Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

БЕЗОПАСНОСТЬ

- англ. security; нем. Sicherheit. Состояние, когда народ (государство) может суверенно, без вмешательства и давления ...

БАЗИС И НАДСТРОЙКА

(от греч. basis - основание) - англ. substructure and superstructure; нем. Basis und Uberbau. По ...

АССОЦИАЦИЯ

(от лат. associatio - объединение, связь) - англ. association; нем. Assoziation. 1. Группа, организованная для ...

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

понятие, подразумевающее индивидуализированную форму существования социальности в ее противопоставлении политическому, фиксируя определенный уровень развития и ...

ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ

наличие консенсуса, единодушия, согласованности между различными социальными силами гражданского общества (или большинства из них) по ...

Глава 9. Правова держава та громадянське суспільство

Держава відіграє вирішальну роль у житті суспільства. Завдяки появі держави як органу управління суспільством людство перейшло від стану дикості й варварства до цивілізованості. Держава узгоджує багатоманітні соціальні інтереси, упорядковує життєдіяльність суспільства, забезпечує його цілісність, захищає слабких від свавілля сильних, утверджує у відносинах між людьми панування сили права натомість панування права сили, яке притаманне додержавному стану. Вся людська історія неспростовно свідчить, що найбільшого розвитку суспільства досягали за розвиненої державності,й навпаки — руйнування державності призводило до глибокої суспільної кризи і навіть до зникнення самого суспільства. Справжнім гімном державі є слова Т. Гоббса про те, що «поза державою — панування пристрастей, війна, страх, бідність, мерзота, одинокість, варварство, дикість, невігластво, в державі — панування розуму, мир, безпека, багатство, благопристойність, сус-пільство.витонченість.знання і прихильність»'. Проте держава не є абсолютним благом, з нею пов'язано й чимало негативного. Вона може зловживати своїм монопольним правом примусу й чинити насилля над суспільством. Держави втягують народи у кровопролитні війни, можуть здійснювати геноцид стосовно власних народів, вводити

1 Гоббс. Т. О гражданине // Избр. произведения: В 2 т. М., 1965. Т. 1. С 364.

жорстокі закони, обкладати населення непомірними податками тощо. Державне насильство найстрашніше,бо спирається на силу державної влади з її каральним апаратом, здійснюється у масштабі всього суспільства й не залишає громадянам законних шляхів і засобів боротьби проти нього. Негативні сторони функціонування держави виявляються не лише за недемократичних політичних режимів. Будь-яка, навіть найдемократичніша, держава прагне до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством.

Держава, отже, не є ні абсолютним благом, ні абсолютним злом. З метою мінімізації негативних наслідків функціонування держави для суспільства, обмеження можливого зла від неї людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів. До них належить насамперед теорія демократії з її концепціями і принципами та їх практичною реалізацією. Особливе місце в арсеналі теоретичних засобів впливу суспільства на державу посідають теорії правової держави і громадянського суспільства.


Рекомендована літератураАвцинова Г. И.

Социально-правовое государство: сущность, особенности становления // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 3.

Арато Е., Коген Дж.

Відродження, занепад та реконструкція концепції громадянського суспільства // Політ, думка. 1996. N° 1.

Варывдин В. А.

Гражданское общество // Социально-полит, журн. 1992. № 8.

Васильев В. А.

Гражданское общество: идейно-теоретические истоки // Социально-полит, журн. 1997. № 4.

Василъчук Ю. А.

Гражданское общество эпохи НТР // Полит, исследования. 1991. № 4.

Гаджиев К. С.

Гражданское общество и правовое государство // Мировая экономика и междунар. отношения. 1991. № 9.

Гаджиев К. С.

Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопр. философии. 1991. № 7.

Гелнер Э.

Условия свободы: гражданское общество и его исторические соперники. М, 1995.

Государство и гражданское общество // Социально-полит, журн. 1997. № 4.

Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. М., 1998.

Грезин И.

Правовое государство. М., 1988.

Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення / Відп. ред. С. В. Бобровник. К., 1997.

Загальна декларація прав людини: Прийнята ООН 10 грудня 1948 p. К., 1963.

Замбровский Б. Я.

К вопросу о формировании гражданского общества и правового государства // Социально-полит, науки. 1991. № 6.

Ильин М. В., Коваль Б. И.

Две стороны одной медали: гражданское общество и государство // Полит, исследования. 1992. № 1—2.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. К., 1996.

Кочетков A. П.

О формировании гражданского общества // Социально-полит, науки. 1992. № I.

Кравченко И. И.

Концепция гражданского общества в философском развитии // Полит, исследования. 1991. № 5.

Левин И. Б.

Гражданское общество на Западе и в России // Полит, исследования. 1996. № 5.

Лінецький С.

Ідея правової держави в сучасній Україні: проблеми досвіду // Нова політика. 1996. № 5.

Нерсесянц В. С

Правовое государство: история и современность // Вопр. философии. 1989. № 2.

Одинцова А. В.

Гражданское общество: прошлое, настоящее, будущее // Социально-полит, науки. 1991. № 12.

Павленко Р., Рябов С.

Динаміка громадянського суспільства в Україні // Нова політика. 1996. № 5.

Перегудов С. П.

Гражданское общество: «трехчленная» или «одночленная» модель? // Полит, исследования. 1995. № 3.

Смольков В. Г.

Проблемы формирования гражданского общества // Социально-полит, науки. 1991. № 4.

Тимошенко В. I.

Правова держава (теоретико-історичне дослідження). К., 1994.

Фергюсон А.

Опыт истории гражданского общества. М., 2000.

ШабоЖ.-Л.

Государственная власть: конституционные пределы и порядок осуществления // Полит, исследования. 1993. N° 3.

Шапиро И.

Демократия и гражданское общество // Полит, исследования. 1992. № 4.