Соціологія культури: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 302

Дивись також:

КОНФЛИКТ (теории)

— совокупность теоретических концепций, методологических приемов и направле­ний исследования явлений, имеющих прямое или косвенное отношение ...

ДЕСПОТИЗМ

(от греч. despotes-повелитель) - форма самодержавной власти, неограниченная монархия, отличающаяся полным произволом власти, бесправием подданных; ...

Література

Американська соціологія: Перспективи. Проблеми. Методи. - М.: Прогрес, 1972. БахтінМ.М. До методології гуманітарних наук//Бахтін М.М. Естетика словесної творчості. — М.: Мистецтво, 1979.

Бахтін М.М. Марксизм і філософія мови. — Л., 1930.

БахтінМ. М. Проблема мовних жанрів//Бахтін М.М. Естетика словесної творчості. -М.: Мистецтво, 1979.

Бахтін М.М. Проблеми поетики Достоєвського. — М., 1972. Бахтін М.М. Естетика словесної творчості. — М.: Мистецтво, 1979. Бсрндт P.M. Берндт К.Х. Світ перших австралійців. — М.: Наука, 1981. Вебер М. Вибрані твори. — М.: Прогрес, 1990.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. Протестантські секти і дух капіталізму// Вебер М. Вибрані твори. — М.: Прогрес, 1990.

Вебер М. Господарська етика світових релігій. Соціологія релігії// Вибране. Образ суспільства. — М.: Юрист, 1994.

Веблен Т. Теорія панівного класу. — М.: Прогрес, 1984. Вернадський Г.В. Нариси російської історії. — Прага, 1927. Вернадський Г. В. Досвід історії Євразії. — Берлін, 1934.

Волков В.К. Етнократія — непередбачений феномен посттоталітарного світу// Поліс - 1993. — №2.

ВиготськийЛ.С. Мислення і мова. — М.,Л., 1934.

Гаджієв К.С. Геополітика: історія і сучасний стан дисципліни // Поліс. — 1996. — №2. Гайденко П.П. Філософська герменевтика і її проблематика // Природа філософського знання. Част. 1, — М., 1975.

Гайденко П.П., Давидов Ю.Н. Історія і раціональність. Соціологія Макса Вебера і веберівський ренесанс. — М., 1991.

Іонін Л.Г. Консервативний синдром //Соціологічні дослідження -1987 -№б

Іонін Л.Г. Повсякденна і професійна інтерпретація // Структура культури і людина в сучасному світі. — М.: Ін-т філософії, 1987.

Іонін Л.Г. Розуміюча соціологія. Історичний і критичний аналіз. — М.: Наука 1979

Калашник Я.М. Судова психіатрія. — М., 1961.

Календарні звичаї й обряди в країнах зарубіжної Європи. Історичні корені і розвиток звичаїв. — М.: Наука, 1993.

Канетті Е. Маса і влада. — М., 1997.

Комарів М.С. Вступ до соціології. — М.: Наука, 1994.

Конт О. Курс позитивної філософії//Родоначальники позитивізму— Вип. І.—Спб., 1912.

Коростовцев М.А. Релігія Стародавнього Єгипту. — М.: Наука, 1976.

Кун Т. Структура наукових революцій. — М.: Прогрес, 1977.

Левада Ю.О. Структура соціальна // Філософська енциклопедія. — Т. 5. — М., 1970.

Лосєв О.Ф. Діалектика міфу//Лосев О. Ф. Міф, число сутність. — М., 1994.

Лотман Ю.М., Успенський БО. Про семіотичний механізм культури//Лотман Ю.М. Вибрані статті. — Т. III. — Таллін, 1993.

Лотман Ю.М., Успенський Б.О. Рольдуальних моделей у динаміці російської культури (до кінця XIX століття)//Учені записки Тартуського держуніверситету. — 1977.— Вип.414.

Манхайм К. Діагноз нашого часу. — М., 1996.

Маркс К.. Енгельс Ф. Маніфест комуністичної партії/Твори. — Т. 4. — М., 1955.

Маркс К., Енгельс Ф. Німецька ідеологія //Твори. — Т. 3. — М., 1955.

Назаретян О. "Зіткнення цивілізацій" і "кінець історії" //Суспільні науки і сучасність. - 1994. - № 6.

Йоффе К. Етнополітика в східноєвропейському перехідному процесі // Поліс. — 1996.

- № 2, 3.

Нариси з історії теоретичної соціології XX сторіччя. — М.: Наука, 1994.

Панарін О.С. Між атлантизмом і євразійством // Вільна думка. — 1993.

Панарін О.С Росія в цивілізаційному процесі. — М., 1995.

Петров М.В. Що таке поліетнізм? (Територіально-етнічні домагання і конфлікти в колишньому СРСР) // Поліс. - 1993. - № 6.

Поппер К.Р. Відкрите суспільство і його вороги. — М., 1992.

Поппер К.Р. Убогість історицизму. — М., 1993.

Руссо Ж.-Ж. Міркування про походження і причини нерівності між людьми // Руссо Ж.-Ж. Трактати. - М.: Наука, 1969.

Савицький П.Н. Євразійство. — Прага, 1923.

Сноу Ч. Дві культури. — М., 1973.

Сорокін ПО. Еміль Дюркгейм про релігію//Нові ідеї в соціологіі.- Зб.4.-Спб., 1914.

Судова психіатрія. — М.: Юридична література, 1965.

Сокир В.М. Міф. Ритуал. Символ. Образ. Дослідження в галузі міфопоетичного. - М.: Прогрес Культура, 1995.

Трубецькой М.С. Європа і людство. — Софія, 1920.

Трубецькой М.С. Російська проблема. — Берлін, 1922.

Трубецькой М.С. Загальноевразійський націоналізм. - Париж, 1927.

Філіппов О.Ф. Обґрунтування теоретичної соціології. Вступ до концепті Георга Зіммеля// Питання соціології. — 1993. — № 3.

М.Ф.Юрій. Соціологія культури

Фролов С.С. Соціологія. — М.: Наука, 1994.

Хайдеггер М. Буття і час. — М., 1997.

Хантінгтон С Зіткнення цивілізацій // Поліс. — 1994. — № І.

Шишков СМ. Конвенціоналізм у судовій психіатрії// Людина. — 1994.

Шпенглер О. Захід Європи. — М.: Мистецтво, 1993.

Шюц А. Структури повсякденного мислення//Соціологічні дослідження.— 1986.— № І


Навчальне видання

Юрій Михайло Федорович

СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Навчальний посібник

Редактор: Білокурський Сергій Петрович Коректор: Наслєдова Тетяна Анатоліївна Комп'ютера верстка: Василенко Людмила Геннадіївна Дизайн обкладинки: Сидоренко Марія Олексіївна