Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Вступ

За умов формування нового геополітичного курсу, важливим постає збудувати таку систему національної безпеки, яка б передусім ґрунтувалася на забезпеченні українських національних інтересів. Причому це стосується як державного, так і недержавного сектора, які, органічно доповнюючи один одного, формують і представлять економічну систему нашої держави. Причому принципи конкуренції закладеш в геополітиці дуже вдало використовуються і в підприємництві.

За радянських часів голови підприємств навіть не задумувалися про конкуренцію, про підвищення ефективності, про збільшення прибутку, тому що підприємства не були власністю ані начальника ані директора. Нині ж політика підприємства цілком змінилася і керівництво змушене включати в апарат управління службу маркетингу.

Служба маркетингу займається розробкою тактики організації і здійсненням товарної, цінової, збутової політики та стратегії просування товару на ринку. Маркетингова діяльність як найважливіша функція в сфері підприємництва має забезпечувати стійке, конкурентоздатне функціонування і розвиток того чи іншого суб'єкта маркетингової системи на ринку товарів і послуг з урахуванням стану внутрішнього і зовнішнього середовища. У цьому аспекті маркетингова діяльність припускає проведення маркетингових досліджень і на їхній основі розробку стратегії і програми маркетингових заходів, що використовуються з метою підвищення продуктивності фірми й ефективності задоволення потреби кінцевого споживача або клієнта. Однак усі результати маркетингових досліджень призначені керівництву для прийняття підприємницьких рішень у цілому" і маркетингових рішень зокрема, пов'язані з невизначеністю поведінки суб'єктів маркетингової системи, у той час, як їхнє прийняття супроводжується, як правило, ризиком. Уникнути ризику практично неможливо, його необхідно передбачити та знайти можливості знизити до мінімуму дію його негативних наслідків. Дія того, щоб передбачати можливий вплив ризику на функціонування організації, слід виявити проблемну ситуацію, що виникла або може виникнути в процесі маркетингової діяльності або взагалі діяльності організації.

Під проблемною ситуацією в даному випадку розумітимемо ринкову суперечність, яка вимагає певного впливу для нош ми рішення або застосування маркетингової стратеги. Саме тому майже очевидним є той факт, що тепер на підприємстві або в організації вже не досить мати інформацію лише про внутрішній стан фірми, її виробничо-економічну діяльність — нині це не відповідає вимогам часу і відділи збуту, котрі довгий час були відповідальними за зв'язки зі споживачами, рекламу і розподіл продукції також потребують докорінних змін у напрямах і підходах у своїй діяльності. У даному аспекті необхідно постійне як стратегічне, так і оперити ниє планування усієї виробничої, маркетингової, контролінгової діяльності фірми, що ґрунтується на достовірній, репрезентативній маркетинговій інформації. Аналіз практики надає можливість резюмувати про необхідність поділу функцій окремих відділів і служб з метою виділення спеціалізованої служби по організації контролінгової діяльності, на яку, в першу чергу, покладаються завдання щодо проведення контролінгових досліджень і розробці контролінговнх програм.

Розвиток підприємництва в Україні супроводжується поглибленням економічних перетворень, що визначає підвищений інтерес до нових теорій і напрямків розвитку контролінгу, маркетингу і менеджменту, чільне місце серед яких, на думку автора, мають посідати менеджмент безпеки та бсичмаркінг безпеки.

Адже класичне визначення маркетингу, що включає відомі 4 Р (Product, Price, Place, Promotion), стає недостатнім, оскільки не зачіпає процес взаємодії всіх суб'єктів ринкової системи. У даному розділі розглядатимуться сучасний стан та тенденції розвитку бенчмаркінгу в Україні, більш того, з урахуванням специфіки нашого навчального закладу (Інститут безпеки підприємництва Європейського університету), чільну увагу буде приділено бенчмаркінгу безпеки як новою напряму безиекових досліджень і практики їх реалізації.

Бенчмаркінг є новим напрямом розвитку бізнесу і забезпечений

безпеки. Він пов'язаний передусім з пошуком і вивченням найкращих методів і способів досягнення успіху у будь-якій сфері життєдіяльності, зокрема і безпеки, для якнайкращої організації і формування власного бізнесу. У даній роботі із застосуванням інтеграції універсальних, загальнонаукових та спеціально наукових методів, розглядатимуться поняття та зміст бенчмаркінгу, механізм бенчмаркінгу, який включає цілі, функції, завдання, принципи та методи, а також бенчмаркінг безпеки, як новітній напрям теоретичних та практичних розвідок. Причому, зважаючи на полі-морфність феномену безпеки, ми спиратимемося на методологію міждисциплінарного підходу, через що бенчмаркінг розглядатиметься нами як міждисциплінарне утворення. Отже методологія спеціально наукових методів пізнання міститиме і методи маркетингу, менеджменту, контролінгу, безпекознавства та інших теорій та наукових напрямів.