Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 172

Список використаної літератури

1. Бебик В. Політичний менеджмент глобальної інтелектуальної сфери // Політичний менеджмент. - 2006. - № 6.

2. Біла С. О. Досвід ліберального реформування української економіки (1991 - 2005 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 6.

3. Біляцький С, Добровольська Б. Чи потрібна партія для захисту вітчизняної науки? // Віче. - 2004. - № 5.

4. Борейко В. Про забезпечення прискореного розвитку економіки України // Економіка України. - 2005. - № 8.

5. Веклич О. Екологічний чинник формування конкурентоспроможності національної економіки // Економіка України. - 2005. - №12.

6. Вербинський В. В., Земляний М. Г. Російський фактор в свроІн-теграційних енергетичних відносинах України // Стратегічна панорама. -2004. -№1.

7. Віднянський С. В., Мартиной А. Ю. Еволюція зовнішньої політики України (1991 - 2006 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. -№4.

8. Вишняков О. Європейський Союз: дискримінаційний режим в торгівлі з Україною // Право України. - 2005. - № 9.

9. Вища освіта України і Болонський процес / За заг. ред. В.Г.Кременя - Тернопіль, 2004.

10. Вощевський В., Жмаєв Г. Вступ до СОТ: позитивні та негативні наслідки для України. Україна — HATO, 2004.

11. Вступ до Світової організації торгівлі: нові можливості для України. -К., 2006.

12. Гнибіденко І. Трансформація зайнятості сільського населення в умовах аграрних перетворень // Економіка України. - 2005. - № 4.

13. Годун С. Д. Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу. -К., 1999.

14. Гончаров Ю., Петін Ю., Сальник О. Застосування системи рей-тингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції // Економіка України. - 2005. - № 11.

15. Горенко О. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи і політична практика. - К., 2007.

16. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу. - К.,

2004.

17. Грицяк І. А., Немиря Г. М ., Палій О. М. Європейська інтеграція. Опорний конспект дистанційного курсу. ~ К., 2004.

18. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. -К.,2006.

19. Данількевич М. Україна і Світова організація торгівлі // Право України.-2005.-№7.

82

20. Дзоз В. Гуманітарна політика держави, як відповідь на проблеми суспільного розвитку. Вища освіта України. - 2005. -№ 3.

21. Дзьобко А. Україна та ЄС: сучасний стан та перспективи взаємовідносин. - К., 2000.

22. Євробюлетень, 2005. - № І, № 7; 2006. - № 1, № 4, № 5.

23. Європейська інтеграція та Україна / За ред. І. Розпутенка. - К.,

2002,

24. Європейський вибір України. Дніпропетровськ, 2004.

25. Європейський Союз. Словник-довідник. Ред. М. Марченко, видання 2-ге. - К., 2005.

26. Європейський Союз та Україна. Стратегія відносин в контексті розширення. - К., 2003.

27. Зарубежные страны: 1988 - 2003 гг. Запорожье, 2003.

28. Захарчснко В. І. Інтеграція промислового комплексу України у світову промислову систему // Стратегічна панорама. - 2004. - № 3.

29. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів. За редакцією С.Максименка. - К., 2001.

30. Качинський А. Механізми покращення навколишнього середовища // Україна - НАТО, 2004. - № 2.

31. Кіш Є. За програмою сусідства. Транскордонне співробітництво України після східного розширення Європейського Союзу // Політика і час-2004.-№ 12.

32. Ковальова О. Україна - Європейський Союз: інтелектуальний потенціал і проблеми співробітництва // Людина і політика. - 2002. - № 6.

33. Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу - особлива модель регулювання міжнародних відносин // Право України. - 2005. - № 7.

34. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. -К.,2005.

35. Кормич Л. І., Багацький В . В. Культурологія. Історія і теорія світової культури XX століття. - Харків, 2002.

36. Кравчук І. Реформування інститушйного механізму адаптації права України до права ЄС // Право України. - 2005. - № І.

37. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: проблеми самоорганізації. - К., 2003. - Т.2.

38. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. Аналітичне дослідження. - К., 2007..

39. Круглашов А. Громадська позиція щодо перспектив євроінтеграції України: регіональні виміри // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції / Збірник наукових статей. - К.. 2006.

40. Кушніренко О. Нова валюта, на європейському континенті // Вісник Української Академії державного управління. - 2003. - № 3.

41. Литвин В. Україна - СОТ: на терезах прагматизму // Віче. -2005.- №6.

83

42. Малиновська О. Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС - К., 2004.

43. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980 ~ 2000 роки. -К., 2004.

44. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів. - К.,

2000.

45. Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття. Книга 3. Модернізація освіти. - К., 2004.

46. Палій О. Українська євроатлантична перспектива в нових гсо-політичних умовах // Політичний менеджмент. - 2003. -№2.

47. Парахонський Б. О. Перспективи України у системі європейської та євроатлантичної безпеки // Стратегічна панорама. - 2004. - № 4.

48. Парламентський вимір європейської інтеграції. - К., 2005.

49. Пирожков С, Прсйгер Д., Малярчук І. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП. // Економіка України. - 2005. - № З

50. Посольський В. Конституційний устрій Європейського Союзу. -К.,2005.

51. Пріоритетні питання Плану дій Україна - ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К., 2006.

52.. Прийдак М. М. Поглиблення державного суверенітету та незалежності України шляхом європейської інтеграції. Дніпропетровськ, 2003.

53. Регіональна політика в країнах Європи: уроки для України. За редакцією Максименка. - К., 2000.

54. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. Інститут регіональних та євроінтег-раційних досліджень "Єврорегіон Україна". - К., 2004.

55. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України. Матеріали "круглого столу". -ІС, 2004.

56. Романо Проді. Задум об'єднаної Європи. - К, 2004.

57. Сандро Годі. Урядування в об'єднаній Європі. -К, 2004.

58. Соскін О. Модель економічної безпеки держави: сучасні особливості формування та впровадження // Економічний часопис - XXI. -2005.-№3-4.

59. Співробітництво України та Німеччини. Парламентські слухання.-К., 2006

60. Статівка М., Шуміло І. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС // Право України. - 2005. - № 8.

61. Стратегія і тактика науково-технологічної політики: зарубіжний досвід, проблеми та перпективи України // Науково-інформаційний збірник. Випуск 34. - К., 2006.

84

62. Україна в Центрально-Східній Європі. (З найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Відповідальний редактор В.А.Смолій. Вип. 5 . - К., 2005; Вип. 6. -К., 2006.

63. Україна на шляху до Європи. Упорядники В.Шкляр, А.Юричко. -К.,2006.

64. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. - К.,

2003.

65. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. - К., 1996.

66. Транскордонне та регіональне співробітництво між Україною та країнами Центрально-Східної Європи як важливий складник європейської стратегії України. Погляд молодих вчених. За редакцією Мінгазутдінова І. - К., 2004.

67. Харічков С, Губанова О., Загорін О. Інструменти фінансування у сфері поводження з твердими промисловими відходами // Економіка України. - 2005. - № 7.

68. Хоффманн Л., Мьоллерс Ф. Україна на шляху до Європи. - К.,

2001.

69. Чекаленко Л. Д., Дробишсва С . О. Важлива віха співробітництва (до завершення року Росії в Україні) // Стратегічна панорама. - 2004. - № 1.

70. Чекаленко Л. Д. Україна і розширення ЄС: тенденції відносин // Стратегічна панорама. - 2004. - № 4.

71. Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи. - К., 2004.

72. Чухно А. Нова економічна політика // Економіка України. -2005.-№7.

73. Шепєлєв М. А. Теорія міжнародних відносин. - К., 2004.

74. Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Економіка України. - 2005. - № 4.

75. Щербак В. М. Регуляторні механізми глобалізації: податковий, торговельний і фінансовий аспекти // Стратегічна панорама. - 2005. - № 2. '