Політологія: Навч. посіб.

Автори: , , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 415

Дивись також:

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, ...

ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма, способ практического существования политики. Немецкий философ Якоб Беме (1575-1624) оставил меткое замечание по поводу ...

МАКИАВЕЛЛИЗМ

— образ, схема политического поведения, пренебрегающая нормами морали для до­стижения политических целей. Термин связан с ...

НЕЙТРАЛИТЕТ

(нем. Neutralitat; от лат. neuter ни тот, ни другой) – принцип внешнеполитической деятельности государства. Предполагающий ...

АБСЕНТЕИЗМ

АБСЕНТЕИЗМ (лат.absentis — отсутствующий) — одна из форм сознательного бойкотирования изби­рателями выборов, отказ от участия ...

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Адміністративне право України: Підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гара- щук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.

2. Бандурка О. М. Інтерпол: міжнародна організація кримінальної поліції. — X.: Основа, 2003. — 324 с.

3. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.

4. Биленчук П.Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. — К.: Аттика, 1999. — 195 с.

5. Боротьба з тероризмом / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Ру- денко. — К.: Знання України, 2002. — 254 с.

6. Гелей С., Рутар С. Основи політології: Лекції для студентів негуманітарних ВУЗів. — Л.: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1996. — 232 с.

7. Гель А. П. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А. П. Гель, Г. С. Семаков, Д. П. Цвігун. — К.: МАУП, 2000. — 240 с.

8. Данільян О. Г., Дзьобань О. ППанов М. /. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посіб. — X.: Фоліо, 2002. — 285 с.

9. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відп. ред. В. С. Стефанюк. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.

10. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 336 с.

11. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. — 1996. — № ЗО. — С. 381—417.

12. Кудрявченко А. І. Геополітика: Підруч. / А. І. Кудрявченко, Ф. М. Ру- дич, В. О. Храмов. — К.: МАУП, 2004. — 296 с.

13. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. ї. Римаренка. — К., 1996. — 942 с.

14. Мальський 3., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Підр. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Кобза, 2003. — 527 с.

15. Оболенский Ю.Б. Некоторые теоретические и практические аспекты предупреждения органами внутренних дел конфликтных ситуаций при проведении массовых мероприятий // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. — 2001. — № 1. — С. 163—175.

16. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. — К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. — 472 с.

17. Олуйко В. М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 216 с.

18. Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кухти. — Л.: Каль- варія, 1996. — 238 с.

19. Піча В., Хома Я. Політологія. — Л.: "Магнолія плюси, 2005. — 304 с.

20. Погорілко В. Ф„ Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підр.: У 2 т. — Т. 1. / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Юридична думка, 2006. — 544 с.

21. Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Генеза, 1997. — 400 с.

22. Політологія: Академічний курс: Підр. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов (керівн. автор, кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Видавничій Дім "Ін Юре", 2006. — 520 с.

23. Політологія / За ред. О. Бабкіної. — К.: Академія, 1998. — 368 с.

24. Політологія / За ред. А. Колодій. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. — 664 с.

25. Постанови Кабінету Міністрів України: "Про державну службу охорони при МВС", "Про затвердження типових положень про службу у справах неповнолітніх".

26. Потульницький В. Історія української політології (Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці). — К.: Либідь, 1992. — 232 с.

27. Прохоренко О. Я. Корупція по-українськи: сутність, стан, проблеми: Монографія. — К., 2005. — 168 с.

28. Рудич Ф.М. Політологія: Підруч. — К.: Либідь, 2005. — 478 с.

29. Рябов С. Г. Політичні вибори: Навч. посіб. — К.: Тандем, 1998. — 96 с.

30. Словник-довідник політологічних термінів / За ред. М. П. Гетьманчу- ка. — Л.: Військовий інститут, 2006. — 228 с.

31. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підруч. / О. С. Захарова, В. С. Ковальський, В. С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. — 3-те вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 352 с.

32. Сухонос В. В., Звірко О. Є., Грицаенко Л. Р. Прокуратура України у схемах, таблицях і діаграмах: Навч. посіб. / За заг. ред. В. В. Сухоноса. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. — 256 с.

33. Сучасний виборчий PR: Навч. посіб. / В. В. Лісничий, В. О. Грищенко, В. М. Іванов та ін. — К.: ВД "Професіонал", 2004. — 384 с.

34. Хто е хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / За ред. Б. Кухти. — Л.: Кальварія, 1997. — 277 с.

35. Чуиіенко В. Заяць І. Я. Конституційне право України: Підруч. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. — 488 с.

36. Шляхтун П. П. Політологія. — К.: Либідь, 2002. — 576 с.

37. Юридична енциклопедія / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — К.: Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2000—2001. — Т. 1—5.

Додаткова література

1. Аренд X. Джерела тоталітаризму. — К.: Дух і літера, 2002. — 539 с.

2. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 304 с.

3. Бжезинский 3. Великая шахматная доска // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. — К.: Знання України, 2003. — С. 80—112.

4. Бжезінський 3. Україна у геостратегічному контексті. — К.: "Києво- Могилянська академія", 2006. — 102 с.

5. Варзар І.М. Політична етнологія як наука. — К.: Школяр, 1994. — 224 с.

6. Годунов И. В. Противодействие организованной преступности: Учеб. пособ. — М.: Высшая школа, 2003. — 497 с.

7. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 176 с.

8. Горшенева И. А, Полиция в механизме современного демократического государства: Учеб. пособ. — М., 2004.

9. Доклад о развитии человека 2004. Культурная свобода в современном многообразном мире / Пер. с англ. — М.: "Весь Мир", 2004. — 328 с.

10. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. — К.: Знання, 1991. — 48 с.

11. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. — М.: Академический проект, 2000. — 558 с.

12. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. — К.: Либідь, 1999. — 352 с.

13. Киссинджер Г. Новый мировой порядок // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. — К.: Знання України, 2003. — С. 29—80.

14. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. — Л.: Червона калина, 2002. — 276 с.

15. Колодій А. Нація як суб'єкт політики. — Л.: Кальварія, 1997. — 55 с.

16. Кухта Б. Політична влада та и рішення. — Л.: ЦПД, 2006. — 240 с.

17. Малкин Э„ Сучков Э. Основы избирательных технологий. — М.: Русская панорама, 2002. — 464 с.

18. Потульницький В. Теорія української політології: Курс лекцій. — К.: Либідь, 1993. — 192 с.

19. Ребет Л. Теорія нації. — Л.: Державність, 1997. — 190 с.

20. Рябов С. Політологічна теорія держави. — К.: КНЕУ, 1996. — 201 с.

21. Скрипкина Ж. Б. Избирательные системы и технологии. — М.: Вузовский учебник, 2006. — 174 с.

22. Сміт Е. Національна ідентичність: Пер. з англ. — К.: Основи, 1996. — 224 с.

23. Смолянюк В. Військова могутність України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку. — Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. — 448 с.

24. Тимошенко В. А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам: Монографія. — К., 2006. — 456с.

25. Фуллер Лон Л. Мораль права / Пер. з англ. Н. Комарова. — К., 1999.

26. Чарльз М. Т. Профессиональная подготовка сотрудников полиции (милиции) США и России / Под общ. ред. В. П. Сальникова. — СПб., 2000.

27. Шведа Ю. Р, Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посіб. — Л.: Тріада плюс, 2004. — 528 с.

28. Harrison G. Corruption, Development Theory, Social Change // Contemporary Politics. — Sep. 1999. — V. 5. — #3. — P. 210—224.

29. Human Trafficking in Europe: an Economic Perspective by Gijsbert Van Liemt International Labour Organisation. — Geneva. — June, 2004.

30. Patterns of Global Terrorusm. — 2003. Released by the Office of the Coordinator for Counterterrorism. — http:// globalsecurity.org/security/library/ report/2004