Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Дивись також:

БАГАТОПАРТІЙНА СИСТЕМА

цілісне утворення, що формується всередині політичної системи суспільства на основі усталених зв'язків між політичними партіями, ...

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

(civil society) – високий ступінь розвитку суспільства, у якому його члени — громадяни широко наділені ...

БИГАМИЯ

БИГАМИЯ (ДВОЕЖЕНСТВО, ДВОЕМУЖЕСТВО) (от лат. bis - два раза и греч. gamos - брак) - ...

АТЕИЗМ

(от греч. atheos - безбожный) - англ. atheism; нем. Atheismus. Отрицание существования Бога и связанное ...

БИКУЛЬТУРАЛИЗМ

(от лат. bis - два раза и cultura - образование) - англ. biculturalism; нем. Bikulturalis-mus. ...

Тема 7. ПРАВОВА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки правової держави.

2. Громадянське суспільство, його сутність і основні проблеми формування.

3. Становлення й розвиток правової держави та громадянського суспільства в Україні.

Методичні рекомендації

1. Головною тезою цього дослідження має стати положення про зростаючу відповідальність держави за добробут, розвиток і безпеку її громадян.

Дослідження питання спід розпочати з періоду античності, коли відбувається зародження ідеї правової держави. Ідеї політичної етики, цілей держави, політичного устрою, природного права пов'язані з іменами Платна, Арісготеля, Полівій, Ціцерона.

Суттєвий внесок у розвиток політичної думки внесла епоха Середньовіччя. Саме цьому періоду ми завдячуємо виникненням таких понять, як: парламент, суд присяжних, міське самоврядування та ін. Починаючи з епохи Нового часу, теорія правової держави суттєво доповнюється та поглиблюється ідеєю прав людини (Дж. Локк), народного суверенітету (Ж.-Ж. Руссо), теорією поділу влади (Ш. Монтеск'є). Німецька класична філософія в особі І. Канта, І. Фігте, Г. Гегеля, Р. фон Молля, О. Бера завершує формування основних ознак правової держави.

Далі слід визначити та схарактеризувати основні ознаки правової держави. Необхідно звернути особливу увагу на основні інститути правової держави:

конституційну державність;

— плюралістичну структуру політичних відносин; —державну монополію на владу;

інституційований зворотний зв'язок із суспільною думкою;

— процесійну формальну і матеріальну раціоналізацію держави;

— захист інтересів перед державною владою та судовий контроль над діяльністю держави, які мають забезпечувати її зв'язок з правом.

2. Дослідження громадянського суспільства слід розпочати з визначення поняття. Далі варто ознайомитися з історією виникнення та становлення ідеї громадянського суспільства. Ідеї громадянського суспільства можна знайти ще в античності— у творах Арістотеля та Цицерона. Макіавеллі висловловив думку, що в суспільстві існують інтереси не лише держави. Т. Гоббс та Дж. Локк вперше використовують термін «Громадянське суспільство». Г. Ге-гель доводить самостійність цього поняття та явища.

Потім слід розглянути умови, за яких можливе становлення громадянського суспільства, його взаємозалежність від наявності правової держави. Громадянське суспільство це суспільство вільних незалежних індивідів, головним суб'єктом якого виступає людина.

Потрібно проаналізувати основні характеристики взаємовідносин громадянського суспільства і держави. Назвати головні ознаки та сучасні концепції громадянського суспільства.

3. З'ясувати сутність поняття правової держави, громадянського суспільства. Потрібно простежити становлення та розвиток названих понять і явищ у політичній думці України.

Ідеї правової держави та громадянського суспільства знаходимо в творах С. Оріховського, П. Орлика, Т. Шевченка, М. Костомарова, М. Драгоманова, І. Франка, Л. Українки, М. Грушевського, Б. Кістяківського та інших діячів.

Період комуністичного режиму потребував дещо інших цінностей, хоч елементи правової держави, громадянського суспільства мали місце в дещо специфічному вигляді. З проголошенням незалежності Української держави та початку процесу демократичних перетворень ці проблеми потребують подальшого розроблення.

Треба звернути увагу на особливості національних демократичних процесів. Певні інститути і процеси водночас належать, і до громадянського суспільства і до правової держави. Вони виконують роль зв'язки між ними і мають вирішальне значення щодо стабілізації суспільства. До таких структур відносять: політичні партії, об'єднання, клуби, засоби масової інформації, механізми виборчого процесу, політичну культуру тощо. Подальший розвиток відносин суспільства і держави є гарантією того, що суспільство стане громадянським, а держава —демократичною.

Враховуючи, що соціально-політичною основою правової держави є демократичні перетворення та формування громадянського суспільства, а економічну базу становить змішана економіка, можемо вести мову про розбудову правової держави в Україні. Тому творення механізму, що забезпечив би оптимальні умови для реалізації здібностей, інтересів громадян, надання умов для додержання соціальної справедливості, досягнення соціального миру і національної злагоди в суспільстві дає змогу ставити питання про необхідність побудови в Україні правової соціальної держави.

У процесі вивчення цієї теми студенти повинні оволодіти таким поняттями та категоріями: держава, правова держава, право, ідея права і свободи, природне право, правова рівність, громадянське суспільство, громадянські права і свободи, групи тиску, групи інтересів, економічна сфера громадянського суспільства, соціально-політична сфера громадянського суспільства, духовна сфера громадянського суспільства, верховенство закону, розподіл влад, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, масове суспільство, інститути громадянського суспільства, інститут соціального партнерства, три концептуальні підходи (ін-дивідуально-особистісний, корпоротивно-груповий, індивідуально-груповий).

Основні поняття та категорії


Правова держава — тип держави, основними ознаками якої є зв'язність правом, верховенство закону, поділ влади, правовий захист особи, юридична рівність громадянина і держави. Критерієм для віднесення певної держави до держав правових слід визнати стабільність суспільства, оперативність державного врядування, відносну задоволеність громадян діяльністю держави.

Громадянське суспільство — це суспільство громадян з високим рівнем економічної, соціальної, політичної культури і моральної властивостей, яке спільно з державою утворює розвинуті правові відносини; суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага.

Економічна сфера громадянського суспільства. Громадянське суспільство має під собою економічну основу. Його формування супроводиться появою різноманітних форм власності та перевагою приватного капіталу. У розвинутому суспільстві діє розгалужена ринкова інфраструктура, що підлягає регулюванню. Названі фактори спричинюють ділову активність, заповзятливість людей, створюють передумови плідної роботи.

Політична сфера громадянського суспільства. У політичній сфері громадянське суспільство забезпечує усім своїм громадянам вільну участь у державних і громадських справах. Держава і громадянин при наявності закону і рівності всіх перед ним мають інтерес і реалізують його. У такій державі виключається дискримінація за національними, етнічними, політичними, релігійними, статево-віковими ознаками, забезпечується надійний законодавчий захист особистості й гідності громадянина. Головним суб'єктом такого суспільства виступає людина.

Інститути громадянського суспільства. З початком процесу демократичної перебудови світового співтовариства зріс інтерес до проблематики громадянського суспільства. Його наукове дослідження проводиться у невід'ємному зв'язку з проблематикою правової держави. Західні й вітчизняні політологи знайшли принципово нові підходи щодо аналізу названих понять, внаслідок чого політико-правова теорія збагатилася новими положеннями, а саме: громадянське суспільство є основою держави, його становлення відбувається в тісному взаємозв'язку із становленням правової держави; для цивілізованого розвитку обох феноменів необхідно створювати надійний механізм взаємодії та взаємозбагачення; не лише держава, а й інститути самого громадянського суспільства можуть негативно впливати на інші його складові; формування громадянського суспільства є передумовою становлення політичної демократії, обмеження всеохоплюючої ролі держави. Певні інститути і феномени водночас належать до громадянського суспільства і до правової держави. Вони виконують роль необхідної «зв'язки» між ними і мають вирішальне значення щодо функціонування громадянського суспільства. До таких структур та інститутів можна віднести політичні партії, об'єднання, клуби, засоби масової інформації, механізми виборчого процесу, політичну культуру, представництво тощо.

Соціальна сфера громадянського суспільства. Громадянське суспільство — це соціально організована структура, що складається за межами політичних структур, але охоплює й їх, оскільки вони також є його частиною і утворені громадянами. Такі елементи, як демократичне законодавство, поділ влади, наявність легальної опозиції, цілого ряду політичних партій тощо. Не являють самі собою безпосередню структуру громадянського суспільства, але вони становлять певні форми закріплення його впливу в політичні організації суспільства.

Сфера приватного життя громадянського суспільства. Сфера приватного життя має бути закритою для будь-якого політичного, владного втручання. Це найважливіший показник існування громадянського суспільства.

Громадянські права і свободи — основа конституційно-правового статусу громадянина певної держави, яка визначає можливості його участі в політичному, соціальному і культурному житті суспільства.

Питання для дискусії


1. Зіставте основні ознаки правової держави, громадянського суспільства з конституційними положеннями української держави та сучасними реаліями.

2. Простежте взаємозв'язок громадянського суспільства і правової держави.

3. Чому і в якому розумінні поняття громадянського суспільства розглядають як противагу державі?

4. Які фактори сприяють становленню громадянського суспільства в Україні?

5. Обгрунтуйте концепцію громадянського суспільства в праці Гегеля «Філософія права».

6. Чи стали засоби масової інформації інститутом громадянського суспільства в Україні?

7. Чи має Україна якісь успіхи у формуванні громадянського суспільства?

8. Чого бракує громадянському суспільству в Україні?

Теми рефератів


1. Громадянське суспільство і правова держава як атрибути демократичного розвитку суспільства.

2. Ідея правової держави в історії світової політичної думки.

3. Форми державного правління і громадянське суспільство.

4. Конституція України — гарант подальшого розвитку правової держави, громадянського суспільства.

5. Діалектика взаємозв'язку правової держави і громадянського суспільства.

6. Громадянське суспільство, його сутність та умови становлення.

7. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства.

8. Виникнення та розвиток ідеї правової держави.

Питання для самоконтролю


1. Чому громадянське суспільство є необхідною умовою розвитку демократичної держави?

2. Які концептуальні підходи до проблем громадянського суспільства?

3. Проаналізуйте особливості основних напрямів розвитку громадянського суспільства?

4. Який зміст і форми діяльності соціальної і духовної сфер громадянського суспільства?

5. Які сучасні форми взаємодії між громадянським суспільством і державою існують в демократичних суспільствах?

Питання до заліку


1. Визначення, сутність, основні ознаки правової держави.

2. Теоретичні засади правової держави у творах українських мислителів.

3. Основні ознаки правової держави.

4. Принцип організації діяльності правової держави.

5. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства.

6. Сутність концепції громадянського суспільства.

7. Головні інститути громадянського суспільства.

Питання до іспиту


1. Поняття та сутність правової держави. Становлення правової держави в Україні.

2. Концепція громадянського суспільства. Взаємодія громадянського суспільства і правової держави; етика відносин.

3. Становлення і розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні.

Завдання для самостійної роботи


1. Визначте зміст таких категорій та понять: правова держава, громадянське суспільство, виконавча, законодавча, судова влади, право, закон, референдум, суверенітет народу, змішана економіка.

2. Проаналізуйте можливість співіснування правової і соціальної держави.

3. Які функції виконує громадянське суспільство?

4. Схарактеризуйте три історичні стадії в розвитку громадянського суспільства.

5. Яка роль власності і підприємництва у формуванні громадянського суспільства?

6. Яка структура громадянського суспільства?

7. Розкрийте зміст і форми економічної діяльності громадянського суспільства.

8. Який зміст і форми діяльності соціальної і духовної сфер громадянського суспільства?

9. Розкрийте форми і методи діяльності громадських організацій і рухів в Україні.

Рекомендована література


Базовкін Т., Кремень В. Партії та громадянські об'єднання України. — К., 1994.

Беренштейн Л., Панченко П., Рейт О. Розбудова громадянського суспільства в Україні. — К., 1999.

Геллнер 3. Условия свободьі. Гражданское общество и его исторические соперники. — М., 1995.

Гражданское общество и правое государство: предпосьілки формирова-ния. —М., 1997.

Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення. — К., 1997.

Декларація про державний суверенітет України.

Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2-х т. — К., 1992.

Загальна декларація прав людини.

Задоянчук О. І. Громадянське суспільство. — К., 1999.

Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. — К., 1999.

Институтьі самоуправлення: историко-правовое исследование. — К., 1995.

Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. — Львів, 2003.

Кириченко С. О. Шляхи формування громадянського суспільства і правової держави. — К., 1999.

КінД. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. — К., 2000.

Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. — Львів, 2002.

Куприц Н. Ц. Из истории государственно-правовой мьісли дореволюци-онной России (XIX в.) — М.,1980.

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. — Львів. 2002.

Савельев В. Громадянське суспільство і правова держава: проблеми становлення. — К., 1997.

Селівинов А. О. Будуємо нову державу. — К., 1997.

Тимошенко В. І. Правова держава. Теоретико-історичне дослідження. — К., 1994.

Удовиченко В. П. Украйна: поиск модели социального государства. — К., 1997.

Цвих В. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика. — К., 2002.

Шемшученко Ю. С, Бабкіна В. Д. Політологічний енциклопедичний словник. — Навч. посібник. — К., 1997.

Шпорлюк Р. Шляхи формування нації і громадянського суспільства в пострадянських країнах. — К., 2001.

Щедрова Г. П. Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава: становлення функції і тенденції розвитку в сучасній Україні. —К., 1996.

Щедрова Г. П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К., 1994,