Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

демократична держава, що спирається на широку соціальну основу і здійснює активну соціальну політику, спрямовану на ...

АПАРАТ

(state machinery; staff, personell, від лат. apparatus — устаткування) — 1) сукупність органів керування, керівництва; ...

ШОВІНІЗМ

(франц. chauvinisme - від імені капрала наполеонівської армії А.Шовіні) - агресивна форма націоналізму, проповідь національної ...

УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНЕ

вплив суб'єкта політики на політичну ситуацію з метою забезпечення своїх інтересів; основна ланка будь-якої політичної ...

1.1. Національні інтереси та їх забезпечення недержавною системою національної безпеки України

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується все зростаючою роллю сфери безпеки, яка становить собою сукупність об'єктів і суб'єктів, загроз та небезпек, потреб та інтересів, а також системи, що здійснює управління суспільними відносинами у даній сфері. Сфера безпеки, будучи системоутворювальним чинником життя суспільства, активно впливає на стан політичної, економічної, інформаційної, духовної та інших складових національної безпеки України. Національна безпека України суттєвим чином залежить від успішної діяльності не лише державних, а й і недержавних інституцій, і з процесами демократизації та євроінтеграції суспільства така залежність збільшуватиметься.

Недержавна система національної безпеки України покликана забезпечити збалансованість реалізації інтересів особи, суспільства і держави.

Інтереси особи полягають у її можливості реалізувати конституційні права і свободи людини і громадянина, забезпечити особисту безпеку.

Інтереси суспільства полягають у забезпеченні інтересів особи, зміцненні демократи, створенні правової соціальної держави, досягненні і підтриманні суспільної злагоди, духовному оновленні України.

Інтереси держави полягають у створенні умов для гармонійного розвитку особи, суспільства і держави, реалізації конституційних прав і свобод особи і громадянина з метою забезпечення особистої, суспільної і державної безпеки, збереженні територіальної цілісності, недоторканності державних кордонів.

У свою чергу, особиста безпека полягає у можливості реалізації особою власних інтересів через функціонування надійних механізмів управління загрозами та небезпеками. Суспільна безпека становить собою процес управління загрозами та небезпеками, за якого уможливлюється реалізація громадянином гарантованих Конституцією України прав і свобод людини і громадянина. Державна безпека становить собою процес управління загрозами та небезпеками, за якого забезпечується недоторканність конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності України, політичної, економічної і соціальної стабільності, безумовне забезпечення законності і правопорядку, розвитку міжнародного співробітництва, яке відповідає національним інтересам України.

На підставі національних інтересів України формуються стратегічні, тактичні та оперативні завдання внутрішньої та зовнішньої політики держави по забезпеченню національної безпеки недержавною системою забезпечення національної безпеки України.

Виокремлюють 4 основні складові національних інтересів України, участь в управлінні якими бере недержавна система національної безпеки України.

Перша складова національних інтересів України включає в себе дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення духовного оновлення України, збереження та зміцнення моральних і духовних цінностей суспільства, традицій патріотизму, толерантності і гуманізму, культурного та наукового потенціалу країни.

Для досягнення цього необхідно:

• підвищити ефективність використання недержавної інфраструктури в інтересах розвитку українського суспільства, духовного відродження багатонаціональною народу України;

• удосконалити систему формування, збереження та раціонального використання інформаційних ресурсів, що складають основу науково-технічного і духовного потенціалу України;

• забезпечити конституційні права і свободи людини і громадянина;

• зміцнити механізми правового регулювання відносин в сфері забезпечення особистої безпеки, сприяти органам державної влади у створенні необхідних для цього умов;

• гарантувати прозорість і можливість здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю недержавної системи національної безпеки України;

• не допускати пропаганду та агітацію, які загрожують національній безпеці України;

• чітко дотримуватись чинного законодавства щодо збору, збереження, використання та розповсюдження інформації про приватне життя.

Друга складова національних інтересів України включає в себе забезпечення державної політики національної безпеки недержавними суб'єктами і пов'язана із доведенням до української і міжнародної громадськості інформації про політику в сфері забезпечення передусім особистої і суспільної безпеки, її офіційної позиції по соціально значущим позиціям українського і міжнародного життя, сприяння громадянам у можливості доступу до відкритих інформаційних ресурсів.

Для досягнення цього необхідно:

• зміцнювати недержавні засоби масової інформації, розширювати їх можливості по своєчасному доведенню достовірної інформації до українських та іноземних громадян;

• інтенсифікувати формування відкритих недержавних інформаційних ресурсів, підвищувати ефективність їх використання.

Третя складова національних інтересів України включає в себе розвиток сучасних технологій забезпечення національної безпеки недержавними суб'єктами, створенні умов для реалізації потреб особи і суспільства у безпеці. У сучасній обстановці лише на підставі формування на рівноправних основах підсистем державного та недержавного забезпечення національної безпеки можлива повномасштабна збалансована дією спеціальних механізмів реалізація інтересів особи, суспільства і держави.

Для досягнення цього потрібно:

• розвивати і удосконалювати недержавну інфраструктуру забезпечення національної безпеки України;

• розвивати індустрію забезпечення безпеки недержавними суб'єктами (приватними охоронними та детективними агентствами) і підвищувати ефективність її функціонування;

• розвивати виробництво в Україні конкурентоспроможних засобів і систем забезпечення безпеки, розширювати участь недержавних структур у міжнародній кооперації виробників засобів та систем безпеки;

- забезпечити державну підтримку недержавної системи забезпечення національної безпеки України через делегування певних повноважень і широке ЇЇ залучення до забезпечення національної безпеки;

• проводити на базі вищих навчальних закладів недержавної форми власності фундаментальні та прикладні дослідження у сфері забезпечення особистої та суспільної безпеки.

Четверта складова національних інтересів України включає в себе захист самої недержавної системи національної безпеки. З цією метою необхідно:

• сформувати нормативно-правове поле функціонування недержавної системи національної безпеки України, яке має складати: Концепція національної безпеки України, Доктрина недержавного забезпечення національної безпеки, Закони України "Про приватну детективну діяльність", "Про охоронну діяльність", "Про служби безпеки суб'єктів господарювання", "Про недержавне забезпечення безпеки особи", "Про недержавне забезпечення національної безпеки України", "Про основи внутрішньої та зовнішньої політики України" тощо;

• підвищити безпеку підприємств, установ та організацій, що не входять до системи органів державної влади;

• інтенсифікувати розвиток вітчизняного виробництва засобів безпеки і методів контролю за ефективністю їх діяльності;

• забезпечити захист відомостей, що становлять комерційну таємницю;

• розширювати міжнародне співробітництво недержавної системи національної безпеки України в сфері внутрішньої і зовнішньої безпеки.