Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Дивись також:

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

Академік

академічне звання дійсних членів НАН та галузевих академій України: найвище вчене звання, яке мають особи, ...

ПОЛІТОЛОГІЯ

(від грец. politike - політика і грец logos - учення) - наука, об'єктом якої є ...

Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ

Запитання та навчальні завдання

1. Якими є причини виникнення політики як самостійної сфери життєдіяльності людини та суспільства?

2. Що таке політика, чим вона відрізняється від економіки, культури та інших сфер життєдіяльності людини?

3. Яку структуру має політика?

4. Які функції виконує політика у суспільстві?

5. Що вивчає сучасна політологія?

6. Що спільного й відмінного в плюралістичному та моністичному поглядах на предмет політології?

7. Назвіть та проаналізуйте функції політології.

8. Дайте характеристику методам політичних досліджень.

9. Що є спільного та які відмінності існують між політикою та мораллю?

10.Чому політику вважають “брудною” справою?

11.Яка з функцій сучасної політичної науки найбільш актуальна для України?

12.Який з існуючих методів політології має, на ваш погляд, більше можливостей для пояснення сучасної ситуації в Україні?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антологія світової політичної думки в 5 т. - М.: Думка, 1997.

2. Аристотель. Политика. Соч. в 4 т. - М., 1983. - Т. 4. - 376 с.

3. Бутенко А. П. Наука, політика, влада: проблеми взаємин // Соціально - гуманітарні знання - 1999. - № 3.

4. Вебер М. Політика як покликання і професія / Вебер М. Обрані твори. - М.: Прогрес, 1990.

5. Гаджиев К. С. Політична філософія. - М:. Економіка, 1999. - 606 с.

6. Гелей С. Д., Рутар С. М. Основи політології: Навчальний посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. - 427 с.

7. Ільїн М. В. Десять років академічної політології – нові масштаби наукового знання // Поліс. - 1999. - № 6.

8. Конституція України. - К.: Права, 1996. - 54 с.

9. Курс політології: Підручник. - 2-е вид., випр. і доп. - М.: ІНФРА-М,

2002. – 460 с.

10. Лебедєва М. Політологія як наука, а не ідеологія // МЕ і МО. - 2001. - № 2.

11. Макіавеллі Н. Государ. - К.: Наукова думка, 1990. - 84 с.

12. Монтеск'є Ш.. Обрані твори. - М., 1955. - 266 с.

13. Мухаєв Р. Т. Політологія: Підручник для вузів. - М.: ТРІОР, 1998. - С. 5 - 27.

14. Панарин А. С. Політологія: Навчальний посібник. - М:. Гардарікі, 2002 - 480 с.

15. Політологія: Посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К.: Вид. центр "Академія", 1998. - 368 с.

16. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів - К.: Генеза, 1997. - 400 с.

17. Рудич Ф. М. Політологія в Україні: Теоретичний та прикладний контекст // Віче. - 1997. - № 7. - С. 24 - 35.


18. Соловьёв А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001. — 559 с.

19. Холод В. В. Лекції з політології: Навчальний посібник - Суми:

Видавництво "Університетська книга", 2001. - 407 с.

20. Чешков М. А. Синергетика: За і проти хаосу // Суспільні науки і сучасність. - 1999. - № 6.