницького матеріалу про освіту в аналітичних записках, звітах, статтях, книгах;

інформаційну — збір, систематизація і накопичення соціологічної інформації про хід процесу освіти, стан справ в окремих його напрямах, ефективність тих або інших методик і прийомів;

ідеологічну — формування соціологічних поглядів і ідей; вивчення того, як вони входять в цілісну систему пояснення суспільства;

перетворюючу — розробка (на основі соціологічних вимірів впливу на соціальні відносини методів дії результативних технологій навчання і виховання) системи соціального управління освітою.