Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Дивись також:

БЕЗОПАСНОСТЬ

- англ. security; нем. Sicherheit. Состояние, когда народ (государство) может суверенно, без вмешательства и давления ...

БАЗИС И НАДСТРОЙКА

(от греч. basis - основание) - англ. substructure and superstructure; нем. Basis und Uberbau. По ...

АССОЦИАЦИЯ

(от лат. associatio - объединение, связь) - англ. association; нем. Assoziation. 1. Группа, организованная для ...

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

(від грец. systema - складене з частин) - сукупність державних і недержавних соціально-політичних інститутів, які ...

БАГАТОПАРТІЙНА СИСТЕМА

цілісне утворення, що формується всередині політичної системи суспільства на основі усталених зв'язків між політичними партіями, ...

Розділ 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Запитання та навчальні завдання

1. Розкрийте сутність поняття «політична система».

1. Охарактеризуйте теорію політичної системи Г. Алмонда.

2. У чому полягає сутність теорії політичної системи К. Дойча?

4. Назвіть основні положення теорії політичної системи Д. Істона.

5. З яких компонентів складається структура політичної системи?

6. Назвіть і охарактеризуйте функції політичної системи суспільства.

7. Які підсистеми політичної системи ви знаєте?

8. Що входить в інституційну підсистему?

9. Які типи політичних систем ви знаєте?

10. Від чого залежить стабільність політичної системи?

11.Від чого залежить формування тієї чи іншої політичної системи в різні історичні епохи і в різних країнах?

12.Як співвідносяться і взаємодіють держава, політична система і громадянське суспільство?

13.Проаналізуйте взаємозв'язок чинників стабілізації та дестабілізації політичних систем.

14.Порівняйте умови функціонування політичних інститутів у різних типах політичних систем.

15.Які чинники впливають на формування політичної системи в сучасній Україні?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андреев С. С. Политические системы и политическая организация // Социально-полит. журнал. - 1992. - № 1.

2. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. - Київ, 2003.

3. Белов Г. А. Политическая система // Кентавр. - 1995. - № 2.

4. Борисов В. К. Теория политических систем. - М., 1999.

5. Гавришенко І. Політична система суспільства // Політологічні читання. - 1993. - № 1.

6. Журавський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники права // Віче. - 2000. - № 2.

7. Кульчицький С. Еволюція державного устрою в Україні від тоталітаризму до демократії // Віче. - 1997. - № 1.

8. Крисаченко В. С., Власюк О. С. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В. С. Крисаченко. - К.: НІСД, 2003.

9. Каменская Г. В., Радионов А. М. Политические системи современности. - М.: Омега, 1999.

10.Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: Навч. посібник / За ред. Ф. М. Рудича. - К.: Парлам. вид-во, 2002.

11.Пушкарева Г. В. Политическая система: синергетический подход // Вестник Моск. ун-та. Серия 12. Полит. науки. - 2001. - № 6.

12.Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? Учеб пособие. - К.: Довіра, 1999.

13.Смирнов В. Политические и экономические преобразования в России и Украине. - М.: "Три квадрата", 2003.

14.Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991 – 2001 р.р. - К.: Юрінком Інтер, 2001.

15.Якушик В. Політична система та політичний режим (Україна посткомуністична) // Політична думка. - 1993. - № 1.