Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Висновки

Резюмуючи наведене, зазначимо наступне. Феномен безпеки є багатогранним. Маючи багатошаровий зміст, він потребує адекватної методології для вивчення. Ситуація, яка склалася в Україні, коли фактично сфера забезпечення безпеки повністю контролюється державної системою безпеки не є оптимальним варіантом вирішення проблем, які постали перед Україною останнім часом. Саме тому у роботі акцентується увага на тій обставині, що недержавна система безпека має розглядатися не як альтернативна, а як партнерська органічна система, котра на рівні із державною здійснюватиме забезпечення безпеки передусім особи і суспільства, а також, в окремих випадках, і самої держави.

Авторами пропонується у широкому плані під системою національної безпеки розуміти множину інтересів особи, суспільства і

держави, загроз та небезпек, внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на стан безпеки, умови їх генезису, еволюції та балансу, сукупність норм права і створених на їх основі інститутів (державних і недержавних, призначених забезпечувати національну безпеку) і механізмів взаємодії з метою досягнення цілей національної безпеки. У свою чергу під системою забезпечення національної безпеки ми розуміємо широкий спектр державних і недержавних інститутів, що здійснюють свою діяльність в інтересах досягнення необхідного рівня управління системою національної безпеки.

На підставі застосування формально-логічного, структурно-функціонального методу, а також методології синергетики, було аргументовано позицію щодо необхідності здійснення менеджменту недержавної системи безпеки, з огляду на що розглянуті сутність та зміст менеджменту недержавної системи безпеки.

У цілому ж по роботі можна зробити декілька важливих висновків:

1) безпека як форма соціального життя і як результат суспільної діяльності перебуває у безпосередній залежності від мети і засобів, які використовуються по її досягненню;

2) безпека як соціальна категорія повністю залежна від характеру засобів впливу, застосованих у системах, які мають на меті забезпечення безпеки у різних сферах соціального життя; засоби управління реалізуються з допомогою відповідних організаційних процедур, тому можна говорити і про специфічні механізми, процедури управлінського впливу, які мають на меті забезпечення безпеки;

3) соціальна безпека вимагає відповідного механізму її реалізації. Механізм управління у сфері безпеки складає цілісну форму дій учасників процесу безпеки і е природною властивістю соціального буття, невід'ємною його частиною;

4) безпека не обмежується лише захисними діями, а й включає активні дії щодо управління загрозами та небезпеками, нейтралізації небезпекогенних джерел;

б) громадянське суспільство неідентичне державі й останнє покликано служити йому;

6) недержавна система безпеки є невід'ємною складовою частиною цілісної системи національної безпеки і разом з державною системою утворюють той збалансований організм, що дає можливість повноправного і всебічного розвитку, інтеграції і широкомасштабної реалізації інтересів особи, суспільства і держави, — систему національної безпеки;

7) лише в поєднанні цих двох систем стає можливим успішне вирішення цілого комплексу проблем, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки України;

8) ретельний аналіз основних завдань недержавної системи безпеки дав змогу дійти висновку про стійку взаємодію державних і недержавних інституцій у забезпеченні національної безпеки, що у більш загальному плані ще раз підтвердило взаємонеобхідність і взаємодоповнюваність державної і недержавної підсистем забезпечення національно безпеки;

9) до структури недержавної системи безпеки включають: український народ, органи місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, об'єднання громадян, професійні спілки, приватний нотаріат, адвокатуру, приватні детективні та охоронні підприємства.

Сильна держава немислима без недержавної системи безпеки, тому її формування зміцнить могутність нашої країни, додасть громадянам впевненості в їхньому безпечному майбутті, а Україні — солідний імпульс у розвитку і становленні регіональним лідером.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Поняття та зміст недержавної системи безпеки.

2. Стан національної безпеки та основні завдання недержавних суб'єктів по її забезпеченню.

3. Види загроз національній безпеці, управління якими може здійснювати недержавна система національної безпеки.

4. Напрями забезпечення національної безпеки недержавною системою.

б. Структура та компетенція основних складових недержавної системи забезпечення національної безпеки України.

6. Поняття менеджменту недержавної системи безпеки.

7. Зміст менеджменту недержавної системи безпеки.

Завдання для самопідготовки

1. Сформуйте Доктрину недержавного забезпечення національної безпеки.

2. Окресліть механізми взаємодії недержавних і державних суб'єктів забезпечення національної безпеки.

3. Сформулюйте професіограму фахівця в ескері управління національною безпекою.